Pożyczka płynnościowa

Pożyczka Płynnościowa dla mikro, małych i średnich firm z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

WARP Sp. z o.o. realizuje Umowę Pośrednika I stopnia zawartą z WFR sp. z o.o., w ramach której obsługuje Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa.

W ramach Instrumentu Finansowego Pośrednik Finansowy udzielał Jednostkowych Pożyczek,
ze środków udostępnionych przez Menadżera oraz z obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów bieżących i obrotowych przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego, negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

 

Umowa Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa
nr 1/2020/PP z dnia 29.04.2020 r. z późn. zm.
Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa
Wartość zbudowanego portfela (Zamówienie Podstawowe) – 132.653.061,23 zł (w tym: wkład Menadżera  – 130.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 2.653.061,23 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

 


Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa.

Jednostkowa Pożyczka – pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika Finansowego w ramach danego Instrumentu Finansowego ze środków Wkładu Menadżera oraz Wkładu Pośrednika Finansowego, na warunkach określonych w  Metryce Instrumentu Finansowego.

Menadżer – Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Okres Budowy Portfela – okres, w którym Pośrednik Finansowy zobligowany jest do wypłacenia na rzecz Ostatecznych Odbiorców na podstawie zawartych z nimi Umów Inwestycyjnych 100% wkładu Menadżera i wkładu Pośrednika Finansowego w ramach Instrumentu Finansowego.

Ostateczny Odbiorca – MŚP, który zawarł z Pośrednikiem Finansowym Umowę Inwestycyjną.

Pośrednik Finansowy – WARP Sp. z o.o., wybrany w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, z którego udzielane są Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Umowa Inwestycyjna – umowa zawarta między Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji z Instrumentu Finansowego.

Umowa Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa nr 1/2020/PP z dnia 29.04.2020 r. z późn. zm. – Umowa zawarta pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., na podstawie której WARP pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Wkład Menadżera – środki finansowe WFR sp. z o.o. wniesione przez Menadżera do Instrumentu Finansowego pochodzące ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Wkład Pośrednika Finansowego – środki finansowe wniesione przez WARP Sp. z o.o. do Instrumentu Finansowego.

 

Newsletter klientów WARP