AKTUALNOŚCI

Działanie 1.4 – 4.1 PO IG

  PO IG 1.4 - 4.1   Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1   Na co:   Etap I (Działanie 1.4):     Sektor badań w Polsce wciąż wymaga ulepszeń oraz intensywnego finansowania. Rezultaty prac prowadzonych przez instytucje badawczo-rozwojowe często nie odpowiadają potrzebom klientów, co w znacznym stopniu wpływa na słabszą pozycję polskiej gospodarki. Działania prowadzone   w ramach PO IG mają za zadanie zmianę tej sytuacji, będąc jednocześnie pomostem pomiędzy sferami nauki i biznesu.   Zainteresowane przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach działania 1.4 PO IG Wsparcie projektów celowych.   Kto może skorzystać z dofinansowania   O dofinansowanie w ramach działania 1.4 PO IG mogą się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa muszą mieć siedzibę a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dofinansowanie nie może być udzielone na projekty w zakresie działalności wyłączonych z możliwości uzyskania wsparcia).   Jakie projekty otrzymają wsparcie   W ramach działania 1.4 PO IG mogą być realizowane: projekty badawczo rozwojowe, obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi lub z innymi niepowiązanymi przedsiębiorcami), do momentu stworzenia prototypu. Obejmuje ono dofinansowanie na maksymalną kwotę wsparcia 7,5 mln euro.   Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest zobowiązanie wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R powstałych w trakcie realizacji projektu celowego.   Wdrożenie wyników tych prac może przybrać jedną z dwóch form, tj. wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy lub wprowadzenie wyników tych prac do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy dzięki nabyciu ich od wnioskodawcy po zakończeniu realizacji projektu z działania 1.4 PO IG.   Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:   dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;   dla średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;   dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych   Więcej informacji na temat działania 1.4 PO IG można znaleźć na stronie internetowej:  http://poig.parp.gov.pl                                                                                                         Nabór wniosków do działania 1.4 POIG - II runda w 2011 r.   POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca   Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013   ogłasza II w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”   Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl   w terminie: od 29 sierpnia do 30 września 2011 r.   W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w  części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe.   W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do PARP w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.   Działanie 1.4 - 4.1 PO IG Na skróty:   - Nabór wniosków - Dokumentacja - Generator wniosków - Pytania i odpowiedzi - Komunikaty - Zaliczki - Generator wniosków o płatność - Listy wniosków zatwirdzonych do dofinansowania - Listy umów rekomendowanych do II etapu - Listy podpisanyc umów - Archiwum działania 1.4 - 4.1 PO IG  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN