Ogłoszenie o naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

18.04.2018 r.

 

Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw.
Konkurs: POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18

 

 

Ogłaszający nabór:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Piekary 19,
61-823 Poznań
NIP: 778-14-11-344,
REGON:634512019,
KRS: 00001741

I. Podstawa prawna

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,  ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych),  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw.

Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie  o numerze POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18 pn.: „Akademia Menadżera MŚP”, ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie:
https://power.parp.gov.pl/attachments/article/39813/Ogloszenie%20o%20konkursie.pdf

 

II. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne opracowanie wniosku i realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw. Konkurs: POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18 pn.: „Akademia Menadżera MŚP”. Liderem partnerstwa będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

III. ZAKRES PARTNERSTWA:

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez wszystkich partnerów. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.


Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które:

 

 1. Prowadzą działalność, której zakres jest zgodny z celami partnerstwa.
 2. Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy;
 4. Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera.
  a) przez niezbędny potencjał kadrowy rozumie się: dysponowanie kadrą mającą doświadczenie w przygotowaniu i/lub realizacji wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, która będzie mogła być zaangażowana w przygotowanie i/lub realizację projektu)
  b) przez niezbędny potencjał finansowy rozumie się: spełnienie warunków wynikających z zapisów Regulaminu konkursu nr 02.21.00-IP.09-00-003/18
 5. Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
 6. Deklarują utworzenie jednostki organizacyjnej (biura) oraz dyspozycyjność do działań na terenie województwa dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu.

 

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę

IV. Kryteria dodatkowe:

 

 1. Okres prowadzenia działalności statutowej, zgodnej z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, finansowe, techniczne). Zasoby ludzkie obejmują pracowników zatrudnionych u Zgłaszającego na dzień składania zgłoszenia, którzy planowani są do zatrudnienia i których posiadana wiedza oraz doświadczenie w znaczący sposób mogą przyczynić się do osiągnięcia celów partnerstwa i należytej realizacji projektu. Kandydat na Partnera musi również wykazać, że posiada potencjał finansowy rozumiany w szczególności jako zdolność do zaangażowania zasobów związanych z ponoszeniem kosztów operacyjnych (kosztów pośrednich) powstałych w trakcie realizacji projektu.
 3. Posiadane doświadczenie w zawieraniu umów z ostatecznym Beneficjentem pomocy w ramach projektów współfinansowanych ze środków publicznych w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
 4. Posiadanie doświadczenia w rozliczaniu/kontroli projektów współfinansowanych ze środków publicznych w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
 5. Posiadanie doświadczenia w zawieraniu umów (z ostatecznym Beneficjentem pomocy)/ rozliczaniu/kontroli projektów współfinansowanych ze środków publicznych w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020, których z terenu województw: dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego.

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

 

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów ( dokument w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby lub uwierzytelniona kopia)

 

 1. Oferta partnera –Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (zgłoszenia złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów Formalnych).
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS.
 3. Statut podmiotu.
 4. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 5. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.

 

Spośród złożonych ofert wybrane zostaną te, które spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskają najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, przyznanych przez Ogłaszającego.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru nie więcej niż trzech Partnerów do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów..

Z Partnerami wyłonionymi w toku naboru zostanie zawarta umowa partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Piekary 19,
61-823 Poznań

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 maja 2018 roku, w godzinach urzędowania WARP Sp. z o.o. , tj. od 8.00 do 16.00. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Po upływie terminu składania ofert, Ogłaszający dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert najkorzystniejszych.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
Anna Nadstawska , tel. 61 65 06 252; mail: anna.nadstawska@warp.org.pl

 

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej WAPR Sp. z o.o. Decyduje data wpływu odwołania WARP Sp. z o.o.
Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.

Odwołania rozpatruje Zarząd WARP Sp. z o.o. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej WARP Sp. z o.o.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania 2.21 PO WER.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.

Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy.

Protokół z wyboru partnera

Newsletter klientów WARP