Webinarium – Przemysł 4.0 szansą dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

12.05.2021
12:00-13:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Przemysł 4.0 szansą dla przedsiębiorstw produkcyjnych.
12.05.2021 12:00-13:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie zasad ubiegania się o wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Organizowane webinarium jest bezpłatne.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Przemysł 4.0 szansą dla przedsiębiorstw produkcyjnych”.

 • Webinarium odbędzie się w środę, 12 maja 2021 r. w godzinach od 12:00 do 13:00 na platformie online Zoom.
 • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 10 maja do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Czy jako firma (krajowe osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) kwalifikujemy się do udziału w programie jako małe przedsiębiorstwo?

 • przychody ze sprzedaży 6,5 mln rocznie,
 • zatrudnienie 20 osób zatrudnionych na umowę zlecenie (które wykonują czynności określone w umowie cywilnoprawnej w sposób regularny),
 • nie mamy osób zatrudnionych na umowę o pracę,
 • prowadzimy działalność produkcyjną.

Jeżeli z treści umowy podpisanej z zleceniobiorcami wynika konieczność wykonywania obowiązków osobiście, odpłatnie oraz w miejscu i o czasie wyznaczonym przez zleceniobiorcę, to mamy do czynienia z wykonywaniem umowy o pracę. Jednocześnie proszę sprawdzić konkretny przypadek na stronie https://kwalifikator.parp.gov.pl

 2. Dzień dobry, czy można zakupić robota do wyjmowanego magazynu?
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

1) usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej;

2) usługi doradczej związanej z wdrożeniem mapy drogowej;

3) nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości;

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie w podmiocie otrzymującym pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z podmiotem otrzymującym pomoc,
 • będą stanowić aktywa podmiotu otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

1) nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości;

2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie w podmiocie otrzymującym pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z podmiotem otrzymującym pomoc na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa podmiotu otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

 3. Dzień dobry, czy o dofinansowanie mogą starać się firmy, które mają całkowicie wykorzystany limit na pomoc de minimis?
Zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. W rozporządzeniu określona została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR. Należy sprawdzić czy w okresie danego roku podatkowego i 2 poprzednich lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymał pomoc de minimis i jeśli tak, to w jakiej wysokości. Łączna wysokość pomocy w tym okresie wg. ogólnej zasady nie może przekroczyć kwoty 200 tys. Euro (lub 100 tys. Euro jeśli pomoc dotyczy sektora drogowego transportu towarów). Limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dane kontaktowe do UOKIK: http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php#faq1945

Newsletter klientów WARP