Klauzula RODO

Informujemy, iż udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor.odo@warp.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów art. 140 Rozporządzania PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.tj. przez okres nie dłużej niż do dnia 31.12.2023r. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Newsletter klientów WARP