Informacje projektowe

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji  przedsiębiorców  z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników,  a także innych pracodawców oraz ich pracowników, zlokalizowanych na terenie: Miasto Poznań, powiat poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski (subregion poznański), w tym przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne, poprzez udział w usługach rozwojowych.

W szczególności celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP  oraz u innych pracodawców w zakresie kwalifikacji wpisanych do ZRK, wsparcie firm działających lub planujących działać w obszarach regionalnych i podregionalnych inteligentnych specjalizacji (SMART), pracowników w wieku 50+ oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i ich pracowników.

Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakłada dostępność wsparcia dla os. niepełnosprawnych i opiekujących się dziećmi.

Okres realizacji projektu:  02.01.2024 – 31.12.2028 rok

Kwota dofinansowania: 67 438 896,00 zł

Całkowita wartość projektu: 96 341 280,00 zł

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi:

 • 70% dla Samozatrudnionych,
 • 65% dla pozostałych Przedsiębiorców (i ich pracowników)

Samozatrudniony –  osoba fizyczna prowadząca  samodzielną, jednoosobową działalność gospodarczą,  która w okresie od pierwszego dnia miesiąca wskazanego w ostatniej deklaracji ZUS DRA do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego, nie zatrudniała pracowników.

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków
określono następujące limity:

 • Co do zasady łączna wartość dofinansowania usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Pracownika (uczestnika usługi) nie przekracza kwoty 4000,00 zł (weryfikowane np. po nr Pesel)
 • Co do zasady łączna wartość dofinansowania usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Przedsiębiorcy nie przekracza kwoty 40000,00 zł (weryfikowane po nr NIP)

Pomoc udzielana jest wyłącznie  w ramach pomocy de minimis

W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie:

– wskaźników produktu, w wartościach co najmniej: 

 1. Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową: 14 700 osób (7056 K/7644 M)
 2. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi: 4900 przedsiębiorstw
 3. Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych usługą rozwojową :50 osób (24K/26M)
 4. Liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi: 5.

– wskaźników rezultatu w wartościach co najmniej:

1. Liczba osób, które uzyskały kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13 275 (6 372 K/6 903M)

2. Liczba osób, 50+ które uzyskały kompetencje/kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie  – 270 (130K/ 140M)

Pozostałe ujęte we wniosku wskaźniki podlegają monitorowaniu.

Grupy objęte preferencjami w projekcie. Operator może uruchomić nabory dedykowane:

 • Osoby  w wieku 50+
 • Osoby, które, wnioskują o wsparcie na usługi kończące się kwalifikacją wpisaną w rejestr  ZRK
 • Pracownicy Podmiotów Ekonomii Społecznych
 • Pracownicy przedsiębiorstw tzw. SMART
 • Przedsiębiorstwa MŚP

Uwaga! Refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako dofinansowane.

Jak wnioskować o wsparcie?

Specjalnie dla Państwa przygotowujemy Generator wniosków – narzędzie, które pomoże Państwu w sprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

 

Newsletter klientów WARP