RODO – Droga do zatrudnienia po węglu

 Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

Lp. Nazwa Administratora Dane kontaktowe Administratora Inspektor Ochrony Danych
1. Województwo Wielkopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel.: 61 846 38 19
e-mail: wup@wup.poznan.pl
ochronadanych@wup.poznan.pl
2. ZE PAK S.A. ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
tel.: 63 247 30 00
e-mail: zepak@zepak.com.pl
iod@zepak.com.pl
3. DGA S.A. ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
tel.: 61 859 59 00
e-mail: dgasa@dga.pl
jagoda.kornet@grupablue.pl
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań
tel.: 61 887-11-66
e-mail: biuro@spoldzielnie.org
biuro@spoldzielnie.org
5. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
tel.: 61 65 63 500
e-mail: info@warp.org.pl
inspektor.odo@warp.org.pl
6. Jobs First Sp. z o.o. ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
tel.: 664 114 404
e-mail: kontakt@jobsfirst.pl
daneosobowe@jobsfirst.pl
7. Powiat Koniński – Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel.: 63 247 78 00
e-mail: pup@konin.praca.gov.pl
iodo@konin.praca.gov.pl
8. Powiat Turecki – Powiatowy Urząd Pracy w Turku ul. Komunalna 6, 62-700 Turek
tel.: +48 63 280 23 40
e-mail: potu@praca.gov.pl
iod@pup.turek.pl
9. Powiat Kolski – Powiatowy Urząd Pracy w Kole ul. H. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło
tel.: 63 27 22 625
e-mail: pokl@praca.gov.pl
iodo@pupkolo.pl
10. Powiat Słupecki – Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy ul. Piastów 2, 62-400 Słupca
tel.: 63 275 14 44
e-mail: pup@pup-slupca.pl
piotr.kropidlowski@comp-net.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem zwani „Współadministratorami”.

I. Współadministratorzy administrują Państwa danymi osobowymi w celu wspólnej realizacji Projektu strategicznego w trybie niekonkurencyjnym pn. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy „Droga do zatrudnienia po węglu”, zw. dalej Projektem, wdrożonego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy wdrożeniowej , którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu nr FEWP.10.01-IZ.00-0006/23.

II. Podstawę prawną przetwarzania stanowią art. 6 ust. 1 li. c w związku z następującymi przepisami:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (art. 8 ust. 2 lit. k, l, m), zw. dalej rozporządzeniem FST;
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (art. 4), zw. dalej rozporządzeniem ogólnym;
3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (art. 87 ust. 2), zw. dalej ustawą wdrożeniową

III. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit …. w związku z ……………, art. 9 ust. 2 lit. ……. w związku ze szczególnym przepisem prawa pozwalającym na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych lub art. 9 ust. 2 lit a w związku z wyraźnie wyrażoną zgodą na przetwarzanie takich danych.

IV. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Administratorzy danych, którym Współadministratorzy udostępnią dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj:
1. Zarządowi Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego mającemu siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP, jako Instytucji Zarządzającej. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować listownie pod adresem administratora danych lub na adres inspektor.ochrony@umww.pl;
2. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z siedzibą przy ul. Zakładowej 4, 62-510 Konin, email: arr@arrkonin.org.pl, tel. 63 245 30 95, jako Instytucji Pośredniczącej. Z inspektorem ochrony danych można się na adres iod@comp-net.pl.
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w szczególności kontrole i audyt w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej.
Dane osobowe mogą być również powierzone do przetwarzania podmiotom wspierającym Współadministratorów w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych tj. m.in. – podmiot serwisujący systemy poczty elektronicznej, narzędzi informatycznych wspierających realizację Projektu przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy, itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP itp.).

V. Planujemy przechowywać Państwa dane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, tj. do czasu rozliczenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Wielkopolskiego z uwzględnieniem okresu archiwizacji przewidzianego przepisami prawa.

VI. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Współadministratorów dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

VII. W zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Współadministratorom, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

VIII. Jeśli Państwo uznają że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

IX. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne aby realizować działania związane z udziałem w Projekcie. Brak danych spowoduje, że nie będzie możliwe zrealizowanie celu zawartego w punkcie I.

X. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych również informujemy, że:
1. Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO,
2. Współadministrator – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności,
3. Współadministratorzy nie będą przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG.
4. Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Państwa danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych podpisały oświadczenie o zachowaniu poufności, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych,
5. Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
a) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych,
b) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
c) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania,
d) w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga szyfrowanie danych osobowych.
6. Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

XI. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów na wskazane poniżej adresy, ale to Współadministrator – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie Państwu udzielał odpowiedzi na wnioski i żądania. Za komunikację w zakresie realizacji Państwa praw odpowiada Inspektor Ochrony Danych, do którego należy kierować wszelką korespondencję związaną z ochroną danych osobowych:
a. pocztą na adres Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań (najlepiej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”)
b. pocztą elektroniczną na adres ochronadanych@wup.poznan.pl

 

Newsletter klientów WARP