AKTUALNOŚCI

Pilne !!! Wnioski w III naborze 8.1 będą przyjmowane co najmniej do 29 października br.

  Wnioski w III naborze 8.1 będą przyjmowane co najmniej do 29 października br.   W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców dotacjami na e–usługi w ramach działania 8.1. Programu Innowacyjna Gospodarka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż wnioski w konkursie rozpoczynającym się w najbliższy poniedziałek tj. 26 października br. można składać osobiście ale również kurierem oraz pocztą. Wszystkie wnioski dostarczone kurierem oraz pocztą danego dnia zostaną zarejestrowane w dniu dostarczenia. Jednocześnie informujemy, że wnioski w tym konkursie będą przyjmowane co najmniej do czwartku tj. 29 października 2009 r. oraz że wszystkie wnioski złożone w konkursie w terminie przyjmowania wniosków zostaną poddane ocenie.   W poprzednich, rozstrzygniętych już konkursach (w których opublikowano zatwierdzone wyniki oceny) każdy wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i merytorycznej otrzymał dofinansowanie. Planujemy iż w III rundzie aplikacyjnej czyli przy obecnym naborze wniosków będzie przyjęta podobna zasada. Na dotacje na e-usługi w latach 2007-2013 przewidziano budżet 385,6 mln euro. Wartość dotychczas podpisanych umów to 375,7 mln zł. Kolejne nabory (przynajmniej 2) zaplanowano w 2010 roku.   Jednocześnie PARP zwraca uwagę, że najważniejszym czynnikiem decydującym o otrzymaniu dofinansowania w ramach działania 8.1. jest jakość przygotowanego wniosku oraz zgodność planowanego projektu z zasadami programu. Z opublikowanych na stronie internetowej PARP wstępnych wyników II rundy aplikacyjnej Działania 8.1 POIG wynika, że na około 1300 złożonych wniosków około 35% zostało rekomendowanych do dofinansowania. Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich konkursach znajduje wiele takich, które zostały złożone w ostatnich dniach przyjmowania projektów. Nie wszystkie zaś wnioski złożone pierwszego dnia zostały zakwalifikowane do dofinansowania, z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych bądź merytorycznych.

Zaproszenie do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2009

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2009   Rada Nadzorcza Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.   1. Przedmiot zamówienia obejmuje:   Badanie sprawozdania finansowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. za rok 2009 wraz z dostarczeniem: Pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego (w pięciu egzemplarzach), Pisemnego raportu z przebiegu badania sprawozdania finansowego (w pięciu egzemplarzach),   2. Od biegłego rewidenta oczekujemy:   1.Gotowości do obecności na zwyczajnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2009 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, 2.Gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego, 3.Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki, 4.Wykonania dodatkowych, wskazanych przez Radę Nadzorczą, czynności, ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych, w tym: informację dotyczącą samofinansowania projektów ze środków BP i UE, informację dotyczącą przychodów i kosztów oddziału w Pile i oddziału w Kaliszu, Uwagi i spostrzeżenia wynikłe w trakcie badania wstępnego i ostatecznego (List do Zarządu WARP sp. z o.o.) w jednym (l) egzemplarzu.   3.Zainteresowani oferenci mogą uzyskać informacje w zakresie danych dotyczących Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w siedzibie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu u Pani Barbary Nettmann – Główna Księgowa, tel. 061 6563500 4. Oferta powinna zawierać: a) informacje o oferencie: forma prowadzonej działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru, poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w szczególności spółek z ograniczona odpowiedzialnością, polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów, b) oświadczenie o niezależności od badanej jednostki, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), c) cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009, sporządzenie dokumentów i przeprowadzenie prac określonych w pkt. 1 i 2 , d) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, e) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziału w inwentaryzacji,   5. Dane finansowe za rok 2008 i Terminy badania   a) Dane finansowe za rok 2008 suma bilansowa: 28.210.587,70 zł przychody ze netto sprzedaży: 2.595.354,89 zł pozostałe przychody operacyjne: 1.770.446,99 zł przychody finansowe: 281.844,88 zł liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2008 41 osób   b) Termin przeprowadzenia badania wstępnego: do 31 stycznia 2010 c) Badanie ostateczne wraz z przekazaniem opinii i raportów: do 15 kwietnia 2010 r.   6. Oferty należy przesłać do dnia 4 listopada 2009 r. na adres: Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.   z dopiskiem: DLA RADY NADZORCZEJ WARP „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki ".   Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w terminie 6 listopada 2009 r.   7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.   8. O wynikach przeprowadzonego postępowania Rada Nadzorcza w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia, powiadomi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkich oferentów, którzy brali udział w przedmiotowym postępowaniu.  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN