Ważne informacje

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 4 lipca 2022 roku Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismo ws. konieczności wprowadzenia zmian do zawartych z Państwem umów o udzieleniu wsparcia finansowego ze względu na przepisy Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Ww. ustawa wprowadziła m.in. zmiany w zakresie sposobu naliczania i rozliczania składki zdrowotnej. Miesięczne kwoty składki zdrowotnej stanowią „zaliczki” na roczną wysokość składki zdrowotnej i są one następnie wykazywane w rozliczeniu rocznym. Suma ww. miesięcznych składek („zaliczek”) będzie porównywana następnie z należną roczną składką zdrowotną wyliczoną od uzyskanego w całym okresie składkowym dochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na tym etapie stwierdza się, czy wystąpiła niedopłata/nadpłata składki.

Wobec powyższego, zgodnie z zaleceniami UMWW, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zobowiązana jest zawrzeć z Państwem aneksy do umów o udzieleniu wsparcia finansowego, w których zobowiązani zostaną Państwo do poinformowania WARP Sp. z o.o. po zakończonym okresie składowym, czy w ramach opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które finansowane były ze środków wsparcia pomostowego (czyli ze środków publicznych), nastąpiła nadpłata/niedopłata składki zdrowotnej, a także do poinformowania o wysokości tych kwot.

Powyższe związane jest z zapisami punktu 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z którym niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Podkreślamy, że zapisy ww. Wytycznych obowiązują wszystkie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne korzystające ze środków publicznych w postaci dopłat, dotacji, dofinansowania itp.

Uwzględniając powyższe, stosowne aneksy, z prośbą o ich podpisanie, zostaną do Państwa przesłane za pośrednictwem poczty lub przekazane w trakcie zaplanowanej kontroli końcowej projektu.

Jednocześnie, chcąc odpowiedzieć na Państwa wątpliwości, zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 o godzinie 10:00. Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM. Link do spotkania otrzymają Państwo na około 15 min przed jego rozpoczęciem.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Opiekunami Państwa umów.

Pismo UMWW
Wzór aneksu
Wzór Załącznika nr 1 do aneksu

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


NABÓR II

Poznań, dnia 17 listopada 2021 roku

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła procedurę odwoławczą dotyczącą oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami.

Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła ostatecznie 63 Uczestników Projektu, którzy otrzymają dotację jednorazową i wsparcie pomostowe.

Jednocześnie w wyniku procedury odwoławczej przeprowadzonej zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, biorąc pod uwagę punktację uzyskaną na poszczególnych etapach rekrutacji oraz w odniesieniu do oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, a także z uwzględnieniem punktów dodatkowych, 7 Uczestnikom Projektu nie została przyznana dotacja jednorazowa oraz wsparcie pomostowe, jednak zostali oni umieszczeni na liście rezerwowej, 6 biznesplanów zostało odrzuconych ze względu na uzyskanie z całości lub części biznesplanu mniej niż 60% punktów, a także 4 biznesplany/Uczestników Projektu odrzucono ze względów formalnych. Dodatkowo 4 Uczestników Projektu zrezygnowało pisemnie z udziału w projekcie.

W związku z powyższym została sporządzona ostateczna lista rankingowa osób, którym przyznano dotację jednorazową i wsparcie pomostowe.

Do osób umieszczonych wcześniej na liście rezerwowej, informacja o ostatecznym wyniku weryfikacji złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami zostanie niezwłocznie przekazana na adresy mailowe.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280, 61 65 06 216 oraz 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem twojafirma@warp.org.pl.


NABÓR II

Poznań, dnia 29 października 2021 r.

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – LISTA RANKINGOWA

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami. Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła 53 Uczestników Projektu, którzy otrzymają dotację jednorazową i wsparcie pomostowe, 19 Uczestników Projektu, których Wnioski o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanem uwzględniono na wstępnej liście rezerwowej oraz 9 Uczestników Projektu, których Wnioski o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe oraz biznesplany zostały odrzucone. Jednocześnie 3 Uczestników Projektu zrezygnowało pisemnie z udziału w projekcie.

W związku z powyższym została sporządzona lista rankingowa osób, którym przyznano dotację jednorazową i wsparcie pomostowe.

Informujemy, że od powyższej decyzji przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Termin na wniesienie odwołania upływa w dniu 8 listopada 2021r.

