Webinarium – Dotacje na start 30+. Poznaj szczegóły projektu Samozatrudnienie – pomysłem na życie.

02.02.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – Dotacje na start 30+. Poznaj szczegóły projektu Samozatrudnienie – pomysłem na życie.
02.02.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o szczegółach projektu na rozpoczęcie własnej działalności pn. „Samozatrudnienie – pomysłem na życie”. Webinarium skierowane do osób w wieku 30+ z terenu woj. wielkopolskiego.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Dotacje na start 30+. Poznaj szczegóły projektu Samozatrudnienie – pomysłem na życie”.

 • Webinarium odbędzie się w środę, 2 lutego 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
 • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 31.01.2022 do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Czy przewidywane są analogiczne dotacje dla osób poniżej 30 tego roku życia?
Środki na rozpoczęcie działalności dla osób w wieku poniżej 30 roku życia można pozyskać w ramach środków:

 • Powiatowego Urzędu Pracy – warunek os. bezrobotna,
 • Lokalnych Grupa Działania – warunek miejsce zameldowania i działania Lokalne Grupy Działania obszar do 20 tys. mieszkańców,
 • pożyczki zwrotne.

2. Czy ocena przez Komisję Rekrutacyjną będzie przebiegać tak jak w roku poprzednim?
Projekt pn. „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” prowadzony jest przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w partnerstwie z firmą DGA SA. W poprzednim roku tj. 2021 projekt dotacyjny był prowadzony przez inną Instytucję.
Wszelkie informacje w zakresie przebiegu oceny można znaleźć w dokumentach na stronie www.samozatrudnienie.eu

3. Obecnie termin składania formularzy podany na stronie www samozatrudnienie to 21.02 z zastrzeżeniem, że ten termin może się zmienić. Czy ta zmiana może być na wcześniejszy termin? Czy tylko na późniejszy? Kiedy zostanie podany ostateczny termin? Pytam dlatego, że nie chciałabym zostać zaskoczona, że za którymś razem sprawdzę termin składania formularza i okaże się, że był on “wczoraj”.
Na stronie www.samozatrudnienie.eu wcześniej widniał termin rekrutacji od 14.02., teraz jest to termin późniejszy. Przesunięcie rekrutacji ewentualnie może być w dół, czyli później. Wszelkie szczegóły i zmiany na bieżąco Instytucje realizujące projekt będą zamieszczać na stronie. Obecnie proszę być przygotowanym na rozpoczęcie rekrutacji w terminie do 21.02.2022 r.

4. Czy wcześniejsze prowadzenie działalności wyklucza udział w projekcie? Jaki jest okres karencji po zakończeniu działalności?
Ze wsparcia wyłączone są osoby, które:
a) posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić datę faktycznego uruchomienia działalności gospodarczej;
b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS lub innych równoważnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; oznacza to, że przystępując do projektu należy oświadczyć, że 12 miesięcy przed uczestnik nie prowadził działalności.

5. Czy jeśli ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę na najniższej krajowej to czy musi dołączyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach męża? Czy tylko swoją umowę o pracę i swoje zaświadczenie.
Osoby pracujące muszą dostarczyć umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (dokument musi obowiązywać na dzień złożenie formularza rekrutacyjnego, jednak wynagrodzenie weryfikowane jest w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego).

6. Czy warunkiem uczestnictwa w projekcie jest rezygnacja z dotychczasowej pracy na etacie, szczególnie w przypadku pracy na 1/2 etatu?
Nie, aby móc przystąpić do projektu musi nastąpić przez Wnioskodawcę spełnienie warunków wejścia tj. należność do grupy docelowej:

 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu),
 • imigranci oraz reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby ubogie pracujące,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
 • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z poniższych warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).

7. Czy dotacja jest skierowana również dla osób pracujących, której dochód przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia, ale jest zatrudniona na umowę terminową, która kończy się w październiku 2022 r.?
Warunkiem przynależności do projektu przez osoby pracujące jest spełnienie warunku tj. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). Jeśli wynagrodzenie jest wyższe aniżeli 120% dana osoba nie spełnia warunków grupy docelowej.

8. Czy z programu może skorzystać osoba, której kończy się zatrudnienie 03/2022 (dochody powyżej 120%)?
Warunkiem przynależności do projektu przez osoby pracujące jest spełnienie warunku tj. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). Jeśli wynagrodzenie jest wyższe aniżeli 120% dana osoba nie spełnia warunków grupy docelowej.

9. Czyli cały proces starania się o dofinansowanie trwa od lutego do lipca/sierpnia? dobrze rozumiem?
Zgodnie z harmonogramem na stronie www.samozatrudnienie.eu informacja o przyznaniu środków nastąpi na przełomie września/października 2022 r. Link: http://samozatrudnienie.eu/rekrutacja/

10. Czyli w przypadku osoby bezrobotnej, która w lutym 2022 r. rozpocznie udział w projekcie, wsparcie zostanie przyznane dopiero w październiku 2022 roku? Przecież to 8 miesięcy bez środków. Umowy krótkotrwałe umożliwiające udział w projekcie to jednocześnie konieczność wyrejestrowania z PUP, co oznacza brak ubezpieczenia zdrowotnego. Czy pokazany tu dziś harmonogram jest ostateczny?
Tak.

