Webinarium – Fundusze Europejskie w 2021 r. – przegląd możliwości dla przedsiębiorców.

13.01.2021
12:00-13:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Fundusze Europejskie w 2021 r. – przegląd możliwości dla przedsiębiorców.
13.01.2021 12:00-13:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie omówienie możliwości wsparcia w 2021 roku w ramach projektów unijnych. Sprawdź z czego możesz skorzystać.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Fundusze Europejskie w 2021 r. – przegląd możliwości dla przedsiębiorców”.

 • Webinarium odbędzie się w środę, 13 stycznia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 13:00 na platformie online Zoom.
 • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 12.01.2021 do godz. 10.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo linka do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

 

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


1. Czy można się starać na środki dla pracownicy, która jest na chorobowym (ciąża)?
Pytanie skierowane podczas webinarium jest ogólne i wymaga przeprowadzenia dodatkowej diagnozy. W celu zagłębienia się w treść pytania prosimy o skontaktowanie się z pracownikami PIFE.
Kontakt z pracownikami może odbyć się zdalnie: tel. 61 65 06 233 lub 235 oraz elektronicznie e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl lub pila.fe@wielkopolskie.pl.

2. Czy jednostka naukowa musi być z województwa wielkopolskiego?
Nie, jednostka naukowa nie musi być ulokowana na ternie woj. wielkopolskiego, może mieć siedzibę na terenie całego  kraju.

3. Co to jest premia?
W dokumentacji poddziałania 1.1.1 POIR wyróżniamy dwa typy premii dla przedsiębiorstw w ramach pomocy publicznej na badania przemysłowe lub prace rozwojowe:

 1. premia z tytułu skutecznej współpracy w związku z realizacją projektu:
 • pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych),
 • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, z dokumentacji musi wynikać, że ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.

Podwykonawstwa nie uważa się za skuteczną współpracę.

 1. premia z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu –trzeba wykazać we wniosku, że w okresie do 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki:
 • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
 • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
 • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

4. O jakich projektach mówimy w tym działaniu?

Celem projektu (poddziałanie 1.1.1 POIR) powinno być doprowadzenie do opracowania innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej i przyczyniającego się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Takim rozwiązaniem powinien być nowy albo znacząco ulepszony produkt, technologia lub usługa ze wskazaniem odbiorcy, którego faktyczne potrzeby to rozwiązanie zaspokoi.
Metodologia badawcza to przedstawienie sposobu rozwiązania problemu badawczego/technologicznego. Ocenie podlega, czy:

 • projekt ma charakter badawczo-rozwojowy, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych (co najmniej jedno zadanie ma charakter prac rozwojowych) albo tylko prac rozwojowych;
 • proponowana metodologia badawcza jest adekwatna (wystarczająca i uzasadniona) do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego i prowadzi do osiągnięcia celu projektu;

Prace, które nie mają charakteru badań przemysłowych ani prac rozwojowych nie mogą być dofinansowane w ramach projektu (w szczególności badania podstawowe, prace rutynowe niezwiązane bezpośrednio z pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniowe/inwestycyjne).

W ramach projektu możliwe jest dofinansowanie prac przedwdrożeniowych związanych z badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

5. Czy możemy zobaczyć jakie projekty otrzymały dofinansowanie w poprzednich latach?

Informacje w zakresie realizowanych projektów z Funduszy Europejskich można zweryfikować za pośrednictwem tabeli przedstawiającej projekty realizowane. Wskazaną tabelę można pobrać ze strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Poniżej wskazujemy ścieżkę przejścia.

 1. Strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Na stronie rozwijamy zakres: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich.
 3. Wybieramy „Poznaj realizowane projekty”
 4. Wybieramy „Lista projektów”
 5. Pobieramy tabelę i sortujemy zgodnie z wyborem Programu Operacyjnego oraz numeru działania/poddziałania, lat realizacji itp.

6. Od kogo musi być udzielone doradztwo czy to musi być jednostka naukowa czy przedsiębiorstwo itd.?
Konkurs stawia jako wymóg, zamówienie doradztwa w zakresie inwestycji w profesjonalne usługi dotyczące przeprowadzenia procesu wzorniczego, od wybranej przez siebie firmy zewnętrznej, która taki design pod nasz projekt opracuje, i który to bezpośrednio przełoży się na wdrożenie zupełnie nowego lub znacząco ulepszonego produktu. W ramach tego, środki można przeznaczyć chociażby na audyt wzorniczy, usługi prototypowania czy usługi przygotowania strategii

7. Czy dofinansowanie może być uzyskane na budowę domów pasywnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
Dofinansowanie może być udzielone w zakresie przedstawionego projektu, jeśli spełnia założenia konkursowe tj. m.in. wpisuje się w typy projektów przewidziane do wsparcia, spełnia kryteria podmiot wnioskujący itp. itd.

8. Interesuje mnie kwestia wdrożenia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych wyłącznie w przedsiębiorstwie. Czy można wnioskować o zakup maszyn-infrastruktury niezbędnej do wdrożenia wyników prac? Pytanie w ramach PARP 3.2.1.
Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania. Jeżeli w projekcie przewidziano także prace rozwojowe i doradztwo, w ramach kryterium zostanie sprawdzone, czy wydatki z nimi związane są niezbędne do realizacji projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane, zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych.

Newsletter klientów WARP