Ruszyła pożyczka na samozatrudnienie!

Polska Fundacja Przedsiębiorczości już od 28 marca 2024 r. udziela niskooprocentowanych pożyczek na samozatrudnienie w maksymalnej wartości do 150 807,20 zł.

Wsparcie można uzyskać, jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej i nie pozostawałeś w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz jesteś:

  • zarejestrowanym bezrobotnym lub
  • zarejestrowanym poszukującym pracy, niezatrudnionym i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
  • studentem ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionym i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
  • poszukującym pracy opiekunem osoby z niepełnosprawnością lub
  • poszukującym pracy, którego średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia

Jeżeli planujesz prowadzić swoją działalność z innymi osobami w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników może indywidualnie otrzymać pożyczkę.

Maksymalna wartość pożyczki to 150.807,20 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

Oprocentowanie stałe:

– 0,1 stopy redyskonta weksli NBP0,58% dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych oraz dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
0,25 stopy redyskonta weksli NBP1,45% dla pozostałych osób.

Okres spłaty: do 7 lat

Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku

Zabezpieczenie: Weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych, inne ustalane indywidualnie

W ramach pożyczki możesz finansować:

  • zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów i usług, infrastruktury, środków transportu niezbędnych do rozpoczęcia działalności,
  • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz, opłaty za wynajem lokalu).

Umowa pożyczki zawierana jest po rozpoczęciu prowadzenia przez pożyczkobiorcę działalności. Pożyczkobiorca podejmuje działalność na podstawie pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę.

Uwaga!

Kapitał pożyczki możesz częściowo umorzyć (w części równej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż 50 proc. wartości pożyczki), jeśli:

  • będziesz prowadził firmę przez minimum 12 miesięcy,
  • nie będziesz zalegał ze spłatą rat pożyczki.

Szczegółowe warunki  znajdziesz w Regulaminie Projektu.

Partnerem Finansującym, którzy udzielają pożyczki na samozatrudnienie jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Więcej informacji można uzyskać na stronie pod linkiem.

 Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: PIFE.PILA@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
tel. +48 61 65 06 261 lub +48 61 65 06 262
e-mail: pife.leszno@warp.org.pl
gg. 77653450
skype: PIFE.LESZNO

 

Newsletter klientów WARP