Informacje projektowe

 

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami Województwem Wielkopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu (partner wiodący), ZE PAK S.A. w Koninie, DGA S.A. w Poznaniu, Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, Jobs First Sp. z o.o. w Warszawie, Powiatem Konińskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie, Powiatem Tureckim – Powiatowym Urzędem Pracy w Turku, Powiatem Kolskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Kole oraz Powiatem Słupeckim – Powiatowym Urzędem Pracy w Słupcy realizuje projekt:

„Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) Priorytet 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

Termin realizacji projektu: 29.12.2023 r. – 30.06.2029 r.

Obszar realizacji projektu: Wielkopolska Wschodnia

Wartość projektu wynosi: 257 142 857,13 PLN

Wartość dofinansowania wynosi: 257 142 857,13 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 179 999 999,99 PLN

Głównym celem projektu jest skuteczne zaktywizowanie 2 200 osób tracących dotychczasowe miejsca pracy w sektorze górnictwa i energetyki konwencjonalnej na obszarze Wielkopolski Wschodniej poprzez doprowadzenie do podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia u nowego pracodawcy lub samozatrudnienia i utrzymania działalności przez 1 100 osób oraz uzyskania kwalifikacji przez 1 166 osób.

 

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników GK ZE PAK zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (w tym osoby, które utraciły zatrudnienie u pracodawcy, który stał się ich pracodawcą zgodnie z 1 art. 23 Kodeksu Pracy, a także osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia na podstawie § 4 art. 23 Kodeksu Pracy),
 • pracowników GK ZE PAK, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika (dotyczy też rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron od 1 stycznia 2018 r.) (w tym osoby, które utraciły zatrudnienie u pracodawcy, który stał się ich pracodawcą zgodnie z 1 art. 23 Kodeksu Pracy, a także osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia na podstawie § 4 art. 23 Kodeksu Pracy),
 • pracowników branż związanych z sektorem wydobywczo – energetycznym, tj. osób zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników, nieposiadających jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub niebędących jednocześnie osobami samozatrudnionymi oraz pracowników zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika z branż powiązanych z sektorem wydobywczo – energetycznym,
 • członków rodzin/osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami, którzy nie posiadają źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub niebędących jednocześnie osobami samozatrudnionymi.

UWAGA! Wszyscy pracownicy GK ZE PAK zarówno obecni, jak i byli pracownicy zwolnieni od 01.01.2018, a także członkowie ich rodzin, mają pierwszeństwo udziału w programie.

Projekt realizowany jest na obszarze powiatów Wielkopolski Wschodniej objętych transformacją, tj. na terenie powiatów miasto Konin, konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. W przypadku pracowników/byłych pracowników GK ZE PAK o wsparcie wnioskować mogą również osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej.

 

W Projekcie zaplanowano 2 ścieżki wsparcia:

Ścieżka rozwoju nr 1 ma na celu umożliwienie uczestnikowi uzyskanie zatrudnienia i jego utrzymanie u nowego pracodawcy i obejmuje m. in.:

 • Spotkanie z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • Kompleksową opiekę dedykowanego doradcy ds. zatrudnienia i pośrednictwo pracy,
 • Subsydiowane zatrudnienie, czyli zwrot kosztów zatrudnienia poniesionych przez pracodawcę przy nawiązywaniu umowy o pracę z nowym pracownikiem,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy u nowego pracodawcy,
 • Dodatek relokacyjny, tj. jednorazową wypłatę, mającą umożliwić pokrycie kosztów wynajmu mieszkania,
 • Dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia,
 • Wsparcie reintegracyjne, tj. szkolenia reintegracyjne i motywacyjne, a także inne usługi reintegracyjne, takie jak doradztwo zawodowe, psychologiczne, coaching oraz mentoring.

Realizowana przez:

Prywatne Agencje Zatrudnienia:

 • DGA S.A.,
 • Jobs First Sp. z o.o.

Powiatowe Urzędy Pracy z powiatów objętych transformacją:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Koninie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Turku,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kole,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy.

Ścieżka rozwoju nr 2 obejmuje kompleksową inkubację dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej/ spółki cywilnej/ spółdzielni lub zatrudnieniem uczestnika projektu w przedsiębiorstwach społecznych (PS) i obejmuje m. in.:

 • Spotkanie z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Kompleksową opiekę dedykowanego doradcy ds. zatrudnienia,
 • Wsparcie rozwojowe w zakresie prawa, księgowości, marketingu i innych usług rozwojowych (w tym reintegracji społecznej i zawodowej),
 • Bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej/ spółdzielni/PS,
 • Finansowe wsparcie pomostowe,
 • Subsydiowane zatrudnienie w spółdzielni/PS,
 • Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy w spółdzielni/PS,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Usługi wsparcia dla podmiotu i zatrudnianych uczestników, tj. m.in. doradztwo prawne, marketingowe, księgowego i inne dla założonych podmiotów oraz szkolenia reintegracyjne i motywacyjne dla pracowników.

Realizowana przez:

Partnerów spoza sektora finansów publicznych posiadający doświadczenie w sferze przedsiębiorczości społecznej:

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych,
 • Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o..

Powiatowe Urzędy Pracy z powiatów objętych transformacją:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Koninie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Turku,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kole,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy.

 

UWAGA!
Nie wszyscy Partnerzy realizują wsparcie w każdym zakresie przypisanym poszczególnym ścieżkom. Szczegółowe informacje są/będą dostępne na stronach Partnerów.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Newsletter klientów WARP