Webinarium – Weź sprawy w swoje ręce i zabiegaj o DOTACJĘ NA START.

10.02.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – Weź sprawy w swoje ręce i zabiegaj o DOTACJĘ NA START.
10.02.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Podczas webinarium omówione zostaną zasady udziału w projekcie „Samozatrudnienie – pomysłem na życie”, realizowanym przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. we współpracy z Partnerem – DGA S.A. w ramach poddziałania 6.3.1 WRPO 2014-2020.

Webinarium kierowane do osób pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 30 roku życia.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. „Weź sprawy w swoje ręce i zabiegaj o DOTACJĘ NA START”.

 Webinarium odbędzie się w czwartek 10 lutego 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 online na platformie Zoom.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 8 lutego 2022 r. do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium.

Informujemy, że poniższe odpowiedzi udzielone są na podstawie dokumentacji upublicznionej przez Beneficjenta (tj. FRIPWW S.A. i DGA S.A.) oraz po konsultacjach z Beneficjentem (tj. FRIPWW S.A.)

1. Czy do branży w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation ) wpisują się mini kursy on line oraz podcasty?
Uzależnione jest to od kodu PKD. Proszę o zapoznanie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu rekrutacji.

2. Czy jeśli ktoś pracuje obecnie na umowę zlecenie to może składać wniosek?
Warunkiem przynależności do projektu przez osoby pracujące jest spełnienie warunku tj. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). Jeśli wynagrodzenie jest wyższe aniżeli 120% dana osoba nie spełnia warunków grupy docelowej.

3. Czy w momencie otrzymania dotacji, mogę dalej pozostawać w zatrudnieniu w ramach umowy o pracę? Czy jednak muszę zwolnić się?
Tak, osoby pracujące, które otrzymają decyzję o przyznaniu dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej, będą zobowiązane do zrezygnowania z dotychczasowej pracy. Planuje się, iż nastąpi to we wrześniu/październiku 2022 r.

4. Czy jest wymagany stopień wykształcenia?
Nie. Jednakże proszę pamiętać, że weryfikowane będzie posiadane doświadczenie i wykształcenie w kontekście rodzaju działalności jaka ma być założona.

5. Czyli wsparcie pomostowe nie jest przyznane automatycznie z dotacją? Można dostać dotacje bez wsparcia pomostowego?
Uczestnik projektu składa zarówno wniosek o przyznanie dotacji jak i wsparcia pomostowego.

6. Czy można otrzymać wsparcie pomostowe bez dotacji?
Nie.

7. Czy w tym samym dniu zrejestrowania się jako bezrobotny mogę złożyć formularz rekrutacyjny? przykładowo na dzień 21.02?
Tak.

8. Co z umową na zlecenie?
Warunkiem przynależności do projektu przez osoby pracujące jest spełnienie warunku tj. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). Jeśli wynagrodzenie jest wyższe aniżeli 120% dana osoba nie spełnia warunków grupy docelowej.

9. Czy dokumenty trzeba dostarczyć osobiście do punktu?
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników §2 pkt 7 formularze rekrutacyjne składane są osobiście (jedna osoba składa jeden komplet dokumentów rekrutacyjnych) do siedziby FRIPWW S.A. lub siedziby DGA S.A. (można złożyć tylko u jednego z Partnerów) lub za pośrednictwem  poczty/firmy kurierskiej lub w godzinach wynikających z § 2 ust. 5 ww Regulaminu. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta lub Partnera. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych kandydat otrzymuje poświadczenie wpływu opatrzone datą i godziną przyjęcia. Dokumenty dostarczane przez pocztę/firmę kurierską, wpisywane są w rejestr składanych dokumentów według kolejności osób oczekujących na miejscu tj. w siedzibie FRIPWW SA lub siedzibie DGA S.A.
Formularze złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

10. Czy założona działalność może opierać się w 80% na współpracy z jedną firmą?
Tak.

11. Jestem na urlopie wychowawczym, który się kończy, czy również mogę skorzystać z dotacji?
Tak. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym zaliczamy do osób biernych zawodowo. Osoby bierne zawodowo należą do grupy docelowej projektu.