11. Czy osoba, która posiada umowę o pracę na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem wystarczy, że przedstawi umowę, która została podpisana 8 miesięcy wcześniej czy musi przedłożyć jakieś dodatkowe potwierdzenia?
Tak, jeśli spełnione są przesłanki definicji osoby ubogiej pracującej.

12. Czy warto teraz przygotowywać formularz czy będzie jeszcze zmiana?
Obecnie na stronie widnieje formularz rekrutacyjny w wersji poglądowej, ostateczny zostanie zamieszczony, gdy Instytucja Zarządzająca zaakceptuje dokumenty. Obecnie można przygotowywać ten formularz, który jest na stronie a w sytuacji umieszczenia wersji ostatecznej przenieść informacje do aktualnego dokumentu.

13. Czy dobrze zrozumiałam, że maksymalne wykształcenie osoby składającej wniosek to średnie?
Tak, w przypadku osoby, która będzie zaznaczała w formularzu, że jest osobą o niskich kwalifikacjach. W ramach tej kategorii osoby o niskich kwalifikacjach to osoby o maksymalnym wykształceniu na poziomie średnim. Oczywiście w projekcie mogą wziąć udział osoby z innym poziomem wykształcenia. Ta informacja dotyczyła wyłącznie informacji przy omawianiu definicji osób o niskich kwalifikacjach.

14. Czy są jakieś znaczące różnice w samym procesie rekrutacyjnym pomiędzy tym naborem a tym przeprowadzonym w zeszłym roku przez WARP?
Znaczącą różnicą jest obecnie, że rekrutacja będzie prowadzona tylko jednokrotnie. W zeszłym roku WARP prowadził rekrutację w 2 turach.

15. Czy w opisie planowanej nowej działalności może się pojawić kilka numerów PKD, czy musi to być tylko jeden kierunek działalności?
Tak, może być kilka.

16. Czy dofinansowanie może zostać przeznaczone również na środki bieżące?
Szczegółowe informacje w zakresie przeznaczenia środków będą wskazane przez Instytucje na etapie szkoleń.

17. Rozumiem, że osoby, które brały udział w rekrutacji w zeszłym roku, prowadzoną przez WARP, nie są wykluczone z wzięcia udziału w tej rekrutacji, prawda?
Takie osoby nie są wykluczone. Mogą w obecnym projekcie złożyć formularz rekrutacyjny.

18. Czy pomostowe może być przeznaczone na szkolenia kursy?
Szczegółowe informacje w zakresie przeznaczenia środków będą wskazane przez Instytucje na etapie szkoleń.

19. Czy dochód na osobę w rodzinie ma wpływ na udział w projekcie?
Tylko w sytuacji, gdy rozpatrujemy udział w projekcie jako osoba uboga pracująca.

20. Czy w ciągu 12 miesięcy prowadzenia działalności istnieje możliwość uzyskiwania wynagrodzenia również z innego źródła, niezwiązanego z charakterem prowadzonej działalności?
Należy skierować pytanie do Instytucji prowadzących projekt, czy dopuszczają takową możliwość po uruchomieniu działalności przez uczestników.

21. Formularz należy złożyć w Poznaniu, a spotkania i szkolenia będą się odbywały również tam, czy w Kaliszu, Pile? Szkolenia odbywały się będą online?
Szczegółowe informacje w tym zakresie będą udzielać pracownicy Instytucji realizujące projekt.

22. Czy jeśli mąż prowadzi w tym samym zakresie firmę, ale chce zrezygnować z jednej gałęzi przedsiębiorstwa i ja ją przejmę równocześnie rozwijając ją to jako żona mogę ubiegać się o dotacje?
Projekt skierowany jest do osób chcących rozpocząć własną działalność. W dokumentach zgłoszeniowych opisuje Pani informacje nt. planowanej działalności gospodarczej. Jednakże proszę zwrócić uwagę na etap II rekrutacji tj. predyspozycję i kwalifikacje do prowadzenia działania w rozmowie z doradcą zawodowym.

23. Co to są branże smart?
To sekcje PKD przyporządkowane do obszarów Inteligentnych Specjalizacji. Na stronie www.samozatrudnienie.eu w zakładce dokumenty – dokumenty rekrutacyjne znajduje się wykaz tych numerów PKD.
Link: http://samozatrudnienie.eu/wp-content/uploads/2022/01/Zalacznik-nr-6-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow_Wykaz-branz-smart-i-o-najwiekszym-potencjale.pdf

Newsletter klientów WARP