Ogłoszenie o naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

07.02.2020 r.

Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Konkurs: POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20

Ogłaszający nabór:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Piekary 19,
61-823 Poznań
NIP: 778-14-11-344,
REGON:634512019,
KRS: 00001741

I. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanej w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm. , Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,  ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych),  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie  o numerze POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 pn.: „Akademia Menadżera MMŚP 2”, ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie:
https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp-1

II. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne opracowanie wniosku i realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw przedsiębiorstwach. Konkurs: POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 pn.: „Akademia Menadżera MMŚP 2”.

III. ZAKRES PARTNERSTWA:

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez wszystkich partnerów. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które:

Prowadzą działalność, której zakres jest zgodny z celami partnerstwa.

 • Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • Nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z Regulaminem konkursu nr POWER.02.21.00-IP.09-00-001/20, w tym w szczególności: 
 • na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy o PARP,
 • na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
 • na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) lub art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628, z późn. zm.), 
 • na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym, 
 • na podstawie art. 1 rozporządzenia KE nr 1407/2013.
 • Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera.a) przez niezbędny potencjał kadrowy rozumie się: dysponowanie kadrą mającą doświadczenie w przygotowaniu i/lub realizacji wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, która będzie mogła być zaangażowana w przygotowanie i/lub realizację projektu)
  b) przez niezbędny potencjał finansowy rozumie się: spełnienie warunków wynikających z zapisów Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20
 • Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
 • Deklarują utworzenie jednostki organizacyjnej (biura) oraz dyspozycyjność do działań na terenie województwa dolnośląskiego i/lub zachodniopomorskiego i/lub lubuskiego przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu.
 • Pełniły/nią funkcję Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania i dystrybuowali środki pieniężne przeznaczone na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników.
 • W przypadku gdy Partner posiada aktywną/e umowę/y o dofinansowanie projektu/ów w ramach PO WER zawartą/e z PARP może wystąpić jako Wnioskodawca lub Partner we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym w ramach konkursu pod warunkiem, że zrealizował co najmniej 30% wartości każdej umowy. Warunek dotyczy Partnerów, którzy w dniu złożenia wspólnego wniosku w ramach konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 (planowana data złożenia wniosku – do 03.03.2020 r.) mają aktywną/e umowę/y o dofinansowanie projektu/ów zawartą/e z PARP w ramach działania 2.2 lub 2.21 PO WER nie później niż 31 stycznia 2019 r.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

IV. Kryteria dodatkowe:

 • Okres prowadzenia działalności statutowej, zgodnej z celami partnerstwa.
 • Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie oraz zasoby organizacyjne. Zasoby ludzkie obejmują pracowników zatrudnionych u Zgłaszającego na dzień składania zgłoszenia, którzy planowani są do zaangażowania w realizacje projektu i których posiadana wiedza oraz doświadczenie w znaczący sposób mogą przyczynić się do osiągnięcia celów partnerstwa i należytej realizacji projektu. Zasoby organizacyjne obejmują informację na temat posiadanego biura (ilość lokalizacji) na terenie województw: dolnośląskiego i/lub zachodniopomorskiego i/lub lubuskiego.
 • Posiadanie doświadczenia w zawieraniu umów (z ostatecznym Beneficjentem pomocy)/ rozliczaniu/kontroli projektów współfinansowanych ze środków publicznych w perspektywie 2007-2013 i/lub 2014-2020, na terenie województw: dolnośląskiego i/lub zachodniopomorskiego i/lub lubuskiego.
 • Partner w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizował co najmniej jeden projekt* finansowany ze środków UE lub innych środków publicznych na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników, w ramach którego realizowane były działania spełniające łącznie poniższe warunki:

– udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis, 

  wsparcie skierowane zostało do min. 522 przedsiębiorców lub ich pracowników.

Przez Projekt rozumie się przedsięwzięcie o charakterze jednorazowym składające się z zestawu powiązanych ze sobą zadań, podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów, posiadające określony budżet. 

Przez zrealizowany projekt finansowany ze środków UE należy rozumieć projekt, którego realizacja się zakończyła oraz dla którego instytucja nadzorująca zaakceptowała wniosek końcowy. 

Przez zrealizowany projekt finansowany z innych środków publicznych (krajowych, zagranicznych i międzynarodowych) należy rozumieć projekt, którego realizacja się zakończyła oraz dla którego instytucja nadzorująca zaakceptowała sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia oferty tj. Formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (dokument w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby lub uwierzytelniona kopia).

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 • Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
 • Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 • Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji, wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 • Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul.Piekary 19, 61-823 Poznań

 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2020 r. w godzinach urzędowania WARP Sp. z o.o. , tj. od 8.00 do 16.00. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Po upływie terminu składania ofert, Ogłaszający dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert najkorzystniejszych. (termin rozstrzygnięcia)

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: Monika Lewandowska , tel. 61 65 06 212; mail: monika.lewandowska@warp.org.pl

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej WAPR Sp. z o.o. Decyduje data wpływu odwołania WARP Sp. z o.o. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.

Odwołania rozpatruje Zarząd WARP Sp. z o.o. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej WARP Sp. z o.o.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała następną w kolejności najwyższą liczbę punktów.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania 2.21 PO WER.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.

Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy 

Oświadczenie RODO 


Informacja o wyniku naboru partnerów

Newsletter klientów WARP