Informacje projektowe

UWAGA! Nabór formularzy rekrutacyjnych w projekcie został zakończony.


Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim realizuje projekt pn. Dotacja na Twoją firmęw ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

 Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

 Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie

Wartość projektu wynosi 15 837 387,06 PLN, z czego dofinansowanie: 15 045 479,06 PLN

 Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 314 podmiotów gospodarczych i 41 dodatkowych miejsc pracy przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia. 314 uczestników projektu otrzyma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe!

 KWOTA DOTACJI: 20.528,00 PLN oraz 12 miesięcy WSPARCIA POMOSTOWEGO w wysokości:

 • 1 514,50 PLN netto/miesiąc  – podstawowe wsparcie pomostowe dla wszystkich 314 osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji;
 • 637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) dla maksymalnie 54 Uczestników Projektu;
 • 637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) dla maksymalnie 54 Uczestników Projektu.

Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.522,00 PLN.

 Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
 • bezrobotni  mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z  warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
 • imigranci oraz reemigranci;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

 Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.:

 • osoby pracujące,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation),
 • osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Projekt realizowany jest przez Beneficjenta i Partnerów zgodnie z następującym podziałem terytorialnym:

WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów:m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski.

ARR S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów:: m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w dwóch naborach:

I nabór w okresie 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.;
Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – czerwiec/lipiec 2021

II nabór w okresie 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.
Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – październik/listopad 2021

Aby starać się o dotację na rozpoczęcie działalności i wsparcie pomostowe trzeba przede wszystkim zapoznać się z zapisami Regulaminu oraz w pierwszej kolejności złożyć Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami w wersji papierowej podpisanej przez Kandydata w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, oddziale WARP Sp. z o.o. w Pile, siedzibie ARR S.A. w Koninie lub siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim (zgodnie z podziałem terytorialnym opisanym poniżej).

Jak to działa?

Formularz rekrutacyjny

Formularz należy składać w terminie naboru tj. dla naboru I w okresie 18.01.2021 r.-31.01.2021 r. lub dla naboru II w okresie 07.06.2021 r.-18.06.2021 r.

Formularz rekrutacyjny składa się z 4 części: danych identyfikacyjnych Kandydata, danych dotyczących kwalifikacji Kandydata do Projektu, krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej oraz oświadczeń. Dokument należy wypełnić z należytą starannością odpowiadając na pytania w nim zawarte. Najlepiej przygotować dokument w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisany złożyć w jednej z lokalizacji, o których mowa poniżej. Ocena Formularza rekrutacyjnego prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną składającą się minimum z 2 ekspertów WARP Sp. z o.o., ARR S.A. w Koninie lub Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w zakresie przedsiębiorczości. Częścią oceny jest rozmowa z przedstawicielami Komisji rekrutacyjnej. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozmowy rekrutacyjne mogą odbywać się zdalnie/online. O sposobie przeprowadzenia rozmowy decyduje Beneficjent/Partner.

Rozmowa z doradcą zawodowym

Po zakończeniu oceny Formularza rekrutacyjnego Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów kierowani są na rozmowę z doradcą zawodowym. W trakcie spotkania doradca zawodowy poprzez wywiad i test psychologiczno-zawodowy dokonuje weryfikacji predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym np. cech osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność.

Szkolenia

Po zsumowaniu punktów uzyskanych z oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz rozmowy z doradcą zawodowym, a także po doliczeniu punktów dodatkowych 210 osób/nabór (84 osoby u Beneficjenta oraz po 63 osób u Partnerów) kierowanych jest do etapu szkoleniowego. Wsparcie szkoleniowe obejmuje:

 • ABC Przedsiębiorczości z uwzględnieniem aspektów inteligentnych specjalizacji oraz odnawialnych źródeł energii ( szkolenie 2-dniowe)
 • Biznesplan – warsztaty ( szkolenie 3-dniowe ).

W trakcie szkoleń zapewnione jest całodniowe wyżywienie

Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan

Wszystkie osoby, które wzięły udział w etapie szkoleniowym sporządzają i składają Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan. W dokumentach wskazany jest opis działalności, analiza marketingowa obejmująca opis produktów/usług, klientów, rynku, konkurencji oraz planowanych działań promocyjnych. Konieczne jest też wskazanie wydatków inwestycyjnych oraz opisanie na jakie cele zostanie przeznaczona comiesięczna pomoc finansowa. Należy również opisać wykształcenie i doświadczenie zawodowe Kandydata, kwalifikacje planowanego do zatrudnienia personelu oraz sposób przygotowania projektu. Dalej podawane są informacje o przewidywanych przychodach i kosztach.

Wypłata wsparcia finansowego

Wypłata dotacji jednorazowej następuje w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenia zabezpieczenia do niniejszej umowy.

Wypłata pierwszej transzy wsparcia pomostowego następuje na podstawie ww. umowy oraz po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie do ZUS (deklaracja ZUS ZUA lub ZUS ZZA złożona w instytucji).

Warunkiem wypłaty kolejnych transz wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Uczestnika projektu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w poszczególnych  miesiącach oraz poniesienia innych wydatków przedstawionych we Wniosku o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. Do otrzymania kolejnej transzy wsparcia pomostowego wymagane jest rozliczenie co najmniej 70% otrzymanych wcześniej transz.

 

Newsletter klientów WARP