Webinarium – Wsparcie na cyfryzację – Konkurs w ramach Działania 6.2 POIR.

22.09.2021
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Wsparcie na cyfryzację – Konkurs w ramach Działania 6.2 POIR.
22.09.2021 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie zasad ubiegania się o bezzwrotną dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mającą na celu wsparcie przedsiębiorstw stawiających na rozwój w kierunku cyfryzacji. Zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, które chcą kupić lub licencjonować oprogramowanie oraz usługi do wdrożenia innowacji procesowych.

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Wsparcie na cyfryzację – Konkurs w ramach Działania 6.2 POIR”.

 • Webinarium odbędzie się w środę, 22 września 2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
 • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 20 września do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Jak uzasadnić pozytywny wpływ projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w sytuacji, kiedy kupujemy oprogramowanie i efektem projektu jest produkt w postaci pliku cyfrowego?
Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

2. Ja uzasadnić ten punt “Charakterystyka nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) i jego powiązanie z wdrażaną innowacją procesową (jeśli dotyczy) skoro u nas poprzez zakup oprogramowania nie tworzymy ani ulepszamy produktów (pracujemy tylko na zleceniach od klientów).
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu, paragraf nr 5 punkt 2 „Projekt musi spełniać łącznie warunki określone w Regulaminie konkursu nr 1/2021 i polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją.

3. W jaki sposób zidentyfikować wskaźniki produktu?
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu 1/2021 paragraf 8 punkt 5 weryfikacja wskaźnika zostanie dokonana w oparciu o:

 • protokół odbioru licencji potwierdzający weryfikację kompletności i poprawności merytorycznej dostarczonego oprogramowania, w szczególności potwierdzających posiadanie przez zakupione oprogramowanie funkcjonalności opisanych w specyfikacji wymagań funkcjonalnych / biznesowych,
 • specyfikację wymagań funkcjonalnych / biznesowych, oprogramowania. Specyfikacja ma wskazywać w szczególności te funkcjonalności systemu, które odpowiadają na potrzeby wnioskodawcy w zakresie innowacji procesowych lub produktowych,
 • dokument potwierdzający prawa do korzystania z oprogramowania na polach eksploatacji opisanych we wniosku o dofinansowanie na okres realizacji projektu oraz okres jego trwałości, w zakresie modułów/funkcjonalności,
 • wykaz prac wykonanych w zakresie dostosowania oprogramowania do specyfiki działalności wnioskodawcy (jeżeli takie prace miały miejsce). Wykaz powinien zawierać zwięzły opis zrealizowanych prac,
 • dokumentację potwierdzająca posiadanie praw do oprogramowania gotowego, oraz prawa do aktualizacji tego oprogramowania,
 • potwierdzenie przyjęcia licencji do użytkowania przez wnioskodawcę.

4. Jaki jest możliwy stosunek zakupionego oprogramowania do zakupionych środków trwałych?
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 60 000,00 zł.
Minimalna wartość dofinansowania wynosi 51 000,00 zł.
Zarówno minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków dotyczących zakupu usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, lub/i zakupu usług doradczych lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego wynosi 150 000,00 zł.

5. Czy firma, która przekroczyła limit wykorzystania pomocy de minimis może składać wniosek?
Zgodnie z Regulaminem konkursu, paragraf 12, punkt 9 W przypadku, gdy na moment zawarcia umowy o dofinansowanie projektu rekomendowana kwota dofinansowania łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, przekroczy kwotę 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a przy jednym przedsiębiorcy prowadzącym działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 euro, wnioskodawca może wystąpić do PARP z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na projekt zatwierdzony przez KOP w kwocie niepowodującej przekroczenia dopuszczalnych limitów, załączając w GW skan wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy .

Prosimy sprawdzić pomoc de minimis na stronie : https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

6. Co to są pomoce de minimis?
Pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielane małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej.

7. Witam, co w przypadku, gdy firma będzie starać się o dofinansowania systemu magazynowania WMS, gdzie wycena jest robiona indywidualnie i nie ma możliwości zweryfikowania oferty z cennikiem?
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu nr 1/2021 paragraf 7, punkt 3 Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu.

We wniosku o dofinansowanie należy:

 1. wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
 2. wskazać nazwy podmiotów, od których zostały zebrane oferty lub nazwy podmiotów wraz z ich cennikami znajdującymi się na stronach internetowych (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów),
 3. podać wartość poszczególnych ofert lub wartości wynikających z cenników, o których mowa w pkt b),
 4. wskazać termin rozeznania rynku.

Newsletter klientów WARP