jeremie2 wielkopolskie

Na co pożyczka JEREMIE?
  Pobierz generator wniosku! Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 można przeznaczyć na wszystkie cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy w tym także m.in.: wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych; wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług; zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji; finansowanie rozszerzenia działalności; finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów; Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 NIE MOŻNA przeznaczyć min. na: finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej; refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych; finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji; finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych; Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń.   Ograniczenia w finansowaniu: finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki; finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości 50% pożyczki;     Formularz kontaktowy - Pożyczki Masz pytania? Nie wiesz czy możesz zrealizować swój plan? Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. POLE OBOWIĄZKOWE *   [formidable id="3"]

giełda pośredników finansowych

O Inicjatywie JEREMIE
INICJATYWA JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw).      JEREMIE to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapoczątkowana 11 października 2005 roku na spotkaniu ministerialnym w Brukseli stanowiąca nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych.         Idea projektu zasadzała się na optymalnym wykorzystaniu środków przeznaczonych na wsparcie sektora MŚP w ramach funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego) przez Kraje Członkowskie. Jego głównym założeniem jest pomoc w przezwyciężaniu trudności w dostępie do finansowania, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a także innych innowacyjnych form finansowania dla sektora MŚP. Wdrażanie Inicjatywy JEREMIE przebiegało dwufazowo: w latach 2006 – 2007 trwały przygotowania polegające na ocenie dostępności instrumentów finansowych w krajach członkowskich oraz zapotrzebowania na te instrumenty. Od 2007 roku trwa faza realizacyjna, której zakończenie przewidziane jest na rok 2015. Województwo Wielkopolskie stało się inicjatorem wdrażania Inicjatywy JEREMIE w Polsce, inspirując tym samym inne województwa – Dolnośląskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie czy Łódzkie. W 2007 roku podpisano list intencyjny stanowiący zgodę na rozpoczęcie działań przygotowawczych. W kolejnych latach powstał harmonogram działań realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący od 2009 roku funkcję Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego. Sfinalizowanie działań nastąpiło dnia 21 lipca 2010 roku, kiedy to pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a BGK została zawarta umowa na finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego. Tym samym na rzecz Funduszu wpłynęło 375 mln. 975 tys. zł. z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 125 mln. 325 tys. zł. z budżetu państwa, które do roku 2013 miały trafić do przedsiębiorców chcących skorzystać z projektu. W kwietniu 2010 roku Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. złożyła wniosek w konkursie o dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, na kwotę 35 mln. zł. Starania WARP o środki w ramach Inicjatywy JEREMIE zwieńczone zostały w dniu 29 lipca 2010 roku. W siedzibie BGK w Warszawie doszło wówczas do podpisania przez Zarząd WARP umowy Operacyjnej – Pożyczki Globalnej, dzięki czemu na konto WARP wpłynęła pełna wnioskowana kwota. Od 23 sierpnia 2010 roku Fundusz Pożyczkowy WARP rozpoczął udzielanie pożyczek dla MŚP w ramach pozyskanych środków, dzięki czemu beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie prowadzonej działalności na korzystnych warunkach. Inicjatywa JEREMIE - z dumą realizowana przez WARP.   Do chwili obecnej WARP zrealizował VII umów operacyjnych w ramach Inicjatywy JEREMIE.  

Dokumenty
Pobierz generator wniosku! Sprawozdania z rozliczenia pożyczki - województwo wielkopolskie Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy JEREMIE2 (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja XLS. Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy JEREMIE2 (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja PDF. Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczki KLASYCZNA - wersja XLS Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczki KLASYCZNA - wersja PDF   Sprawozdania z rozliczenia pożyczki - województwo kujawsko - pomorskie Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy JEREMIE2 (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja XLS. Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy JEREMIE2 (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja PDF.   Regulaminy udzielania pożyczek „START”, w tym „START Mikro”, „RAZ, DWA, TRZY”, w tym „RAZ ,DWA, TRZY Mikro” oraz „STANDARD”, w tym „STANDARD Mikro” - województwo wielkopolskie „START”, „COPERNICUS” oraz „STANDARD” - województwo kujawsko-pomorskie "KLASYCZNA" Inne Definicja MŚP Wykaz Wiejskich obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim Sekcje PKD przyporządkowane do inteligentnych specjalizacji w województwie wielkopolskim Sekcje PKD obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko - pomorskim Karty produktów: Karta Produktu Mikropożyczka - województwo wielkopolskie Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa - województwo wielkopolskie Karta Produktu Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw - województwo kujawsko - pomorskie

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN