Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców. Konkurs: FEWP.06.04-IZ.00-001/23

27.07.2023 r., godz. 14:18

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431, z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 4 lipca 2023 r. na stronie internetowej Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Oś Priorytetowa 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców – Wybór Operatorów regionalnych BUR – tryb konkursowy, Konkurs: FEWP.06.04-IZ.00-001/23, podaje do wiadomości publicznej informację o wybranych podmiotach.

Informacja o wyniku wyboru partnera (pdf) – pobierz


04.07.2023 r.

Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.4  Wsparcie pracowników i pracodawców. Konkurs: FEWP.06.04-IZ.00-001/23

 

Konkurs: FEWP.06.04 IZ.00-001/23 pn.: Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców – Wybór Operatorów regionalnych BUR

 

Ogłoszenie o naborze (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy  (pdf) –  pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (WORD) – pobierz

Załącznik nr 2- Oświadczenie  w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP