Jak uzyskać dotację? Etapy udziału w projekcie.

I ETAP – WYBÓR USŁUGI ROZWOJOWEJ

 • Wybierz usługę rozwojową dopasowaną do potrzeb rozwojowych Twojej firmy i/lub jej pracowników, dostępną w Bazie Usług Rozwojowych.
  UWAGA! Pamiętaj, żeby wybrana usługa rozwojowa w Karcie Usługi w polu pn. „Czy usługa może być dofinansowana?” miała zaznaczoną opcję „TAK” oraz w polu pn. „Sposób dofinansowania” miała możliwość dofinansowania dla przedsiębiorców i ich pracowników.
 • Wypełnij Formularz zgłoszeniowy w aktualnym Generatorze wniosków.
 • Wypełniony Formularz zgłoszeniowy zapisz na komputerze i wyślij w wersji elektronicznej na adres e-mail: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl
 • Zarejestruj swoją firmę w Bazie Usług Rozwojowych. Utworzenie konta firmy pozwoli Operatorowi nadać identyfikator uprawniający do skorzystania z dofinansowania.
 • Zweryfikujemy i zatwierdzimy Formularz zgłoszeniowy.
 • Otrzymasz e-mail informujący o możliwości zawarcia Umowy wsparcia wraz z kompletem dokumentów do podpisania.

II ETAP – PRZYZNANIE WSPARCIA

 • Odeślij do nas podpisaną Umowę.
 • Do istniejącego w BUR profilu Twojej firmy przypiszemy numer ID wsparcia, uprawniający do zapisu na usługę rozwojową z możliwością dofinansowania.

III ETAP – REALIZACJA USŁUGI ROZWOJOWEJ

 • Wyślij zgłoszenie na wybraną usługę rozwojową z profilu uczestnika instytucjonalnego czyli Przedsiębiorcy, z dołączeniem konta Uczestnika indywidualnego tj. osoby biorącej udział w usłudze rozwojowej oraz numeru ID nadanego przez Operatora do danej umowy wsparcia.
 • Weź udział w wybranej usłudze rozwojowej. Zgłoszony na szkolenie Pracownik zobowiązany jest do udziału w wybranej usłudze rozwojowej.

IV ETAP – OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ I REFUNDACJA

 • Po zakończeniu szkolenia wypełnij ankietę oceniającą usługę. Ankietę znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Przedstaw nam dokumenty rozliczeniowe:

a) wniosek o refundację wydatku,
b) kopię faktury lub rachunku lub innego równoważnego dowodu księgowego,
c) kopię potwierdzenia ukończenia przez danego Uczestnika projektu udziału w usłudze rozwojowej, wydanej przez podmiot świadczący usługę,
d) dokument potwierdzający dokonanie płatności w pełnej wysokości, za zakup usługi rozwojowej.

 • Po weryfikacji przekazanej dokumentacji dokonamy refundacji poniesionych przez Ciebie kosztów zgodnie z obowiązującymi limitami i przekażemy środki finansowe na konto Twojej firmy, wskazane w zawartej Umowie wsparcia.

 

 

 

 

Newsletter klientów WARP