12. Na co może być przeznaczone wsparcie pomostowe?
Wsparcie pomostowe można przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej – przeznaczone na stałe koszty miesięczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tym:

 • ZUS;
 • usługi: księgowe, prawne, promocyjne, telekomunikacyjne;
 • najem;
 • szkolenia, kursy;
 • wynagrodzenia wraz ze składkami zatrudnionych pracowników.

Wsparcie pomostowe – podlega bieżącemu rozliczaniu. Uczestnik projektu przedstawia co miesiąc zestawienie dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego wraz dowodami księgowymi (faktury, rachunki, umowy itp.) oraz potwierdzeniami zapłaty.

13. Co jeśli w jednym miesiącu nie wykorzystam 70% pomostowego czy tracę już na zawsze czy tylko na kolejny miesiąc?
W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż wsparcie pomostowe trzeba będzie rozliczyć min. 70% w kolejnym miesiącu, aby otrzymać w kolejnym miesiącu wsparcie.

14. Czy jeżeli w dniu składania wniosków jestem os. bezrobotną, ale później podejmę zatrudnienie to odpadam z udziału w projekcie?
Status osoby ubiegającej się o przyznanie wsparcia pierwszy raz weryfikowany jest na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego. Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej, każda osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia musi spełniać również na dzień rozmowy z doradcą zawodowym oraz na dzień prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności. Zachęcamy do konsultacji każdego takiego przypadku z Beneficjentem.

15. Czy będąc na świadczeniu rehabilitacyjnym można złożyć wniosek?
W tej sprawie Wnioskodawca FRiPWW czeka na odpowiedź z Instytucji Zarządzającej.

16. Zakładam obecnie, że spełniam warunku na Działalność z zakresu OZE. Co w przypadku gdy jednak dochody osiągane z złożonej działalności nie osiągną poziomu zakładanego w kryteriach dotyczących spełnienia warunku na OZE ?
Jeśli to jest główne PKD, to większość dochodów musi dotyczyć działalności z zakresu OZE.

17. Czy jeśli zostanę zakwalifikowana do projektu to w trakcie jego trwania mogę podjąć dodatkowo prace?
W okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie możliwości podejmowania dodatkowej pracy.

18. Czy dotacje można przeznaczyć na zakup używanego samochodu osobowego?
Tak, jednak w uzasadnieniu zakupu samochodu musi być przedstawiona potrzeba posiadania auta w zakładanej działalności. Działalność nie może być powiązana w żaden sposób z transportem.

19. Na czym polega zabezpieczenie?
Każdy z Uczestników będzie podpisywał weksel in blanco na całość, czyli na dotację oraz wsparcie pomostowe. Będzie również druga dodatkowa forma wniesienia zabezpieczenia.

Możliwe formy:

 • poręczenie według prawa cywilnego – poręczycielem może być co najmniej 1 osoba,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych uczestnika projektu na zabezpieczenie,
 • hipoteka,
 • gwarancja bankowa,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji,
 • fundusz poręczeń.

Natomiast te kwestie pozostają do ostatecznego potwierdzenia przez Beneficjenta (tj. FRIPWW S.A. i DGA S.A.) – szczegóły znajdą się w regulaminie przyznawania środków finansowych, który zostanie opublikowany na stronie projektu www.samozatrudnienie.eu

20. Czy kwota dofinansowania 23 000 zł musi być cała wydana na starcie działalności?
Tak.

21. Czy można wydać to dofinansowanie w ciągu 12 m-c?
Niestety nie. Będzie określony czas podany przez Wnioskodawcę na wydatkowanie środków.

Newsletter klientów WARP