Webinarium – Dofinansowanie na działania naprawcze w obszarze zdrowia (REACT-EU).

13.05.2022 - 13.05.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Dofinansowanie na działania naprawcze w obszarze zdrowia (REACT-EU).
13.05.2022 - 13.05.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie projektu dotacyjnego dla niżej wskazanej grupy docelowej:

  • podmiotów leczniczych świadczących opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
  • szpitali wojewódzkich, powiatowych, klinicznych,
  • JST i jednostek im podległych, Podmiotów leczniczych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  • jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną w ramach dwóch typów projektów, w ogłoszonym konkursie w Działaniu 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU).

Wsparcie w ramach działania będzie można przeznaczyć na zakupy m.in. wyposażenia, zakup wyrobów medycznych, prace modernizacyjne itp. itd. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem spotkania.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Dofinansowanie na działania naprawcze w obszarze zdrowia (REACT-EU).”

  • Webinarium odbędzie się w piątek, 13 maja 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 11 maja (środa) do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium.

1. Co to znaczy projekt generujący dochód? Mam na myśli to, że choćby umowa z NFZ generuje dochód.
Zapis regulaminu określa postępowanie w przypadku tego typu projektów. Dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Informacje w kwestiach dotyczących konkursu, w tym w szczególności wyjaśnienia dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu, udzielane są: mailowo pod adresem: ocenaformalna1@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 11.

2. Jakie są górne “widełki” dofinansowania dla typu 2?
Projekt wskazuje jedynie wartość minimalną projektu – Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 50 000,00 PLN.

Newsletter klientów WARP