Województwo wielkopolskie podjęło dalszą współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Środki będące w dyspozycji Funduszu zarządzanego przez BGK to 516,78 mln zł.

Logotyp Banku Gospodarstwa Krajowego

WARP Sp. z o.o. realizuje jedenaście Umów Operacyjnych zawartych z BGK, w ramach których obsługuje/oferuje cztery Instrumenty Finansowe – Mikropożyczka, Pożyczka Rozwojowa, Mała Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna.

W ramach Instrumentów Finansowych Pośrednik Finansowy udziela Jednostkowych Pożyczek,
ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy oraz z obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego, z przeznaczeniem na finansowanie działalności i rozwoju kwalifikowalnych przedsiębiorstw.

Jednostkowe Pożyczki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności.

 

Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/3217/2017/I/DIF/004 z 30.08.2017 r. wraz z późn. zmianami
Instrument Finansowy – Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa
Wartość zbudowanego portfela (Zamówienie podstawowe) – 46.673.401,00 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 35.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 11.673.401,00 zł)
Wartość zbudowanego portfela (Prawo Opcji) – 46.666.666,67 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 35.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 11.666.666,67 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/3819/2019/0/DIF/184 z 15.05.2019 r. wraz z późn. zmianami
Instrument Finansowy – Mała Pożyczka Inwestycyjna
Wartość zbudowanego portfela (Zamówienie Podstawowe) – 14.117.647,06 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 12.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 2.117.647,06 zł)
Wartość zbudowanego portfela (Prawo Opcji) – 14.117.647,06 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 12.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 2.117.647,06 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/5119/2019/0/DIF/185 z 15.05.2019 r. wraz z późn. zmianami
Instrument Finansowy – Mała Pożyczka Inwestycyjna
Wartość zbudowanego portfela (Zamówienie Podstawowe) –  9.411.764,71 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 8.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 1.411.764,71 zł)
Wartość zbudowanego portfela (Prawo Opcji) – 9.411.764,71 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 8.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 1.411.764,71 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/I/DIF/226 z 22.01.2020 r.
Instrument Finansowy – Pożyczka Inwestycyjna
Wartość zbudowanego portfela (Zamówienie Podstawowe) – 35.294.117,65 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 30.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 5.294.117,65 zł)
Wartość portfela do zbudowania (Prawo Opcji) – 35.294.117,65 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 30.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 5.294.117,65 zł)
Okres Budowy Portfela trwa.

Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/II/DIF/229 z 22.01.2020 r.
Instrument Finansowy – Pożyczka Inwestycyjna
Wartość zbudowanego portfela (Zamówienie Podstawowe)  – 23.809.523,81 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 20.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 3.809.523,81 zł)
Wartość zbudowanego portfela (Prawo Opcji)  – 23.809.523,81 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 20.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 3.809.523,81 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/IV/DIF/228 z 12.02.2020 r. wraz z późn. zmianami
Instrument Finansowy – Mała Pożyczka Inwestycyjna
Wartość zbudowanego portfela (Zamówienie Podstawowe) – 26.666.666,67 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 20.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 6.666.666,67 zł)
Wartość zbudowanego portfela (Prawo Opcji) – 26.666.666,67 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 20.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 6.666.666,67 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/V/DIF/232 z 12.02.2020 r. wraz z późn. zmianami
Instrument Finansowy – Mała Pożyczka Inwestycyjna
Wartość zbudowanego portfela (Zamówienie Podstawowe) – 13.333.333,33 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 10.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 3.333.333,33 zł)
Wartość zbudowanego portfela (Prawo Opcji) – 13.333.333,33 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 10.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 3.333.333,33 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/423/2023/0/DIF/Z/523 z 20.01.2023 r.
Instrument Finansowy – Pożyczka Inwestycyjna
Wartość portfela do zbudowania – 35.294.117,65 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 30.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 5.294.117,65 zł)
Okres Budowy Portfela trwa.

Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/523/2023/0/DIF/Z/524 z 20.01.2023 r.
Instrument Finansowy – Pożyczka Inwestycyjna
Wartość portfela do zbudowania – 23.529.411,76 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 20.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 3.529.411,76 zł)
Okres Budowy Portfela trwa.

Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/1023/2023/0/DIF/Z/530 z 09.02.2023 r.
Instrument Finansowy – Mała Pożyczka Inwestycyjna
Wartość portfela do zbudowania – 23.529.411,76 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 20.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 3.529.411,76 zł)
Okres Budowy Portfela trwa.

Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/1123/2023/0/DIF/Z/531 z 09.02.2023 r.
Instrument Finansowy – Mała Pożyczka Inwestycyjna
Wartość zbudowanego portfela – 11.764.705,88 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 10.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 1.764.705,88 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.


Fundusz Funduszy – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 27 Rozporządzenia 1303/2013, utworzony i zarządzany przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie w celu realizacji Projektu.

Instrument Finansowy – Mikropożyczka lub Pożyczka Rozwojowa lub Mała Pożyczka Inwestycyjna lub Pożyczka Inwestycyjna.

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020.

Jednostkowa Pożyczka – pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika Finansowego w ramach danego Instrumentu Finansowego ze środków Wkładu Funduszu Funduszy oraz Wkładu Pośrednika Finansowego, na warunkach określonych w  Metryce Instrumentu Finansowego.

Menadżer Funduszu Funduszy – BGK.

Okres Budowy Portfela – okres, w którym Pośrednik Finansowy zobligowany jest do wypłacenia na rzecz Ostatecznych Odbiorców na podstawie zawartych z nimi Umów Inwestycyjnych 100% wkładu Funduszy Funduszy i wkładu Pośrednika Finansowego w ramach danego Instrumentu Finansowego.

Ostateczny Odbiorca – MŚP, który zawarł z Pośrednikiem Finansowym Umowę Inwestycyjną.

Pośrednik Finansowy – WARP Sp. z o.o., wybrany w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, z którego udzielane są Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Projekt – przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+” realizowane przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie.

Umowa Inwestycyjna – umowa zawarta między Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji z Instrumentu Finansowego.

Umowa o Finansowanie – Umowa o finansowanie Funduszu Funduszy w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 numer RPWP.01.05.01-300002/16-00, zawarta w dniu 20 października 2016 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego,z późn. zm.

Umowa Operacyjna – Umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP), na podstawie której WARP pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Wkład Funduszu Funduszy – środki finansowe Funduszu Funduszy wniesione przez Menadżera (BGK) do Instrumentu Finansowego.

Wkład Pośrednika Finansowego – środki finansowe wniesione przez WARP Sp. z o.o. do Instrumentu Finansowego.

 

 

Belka logotypy programów operacyjnych

Newsletter klientów WARP