11.07.2024

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje, że Formularze rekrutacyjne w projekcie pn. „Droga do zatrudnienia po węglu” będą przyjmowane w okresie od 30 lipca 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r., w godzinach od 8:00 do 15:00.

Formularze rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19 (Biuro Obsługi Klienta na partnerze) lub Biurze regionalnym WARP Sp. z o.o. w Koninie, ul. R. Dmowskiego 3. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony w WARP Sp. z o.o. (UWAGA: decyduje data wpływu do WARP, a nie data stempla pocztowego). Formularze rekrutacyjne złożone poza wskazanym terminem rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie. Formularze złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej również nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 50 sztuk w ramach danego naboru.

Warunki uczestnictwa w projekcie oraz szczegółowe informacje nt. przebiegu rekrutacji przedstawione są w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie oraz załącznikach do niego opublikowanych w dniu 11.07.2024 r. i dostępnych w zakładce Dokumentacja projektu.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami wskazanymi w treści formularza.

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić starannie, najlepiej elektronicznie, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać w miejscach do tego przeznaczonych. Prosimy zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane oświadczenia podpisać w miejscach do tego przeznaczonych.

Zaświadczenia potwierdzające status zawodowy oraz kwalifikowanie się kandydata do projektu należy dostarczyć w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii (umieszczenie klauzuli „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” na każdej zadrukowanej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem kandydata na uczestnika projektu).

Jednocześnie informujemy, że w trakcie ustalania z IZ – Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Komisją Europejską są następujące kwestie:

  1. Konieczność rezygnacji Uczestnika Projektu z zatrudnienia przed założeniem działalności gospodarczej.
  2. Możliwość zakupu maszyn i urządzeń napędzanych paliwami kopalnymi, w tym rozliczania kosztów paliwa w ramach wsparcia pomostowego.
  3. Konieczność stosowania zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców.
  4. Brak możliwości realizacji zakupów od podmiotów/osób powiązanych.

Po otrzymaniu stanowiska ww. Instytucji, WARP Sp. z o.o. dokona zmian w dokumentacji projektu o czym poinformuje w zakładkach Ważne informacje oraz Dokumentacja projektu. Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości informujemy, że czas od złożenia formularza rekrutacyjnego do dnia podpisania umowy o udzieleniu wsparcia może się wydłużyć.

Podkreślamy, że dokumentacja rekrutacyjna podlega konsultacjom przed jej złożeniem – stacjonarnie w Koninie, ul. R. Dmowskiego 3 lub w Poznaniu, ul. Piekary 19 – po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania lub telefonicznie pod numerami 61 65 06 250 lub 61 65 06 280. Dokumentacja rekrutacyjna może też podlegać korekcie i uzupełnianiu w trakcie oceny.

W przypadku wątpliwości co do niezbędnych do dostarczenia dokumentów, prosimy o kontakt z pracownikami WARP Sp. z o.o. pod numerami 61 65 06 250 lub 61 65 06 280.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


11.07.2024

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU

Informujemy, że w zakładce Dokumentacja projektu opublikowano Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia po węglu” wraz z załącznikami.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie ustalania z IZ – Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Komisją Europejską są następujące kwestie:

  1. Konieczność rezygnacji Uczestnika Projektu z zatrudnienia przed założeniem działalności gospodarczej.
  2. Możliwość zakupu maszyn i urządzeń napędzanych paliwami kopalnymi, w tym rozliczania kosztów paliwa w ramach wsparcia pomostowego.
  3. Konieczność stosowania zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców.
  4. Brak możliwości realizacji zakupów od podmiotów/osób powiązanych.

Po otrzymaniu stanowiska ww. Instytucji, WARP Sp. z o.o. dokona zmian w dokumentacji projektu o czym poinformuje w zakładkach Ważne informacje oraz Dokumentacja projektu. Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości informujemy, że czas od złożenia formularza rekrutacyjnego do dnia podpisania umowy o udzieleniu wsparcia może się wydłużyć.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Newsletter klientów WARP