Materiał z webinarium pt. Rozwój z dotacją – dofinansowanie do szkoleń i kursów.

20.02.2023
10:00-11:30
online
Kategoria: Dotacje
Materiał z webinarium pt. Rozwój z dotacją – dofinansowanie do szkoleń i kursów.
20.02.2023 10:00-11:30
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

W nawiązaniu do webinarium z dnia 20 lutego 2023r. dotyczącego projektu „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”, poniżej przedstawiamy pytania Uczestników spotkania wraz z odpowiedziami.

Czy osoba zamieszkała w województwie łódzkim pracująca w Wielkopolsce może wziąć udział w projekcie?
Tak, może. W projekcie mogą wziąć udział wszystkie osoby dorosłe, które mieszkają, pracują lub uczą się w Wielkopolsce.

Czy osoba będąca członkiem zarządu fundacji może skorzystać z projektu?
Tak, może.

Czy mogę prosić o podesłanie linka do dofinansowań dla osób prowadzących działalność gospodarczą?
W projektach skierowanych do firm jest kilku Operatorów, którzy realizują projekt 6.5 WRPO na różnym obszarze Wielkopolski. W powiecie miasta Poznań Operatorem jest WARP Sp. z o.o., która realizuje projekt pn. „Usługi rozwojowe szansą na sukces”. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie pod linkiem. Jeśli siedziba firmy nie mieści się w Poznaniu, zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacji Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Kontakt do konsultantów, którzy udzielają bezpłatnych
informacji o wsparciu osób indywidualnych i przedsiębiorców: http://warp.org.pl/pifew/

Czy w projekcie mogą wziąć udział Ukrainki i Ukraińcy?
Tak, mogą. Jeśli osoby te nie posiadają numerów PESEL, w celu zawarci Umów wsparcia
niezbędny będzie numer paszportu.

Czy usługi zdalne w czasie rzeczywistym są dofinansowane?
Tak, usługi rozwojowe prowadzone w formie zdalnej w czasie rzeczywistym są dofinansowane w projekcie.

Czy szkolenie może obywać się np. w Warszawie, jeśli w Wielkopolsce nie jest ono dostępne?
Tak, szkolenia mogą być realizowane na terenie całego kraju.

Czy można wziąć udział w droższych szkoleniach i dopłacić z własnej kieszeni więcej
niż 11%?

Tak, można – pod warunkiem, że cena za jedną osobogodzinę netto nie przekracza III kwartyla
zgodnie z Porównywarką cen usług dostępną pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka
Kryteria wyszukiwania zaprezentowano na stronie: http://warp.org.pl/dotacje/klient-indywidualny/rozwoj-z-dotacja/dokumentacja-projektu/

Czy można skorzystać z dofinansowania szkolenia będąc prezesem dwuosobowej spółki z o.o., która nie zatrudnia pracowników?
Tak, można.

Czy osoba zatrudniona w trybie home office, zameldowana w Poznaniu i tu pracująca, ale zatrudniona jest przez firmę z siedzibą we Wrocławiu, kwalifikuje się do projektu?
Tak, kwalifikuje się pod warunkiem, że miejsce zamieszkania to również Poznań (Wielkopolska). Kluczowe jest bowiem miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

Czy osoba zatrudniona na etacie w województwie wielkopolskim, będąca na zwolnieniu lekarskim/zasiłku macierzyńskim kwalifikuje się do projektu?
Tak, kwalifikuje się. Status na rynku pracy nie ma znaczenia w projekcie.

Co wpisać do formularza jeżeli usługa jest online?
Jeśli usługa realizowana jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, jako miejsce prowadzenia szkolenia w Formularzu należy wpisać „zdalna w czasie rzeczywistym” lub miejscowość będącą siedzibą firmy szkoleniowej wskazaną w Karcie usługi.

Czy student na urlopie dziekańskim się kwalifikuje do projektu?
Tak, kwalifikuje się.

Czy jeżeli się ma zawieszoną działalności i zarejestrowanie się w PUP to trzeba odwiesić działalność?
Osoba posiadająca wpis do CEIDG (w tym mająca działalność zawieszoną) nie kwalifikuje się do projektu. Osoby prowadzące działalność mogą skorzystać ze wsparcia do szkoleń i kursów dla pracodawców i ich pracowników realizowanego w ramach Działania 6.5 WRPO. W powiecie miasto Poznań Operatorem jest WARP Sp. z o.o., która realizuje projekt pn. „Usługi rozwojowe szansą na sukces”. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod linkiem
Jeśli siedziba firmy nie mieści się w Poznaniu, zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacji Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Kontakt do konsultantów: warp.org.pl/pifew/kontakt

W jaki sposób jest weryfikowane czy osoba zamieszkuje województwo wielkopolskie?
Uczestnik Projektu wypełniając Formularz zgłoszeniowy oświadcza, że podane w nim informacje są zgodne z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jednocześnie podanie w Formularzu nieprawdziwych informacji powoduje konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, a także może skutkować zgłoszeniem sprawy do odpowiednich organów państwa i wpisaniem Uczestnika na tzw. „czarną listę” i tym samym uniemożliwienie mu skorzystania z dofinansowania w przyszłości.

