Co oferuje WARP i jak uzyskać dotację w WARP?

 

 

 

WARP Sp. z o.o. jako Partner realizuje działania, w ramach których:

 • 400 uczestników projektu otrzyma wsparcie w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz kompleksowe usługi rozwojowe w zakresie inkubowania nowej działalności gospodarczej!
 • Co najmniej 214 uczestników projektu otrzyma wsparcie na samozatrudnienie i utrzymanie działalności!
 • 212 osób uczestników projektu otrzyma wsparcie na uzyskanie kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy!

WARP Sp. z o.o. na realizację swoich zadań otrzymało kwotę 44 897 190,92 PLN.

Formy wsparcia oferowane przez WARP Sp. z o.o. to:

 • Spotkanie z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 400 osób.
 •  Kompleksowe usługi rozwojowe w zakresie inkubowania nowej działalności gospodarczej dla 400 osób, tj.:
  – Opieka dedykowanego Doradcy ds. zatrudnienia i wsparcie rozwojowe
  – Szkolenie „ABC przedsiębiorczości i biznesplan”
  – Indywidualne doradztwo dotyczące tworzenia biznesplanu.
 • Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 100 000,00 PLN lub 120 000,00 PLN netto łącznie dla co najmniej 214 osób.
 • Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości maksymalnie 4 200,00 PLN netto / miesiąc na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla co najmniej 214 osób.
 • Wsparcie doradcze dotyczące utrzymania trwałości zatrudnienia dla co najmniej 214 osób.

Wartość uzyskanego w WARP Sp. z o.o. wsparcia na otwarcie i utrzymanie działalności gospodarczej wynosi:

 • do 120 000,00 PLN netto DOTACJI w przypadku założenia działalności w sektorze zielonej gospodarki lub w sektorach Podregionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub do 100 000,00 PLN netto DOTACJI w przypadku założenia działalności w pozostałych sektorach,
 • 12 miesięcy WSPARCIA POMOSTOWEGO w wysokości do 4 200,00 PLN netto/miesiąc.

Uczestnik Projektu nie ponosi WKŁADU WŁASNEGO, ale finansuje podatek VAT.

Jak to działa?
NABORY

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w kilku naborach.

Szczegółowe informacje o terminie i warunkach najbliższego naboru pojawią się wkrótce w zakładce Ważne informacje.

W celu ułatwienia komunikacji oraz umożliwienia składania dokumentów w formie elektronicznej, a także samodzielnego ustalania harmonogramu spotkań z doradcami na poszczególnych etapach rekrutacji i realizacji projektu, zostanie stworzona dedykowana Projektowi Baza Klienta. Baza Klienta zostanie udostępniona już wkrótce.

Uwaga! Przed rozpoczęciem naboru Kandydat zobowiązany jest do założenia swojego konta w Bazie klienta.

Uwaga! Ze wsparcia udzielonego przez WARP Sp. z o.o. wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Dotyczy to także osób, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS lub innych równoważnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu!

Aby starać się o dotację na rozpoczęcie działalności i wsparcie pomostowe trzeba przede wszystkim zapoznać się z zapisami Regulaminu, założyć konto w Bazie klienta oraz w pierwszej kolejności złożyć Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami:

lub

 • w wersji papierowej podpisanej przez Kandydata w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu lub w biurze regionalnym WARP Sp. z o.o. w Koninie.
FORMULARZ REKRUTACYJNY

Formularz należy złożyć w terminie naboru.

Formularz rekrutacyjny składa się z 3 części: danych identyfikacyjnych Kandydata, danych dotyczących kwalifikowalności Kandydata do Projektu i oświadczeń. Dokument należy wypełnić z należytą starannością odpowiadając na wszystkie pytania w nim zawarte.

Uwaga! Formularze rekrutacyjne złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Ocena Formularza rekrutacyjnego prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną składającą się minimum z 2 ekspertów WARP Sp. z o.o.

ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Po zakończeniu oceny Formularza rekrutacyjnego Kandydaci, których Formularze rekrutacyjne są poprawne pod względem formalnym i którzy spełniają kryterium przynależności do grupy docelowej Projektu kierowani są na rozmowę z doradcą zawodowym. W trakcie spotkania doradca zawodowy weryfikuje predyspozycje Uczestnika Projektu (w tym np. osobowościowe poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia działalności gospodarczej.

Ponadto Doradca zawodowy na podstawie przeprowadzonej z Kandydatem rozmowy opracowuje Indywidualny Plan Działania.

Spotkania zostaną przeprowadzone w biurze regionalnym WARP Sp. z o.o. w Koninie, w innej miejscowości na terenie Wielkopolski Wschodniej (jeżeli zbierze się grupa m.in. 5 osób) lub też zdalnie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Zoom.

W zależności od wyników i postawionych w IPD diagnoz, Uczestnik projektu zostanie skierowany do dalszych etapów wsparcia przewidzianych w Projekcie i realizowanych przez WARP Sp. z o.o. lub też zostanie skierowany do Partnera Projektu oferującego wsparcie odpowiednie dla danego Uczestnika Projektu (np. subsydiowane zatrudnienie).

