Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy

7.11.2022 r., godz. 18.00

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431, z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 14 października 2022r. na stronie internetowej Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy Konkurs: RPWP.08.03.02-IZ.00-30-001/22, podaje poniżej do wiadomości publicznej informację o wybranych podmiotach.

Informacja o wyniku wyboru partnera (pdf)pobierz


14.10.2022 r.

Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy

Konkurs: RPWP.08.03.02-IZ.00-30-001/22

 

Ogłoszenie o naborze (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy  (pdf) –  pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (WORD) – pobierz

Załącznik nr 2- Oświadczenie  w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP