Projekty realizowane w partnerstwie

  • INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Wielkopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Pozostali partnerzy to Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ZE PAK S.A. w Koninie, DGA S.A. w Poznaniu, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, Jobs First Sp. z o.o. w Warszawie, Powiat Koniński – Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, Powiat Turecki – Powiatowy Urząd Pracy w Turku, Powiat Kolski – Powiatowy Urząd Pracy w Kole, Powiat Słupecki – Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy.

Głównym celem projektu jest skuteczne zaktywizowanie 2 200 osób tracących dotychczasowe miejsca pracy w sektorze górnictwa i energetyki konwencjonalnej na obszarze Wielkopolski Wschodniej poprzez doprowadzenie do podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia u nowego pracodawcy lub samozatrudnienia i utrzymania działalności przez 1 100 osób oraz uzyskania kwalifikacji przez 1 166 osób.

Projekt wpisuje się w misję Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., która polega na wspieraniu pomysłów biznesowych, pomocy w zakładaniu firm oraz pozyskaniu środków na ich dalszy rozwój. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na wykorzystanie podczas procesu aktywizacji zawodowej bogatego doświadczenia każdego z partnerów w pracy z osobami bezrobotnymi oraz różnorodnych narzędzi wsparcia oferowanych przez partnerów, uzależnionych od wybranej przez Uczestnika Projektu ścieżki rozwoju.

Data Autor Zmiana
16.02.2024 7:42 Artur Nosowicz Modyfikacja treści
16.02.2024 7:42 Artur Nosowicz ---
15.02.2024 16:25 Małgorzata Pawlik - Pawłowska Modyfikacja treści
15.02.2024 16:25 Małgorzata Pawlik - Pawłowska Modyfikacja treści
15.02.2024 16:25 Małgorzata Pawlik - Pawłowska Modyfikacja treści
Newsletter klientów WARP