Ogłoszenie o naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

10.04.2020

Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 

Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, 

Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. 

Konkurs: RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20

 

Ogłaszający nabór:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Piekary 19,

61-823 Poznań

NIP: 778-14-11-344, 

REGON:634512019,
KRS: 0000174198

I. Podstawa prawna

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych),  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. 

Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie  o numerze RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/377

 

II. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne opracowanie wniosku o dofinansowanie i realizacja projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Konkurs: RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20. 

Liderem partnerstwa będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

III. ZAKRES PARTNERSTWA:

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez wszystkich partnerów. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny know-how w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

IV. KRYTERIA OBOWIĄZKOWE I KRYTERIA DODATKOWE


1. Kryteria obowiązkowe:

 • Zgłaszający nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub oświatowej.
 • Zgłaszający prowadzi działalność, której zakres jest zgodny z celami partnerstwa.
 • Zgłaszający nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); 
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 769);
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2020 r. poz. 358).
 • Zgłaszający jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu, tj. występuje zgodność partnera z typem beneficjentów wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+(aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu nr RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20).
 • Zgłaszający nie zalega z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • Zgłaszający w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego.
 • Zgłaszający posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 • Zgłaszający w ostatnim roku obrotowym osiągnął obrót w odpowiedniej wysokości. 
 • Zgłaszający posiada potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera. 
 • przez niezbędny potencjał kadrowy rozumie się: dysponowanie kadrą mającą doświadczenie w przygotowaniu i/lub realizacji wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, która będzie mogła być zaangażowana w przygotowanie i/lub realizację projektu), zgodnie z warunkami konkursu nr RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20,
 • przez niezbędny potencjał finansowy rozumie się: spełnienie warunków wynikających z zapisów Regulaminu konkursu nr RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20.
 • Zgłaszający deklaruje uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

2. Kryteria dodatkowe punktowane:

 • Okres prowadzenia działalności statutowej, zgodnej z celami partnerstwa.
 • Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, finansowe, techniczne). Zasoby ludzkie obejmują pracowników zatrudnionych u Zgłaszającego na dzień składania zgłoszenia, którzy planowani są do zatrudnienia i których posiadana wiedza oraz doświadczenie w znaczący sposób mogą przyczynić się do osiągnięcia celów partnerstwa i należytej realizacji projektu. Kandydat na Partnera musi również wykazać, że posiada potencjał finansowy rozumiany w szczególności jako zdolność do zaangażowania zasobów związanych z ponoszeniem kosztów operacyjnych (kosztów pośrednich) powstałych w trakcie realizacji projektu. 
 • Zgłaszający w ostatnich 5 latach zrealizował projekt* dotyczący udzielania wsparcia na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach wszystkich zrealizowanych projektów realizowane były działania spełniające łącznie poniższe warunki:
 • udzielono pomocy de minimis, 
 • dotację na rozpoczęcie działalności otrzymała określona ilość Uczestników Projektu,
 • określona ilość udzielonych dotacji dotyczyła wsparcia dla Uczestnika Projektu, który otwierał działalność w ramach branż odnawialnych źródeł energii,
 • określona ilość udzielonych dotacji dotyczyła wsparcia dla Uczestnika Projektu, który otwierał działalność w ramach branż inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski,
 • przeprowadzono określoną ilość wizyt monitoringowych i kontrolnych założonych działalności gospodarczych.
 • Zgłaszający posiada zawartą/rozliczoną umowę na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ zawarta z UMWW wlicza się pod warunkiem, że zrealizowano co najmniej 70% wartości każdej umowy. 
 • Zgłaszający musi posiadać doświadczenie w realizacji usług doradczo/szkoleniowych dla MŚP i doświadczenie w obsłudze projektów grantowych/dotacyjnych dla MŚP, o określonej łącznej wartości, wyrażone w wartości usług zrealizowanych oraz grantów/dotacji obsłużonych w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i zrealizował co najmniej jeden projekt współfinansowany ze środków UE zrealizowany na rzecz MŚP, w ramach którego osiągnięte zostały wszystkie założone cele i rezultaty (wskaźniki)**.

Przez Projekt rozumie się przedsięwzięcie o charakterze jednorazowym składające się z zestawu powiązanych ze sobą zadań, podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów, posiadające określony budżet. 

Przez zrealizowany projekt finansowany ze środków UE należy rozumieć projekt, którego realizacja się zakończyła oraz dla którego złożono wniosek końcowy. 

Przez zrealizowany projekt finansowany z innych środków publicznych (krajowych, zagranicznych i międzynarodowych) należy rozumieć projekt, którego realizacja się zakończyła oraz dla którego złożono sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.

** Przedmiotowy warunek będzie spełniony również w przypadku, gdy nieosiągnięcie jakiegoś wskaźnika nie wpłynęło negatywnie na nieosiągnięcie celu projektu (tj. nie została naliczona reguła proporcjonalności)

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów ( dokument w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby lub uwierzytelniona kopia):

 • Oferta partnera – Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (zgłoszenia złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów Formalnych).
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS.
 • Statut podmiotu.
 • Oświadczenie pomiotu, że nie podlega on wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); 
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 769);
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2020 r. poz. 358).
 • Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 • Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.
 • Oświadczenie podmiotu, że posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wraz z podaniem numeru wpisu.
 • Oświadczenie podmiotu, że posiada siedzibę/lokalizację na terenie województwa wielkopolskiego.
 • Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 • Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych. 
 • Oświadczenie w zakresie obowiązku informacyjnego realizowanego w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert, jeśli dotyczy.

Spośród złożonych ofert wybrane zostaną te, które spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskają najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, przyznanych przez Ogłaszającego.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru nie więcej niż trzech partnerów do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów.

Z Partnerami wyłonionymi w toku naboru zostanie zawarta umowa partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 • Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
 • Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 • Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 • Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Piekary 19,

61-823 Poznań

Z dopiskiem: „Ogłoszenie o naborze partnera do 6.3.1 WRPO”

 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 maja 2020 roku, w godzinach urzędowania WARP Sp. z o.o. , tj. od 8.00 do 15.00. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Po upływie terminu składania ofert, Ogłaszający dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert najkorzystniejszych.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

 • Grzegorz Jura, tel. 61 65 06 114, e-mail: grzegorz.jura@warp.org.pl
 • Marta Juszczak , tel. 61 65 06 240; mail: marta.juszczak@warp.org.pl

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej WAPR Sp. z o.o. Decyduje data wpływu odwołania WARP Sp. z o.o. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.

Odwołania rozpatruje Zarząd WARP Sp. z o.o. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Warp Sp. z o.o.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie nr RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Podziałania 6.3.1 WRPO 2014+.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.

Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.

 

Załączniki:

Załącznik 1 do Ogłoszenia o naborze partnera – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 do Ogłoszenia o naborze partnera – Oświadczenie RODO


Informacja o wyniku naboru partnerów.

Newsletter klientów WARP