OPIEKA DEDYKOWANEGO DORADCY DS. ZATRUDNIENIA

Każdemu Uczestnikowi, który uzyska pozytywną ocenę Doradcy zawodowego zostanie przypisany jeden główny Doradca ds. zatrudnienia, będący jego opiekunem w fazie maksymalnie 9-cio miesięcznej inkubacji nowej działalności gospodarczej. Każdy Uczestnik będzie mógł korzystać z nielimitowanej liczby indywidualnych spotkań w zakresie ogólnych założeń dotyczących prowadzenia działalności, jej organizacji i planowanych pierwszych działań biznesowych, ale również w zakresie:

 • prawa,
 • księgowości,
 • marketingu,
 • innych usług rozwojowych (w tym reintegracji społecznej i zawodowej)

Każdy Uczestnik indywidualnie ustala swój harmonogram doradztwa po zalogowaniu na swoje konto w Bazie klienta.

Spotkania będą się odbywać w biurze regionalnym w Koninie lub też zdalnie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Zoom.

SZKOLENIA

Wszyscy Uczestnicy Projektu, którzy uzyskali pozytywną ocenę Doradcy zawodowego i posiadają opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD) zostaną skierowani do etapu szkoleniowego.

Wsparcie szkoleniowe obejmuje:

 • ABC Przedsiębiorczości z uwzględnieniem aspektów Podregionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz zielonej energii (szkolenie 2-dniowe),
 • Biznesplan – warsztaty (szkolenie 3-dniowe).

W trakcie szkoleń zapewnione jest całodniowe wyżywienie. Uczestnik może ubiegać się również o zwrot kosztów dojazdu.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe, a pod warunkiem udziału w min. 80% godzin szkoleniowych zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie.

W trakcie oraz po szkoleniu Uczestnik ma możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa dotyczącego biznesplanu m.in. tworzenia wniosku o udzielenie dotacji oraz wsparcia pomostowego, a także sposobu przygotowania biznesplanu, realizowane m.in. przez trenerów prowadzących szkolenie „ABC przedsiębiorczości i biznesplan”. Każdy Uczestnik indywidualnie ustala swój harmonogram i formę doradztwa po zalogowaniu na swoje konto w Bazie klienta.

WNIOSEK O DOTACJĘ INWESTYCYJNĄ I WSPARCIE POMOSTOWE ORAZ BIZNESPLAN

Wszystkie osoby, które wezmą udział w etapie szkoleniowym sporządzają i składają Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan. W dokumentach wskazany jest opis działalności, analiza marketingowa obejmująca opis produktów/usług, klientów, rynku, konkurencji oraz planowanych działań promocyjnych. Konieczne jest też wskazanie wydatków inwestycyjnych oraz opisanie na jakie cele zostanie przeznaczona comiesięczna pomoc finansowa. Należy również opisać wykształcenie i doświadczenie zawodowe Kandydata, kwalifikacje planowanego do zatrudnienia personelu oraz sposób przygotowania projektu. Dalej podawane są informacje o przewidywanych przychodach i kosztach.

WYPŁATA WSPARCIA FINANSOWEGO

Wypłata dotacji jednorazowej następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenia zabezpieczenia do niniejszej umowy.

Wypłata pierwszej transzy wsparcia pomostowego następuje na podstawie ww. umowy oraz po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie do ZUS (deklaracja ZUS ZUA lub ZUS ZZA złożona w instytucji).

Celem wsparcia pomostowego jest ułatwienie początkującym przedsiębiorcom prowadzenia działalności i zapewnienie stabilności finansowej w okresie pierwszych 12 m-cy jej funkcjonowania. Wsparcie może zostać przeznaczone m.in. na: obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zatrudnienie pracownika, najem powierzchni biurowej, opłaty za energię, usługi księgowe, prawne, marketingowe, a także na zakup materiałów i towarów niezbędnych do bieżącego prowadzenia działalności.

Uwaga! Założona działalność gospodarcza musi zostać utrzymana przez co najmniej 12 miesięcy (gdy wysokość dotacji będzie nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia) lub co najmniej 24 miesiące (gdy wysokość dotacji będzie wynosiła powyżej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia).

WSPARCIE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI ZATRUDNIENIA

W okresie 12 lub 24 miesięcy prowadzenia działalności (w zależności od okresu trwałości działalności danego Uczestnika Projektu) każdemu Uczestnikowi, który otrzyma dotację na otwarcie działalności przysługuje wsparcie w zakresie utrzymania trwałości zatrudnienia. Każdy z Uczestników otrzyma Opiekuna, który będzie z nim w stałym kontakcie, będzie na bieżąco analizował jego potrzeby i przypominał o możliwości skorzystania z:

 • specjalistycznego doradztwa biznesowego (w zakresie prawa, księgowości, marketingu i innych usług rozwojowych),
 • mentoringowego i animacyjnego,
 • coachingu biznesowego.

Spotkania będą się odbywać w biurze regionalnym w Koninie lub też zdalnie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Zoom.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskiee

Newsletter klientów WARP