Czy w trakcie trwania projektu można założyć działalność?
Co do zasady Uczestnik Projektu nie może prowadzić działalności na dzień złożenia Formularza zgłoszeniowego, a także na dzień zawarcia Umowy wsparcia. Podkreślić należy, że wszelkie dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia muszą być wystawione na osobę indywidualną. Jeśli założenie działalności w trakcie brania udziału w szkoleniu będzie skutkować wystawieniem dokumentów księgowych na rzecz nowopowstałego podmiotu, wszystkie wydatki będą uznane za niekwalifikowane i Operator nie dokona refundacji środków.

Czy osoba pracująca w służbach mundurowych może wziąć udział w projekcie?
Tak, może.

Czy można łączyć dwa szkolenia?
Można wziąć udział w dwóch szkoleniach, jednak nie można w ramach jednej Karty usługi połączyć dwóch szkoleń.

Czyli z kursów językowych kwalifikują się tylko te, które mają państwowe,
instytucjonalne egzaminy? (FCE, CPE, DALF itp.?)

Niekoniecznie wyłącznie te, które kończą się uzyskaniem certyfikatu państwowego/międzynarodowego. Można również skorzystać z innych kursów/szkoleń. Jeśli jednak do wyboru są szkolenia o wyższym standardzie nauczania kończące się uzyskaniem kwalifikacji na poziomie np. międzynarodowym, zaleca się wybór takich właśnie szkoleń.

Proszę o przypomnienie rozpiętości dat ewentualnego szkolenia. Kiedy może zacząć się i skończyć?
Szkolenia mogą rozpocząć się nie wcześniej niż 30 dni po złożeniu formularza i nie później niż 90 dni i muszą zakończyć się najpóźniej do 30.09.2023.

Czy osoba która ma zawieszoną działalność, ale pracuje teraz na etacie może brać
udział?

Nie, nie może. Uczestnik posiada bowiem wpis do CEIDG, co go niestety wyklucza.

Czy można wziąć udział w takich szkoleniach, gdzie finansowanie jest tylko na „przygotowanie do egzaminu”, czy też egzamin musi być elementem szkolenia?
Szkolenie wybrane z Bazy Usług Rozwojowych musi zakończyć się uzyskaniem kwalifikacji, czyli zdaniem egzaminu. W Kartach Usługi musi zostać zamieszczona informacja o cenie walidacji (egzaminu) i certyfikacji.

Ile mniej więcej będzie trwała procedura od uzyskania kwalifikacji do zwrotu środków na konto?
Operator ma 10 dni roboczych na weryfikację dokumentów rozliczeniowych i wypłatę środków, pod warunkiem, że dokumenty zostały przygotowane prawidłowo, a Operator posiada środki na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi projektu.

Czy usługa rozwojowa w zakresie samego egzaminu będzie dofinansowania – są w BUR oferty w zakresie samodzielnego przygotowywania się do nabycia kwalifikacji i zgłoszenia się tylko na egzamin (np. koszt 1200 zł) certyfikujący kwalifikacje do instytucji uprawnionej np. Fundacja VCC?
Tak, jest to możliwe.

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu Projektu pod numerami tel.:  61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280, 61 65 06 218, 61 65 06 280 214 oraz 61 65 06 240

 


Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Poznań Biznes Partner zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne online pt. „Rozwój z dotacją – dofinansowanie do kursów i szkoleń” dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do szkoleń i kursów dla dorosłych mieszkańców Wielkopolski.

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich mieszkających, pracujących lub uczących się na obszarze województwa wielkopolskiego bez względu na status na rynku pracy.

Termin: 20 lutego 2023 r., godz. 10:00 – 11.30

Plan spotkania:

  1. O projekcie „Rozwój z dotacją”
  2. Do kogo skierowany jest projekt?
  3. Na co można uzyskać wsparcie?
  4. Jaka jest kwota dofinansowania?
  5. Jak się zgłosić do projektu?
  6. Co to jest Baza Usług Rozwojowych i jak się tam zapisać?
  7. Co muszę zrobić, aby otrzymać środki?

Prowadząca szkolenie:

MARTA JUSZCZAK – od 18 lat zaangażowana w rozwój wielkopolskich przedsiębiorców i wdrażanie projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Kierownik zespołu z kilkunastoletnim doświadczeniem, a także kierownik projektów skierowanych na rozwój kompetencji i przedsiębiorczości. Wykładowca WSB w Poznaniu. Od 2006 roku prowadzi szkolenia z dofinansowania projektów, ich rozliczania i wdrażania, a także przygotowywania biznesplanów. W sumie przeszkoliła ponad 1000 osób.

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację pod adresem: https://app.evenea.pl/event/rozwojzdotacjawarp/

Serdecznie zapraszamy!

Newsletter klientów WARP