Webinarium – Kształcenie zawodowe młodzieży – konkurs w ramach poddziałania 8.3.1. WRPO.

13.10.2021
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Kształcenie zawodowe młodzieży – konkurs w ramach poddziałania 8.3.1. WRPO.
13.10.2021 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie zasad ubiegania się dofinansowanie w ramach konkursu poddziałanie 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Kształcenie zawodowe młodzieży”. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane daną tematyką wsparcia.

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Kształcenie zawodowe młodzieży – konkurs w ramach poddziałania 8.3.1. WRPO”.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 13 października 2021 r. w godzinach od 11.00 do 12.00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 11 października do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Czy projekt może być skierowany do liceów?
Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
Jeżeli liceum wpisuje się w klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, oznacza, że powyższa szkoła może stanowić grupę docelową w przedmiotowym konkursie.

2. Czy znajduje się gdzieś wykaz dopuszczonych przedmiotów i usług, które podlegają dofinansowaniu?
Pod wskazanym linkiem znajduje się dokumentacja konkursowa – link: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/408
We wskazanej dokumentacji jest zawarta informacja o wykazie projektów, podlegających dofinansowaniu oraz wykazie działań jakie można sfinansować.

3. Czy CECH Rzemiosł Różnych który prowadzi szkołę może być partnerem dla podmiotu prywatnego?
Partnerem może być każdy podmiot, który spełnia wymagania stawiane w dokumentacji konkursowej, przy czym należy pamiętać o prawidłowym sposobie wyłonienia partnera w projekcie. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji konkursowej – link: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/408

4. Czy konkurs dopuszcza usługę: dostawy licencji cyfrowych materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz kursów e-learningowych dla nauczycieli?
Tak.

5. Jeżeli zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie tylko w ramach drugiego typu projektu (wyposażenie) to grupą docelową może być tylko szkoła, czy musimy ująć również uczniów w danym zawodzie? Co w tym przypadku z punktem 3.5.5 wniosku opis uzyskiwania kwalifikacji? Można wpisać, że nas nie dotyczy, bo będziemy tylko kupować wyposażenie pracowni?
Punkt 3.5.5. wniosku to pole opisowe dostępne do edycji wyłącznie w przypadku projektów, w ramach których zakłada się uzyskiwanie przez uczestników projektu kwalifikacji i/lub nabywanie kompetencji.  Jeśli Wnioskodawca założył we wniosku, iż jednym z jego celów będzie uzyskiwanie przez uczestników projektu kwalifikacji, powinien w tym punkcie zawrzeć opis zawierający co najmniej:

  • nazwę i rodzaj kwalifikacji (nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych, kwalifikacje rynkowe),
  • nazwę instytucji certyfikującej,
  • podstawę prawną lub inne uregulowania, które stanowią podstawę dla instytucji do przeprowadzenia procedury certyfikacji i uzasadnienie dla potwierdzenia rozpoznawalności certyfikatu w branży (dotyczy kwalifikacji rynkowych).

Grupę docelową należy wskazać zgodnie z przeznaczeniem realizacji projektu (wyposażenia).

6. Czy kryterium premiujące nr 1 zostanie spełnione, gdy kierunki kształcenia w ramach smart specialisation będą stanowiły element wniosku (czyli będą też inne kierunki spoza smart specialisation)? Czy wsparciem powinny zostać objęte tylko i wyłącznie kierunki kształcenia wpisujące się w smart specialisation?
Punkty za przedmiotowe kryterium mogą uzyskać wyłącznie te projekty, w których wszystkie kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

7. Czy my jako Ochotnicze Hufce Pracy możemy składać wniosek?
Tak, przy czym należy pamiętać, aby projekt był skierowany do grupy docelowej wskazanej w dokumentacji konkursowej.

8. Czy ja jako podmiot prywatny mogę kształcić uczniów przez osobę posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Z uwagi na złożoność pytania prosimy w celu uzyskania informacji skontaktować się z Instytucją Ogłaszającą Konkurs.

 

Newsletter klientów WARP