Jednocześnie informujemy, że spośród ww. osób, które znajdują się na wstępnej liście rezerwowej tylko 10 osób zakwalifikuje się do otrzymania dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego po etapie odwoławczym. O przyznaniu Uczestnikowi projektu dotacji jednorazowej oraz wsparcia pomostowego decydować będzie ostateczna ilość punktów uzyskana po rozpatrzeniu wszystkich odwołań – zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.

Do osób, które znajdują się na wstępnej liście rezerwowej oraz osób, którym nie udzielono wsparcia wraz z pismem zostały wysłane formularze oceny sporządzone na podstawie oceny dokonanej przez członków Komisji Oceny Biznesplanów.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280, 61 65 06 216 oraz 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem twojafirma@warp.org.pl.


NABÓR II

Poznań, dnia 19 sierpnia 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA DLA NABORU II

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj zamieszono na stronie projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności dla naboru II wraz z załącznikami.
Dokumenty mogą Państwo pobrać w zakładce Dokumentacja.


NABÓR II

Poznań, dnia 12 sierpnia 2021 r.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

W związku z realizacją kolejnego etapu Projektu pn. „Dotacja na Twoja firmę” prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami WARP Sp. z o.o. na temat zachowania w obliczu panującej pandemii COVID-19, szczególnej ostrożności zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania organizowanych dla Państwa szkoleń.

W trosce o Państwa zdrowie oraz bezpieczeństwo, jak również możliwość przeprowadzenia dla Państwa szkoleń, w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania, zwracamy się z prośbą o zachowanie przez Państwa maksymalnej ostrożności w okresie 10 dni przed szkoleniami oraz w 5-dniowym okresie ich realizacji. Prosimy zatem, o ile to możliwe, o wstrzymanie się od wizyt i spotkań wszelkiego rodzaju, udziału w zgromadzeniach, przebywaniu w zatłoczonych pomieszczeniach itp.

Przestrzeganie podstawowych wymogów sanitarnych znacząco zmniejszy ryzyko zachorowania i umożliwi Państwu udział w szkoleniach, a pracownikom WARP Sp. z o.o. przekazanie Państwu wiedzy teoretycznej i praktycznej, która jest niezbędna zarówno przy przygotowywaniu biznesplanu, ale także przy rozpoczynaniu przez Państwa prowadzenia własnej firmy.

Zachorowanie, kwarantanna czy izolacja mogą Państwu utrudnić lub uniemożliwić udział w szkoleniach, a zmiana grupy szkoleniowej jest co do zasady niemożliwa.

Mając na uwadze ogół powyższych informacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość oraz poważne potraktowanie powyższej prośby Organizatora. Priorytetem Zespołu Twoja Firma, pomimo utrudnionych warunków uczestnictwa w szkoleniach, jest przekazanie Państwu jak największej ilości informacji przygotowujących Państwa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W przypadku przebywania na kwarantannie, czy też izolacji i tym samym braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniach, prosimy o niezwłoczne poinformowanie WARP Sp. z o.o. o zaistniałej sytuacji, co pozwoli na szybką reakcję Organizatora oraz podjęcie niezbędnych kroków w tym zakresie.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259 oraz 61 65 06 240.


NABÓR II

Poznań, dnia 12 sierpnia 2021 r.

PODZIAŁ NA GRUPY SZKOLENIOWE

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj na stronie projektu została zamieszczona ostateczna lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego, która zawiera listę 84 osób skierowanych do etapu szkoleniowego oraz listę rezerwową zawierającą w sumie 9 osób.

Dokonano zatem podziału Uczestników na 5 grup szkoleniowych.

Osoby, które zakwalifikowały się ostatecznie do etapu szkoleniowego, informację o przydzieleniu do konkretnej grupy szkoleniowej otrzymały w mailu z ostatecznym wynikiem oceny II etapu rekrutacji.

Szkolenia odbywać się będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM w następujących terminach:

Grupa I: 23.08.2021 – 27.08.2021
Grupa II: 26.08.2021 – 01.09.2021
Grupa III: 31.08.2021 – 06.09.2021
Grupa IV: 06.09.2021 – 10.09.2021
Grupa V: 09.09.2021 – 15.09.2021

Każdy Uczestnik weźmie udział w 2 szkoleniach.

1. ABC przedsiębiorczości, które składa się z następujących modułów:
M1 Pomysł na biznes a rzeczywistość, działalność gospodarcza w obszarze inteligentnych specjalizacji i odnawialnych źródeł energii
M2 Zarządzanie firmą i odpowiedzialność przedsiębiorcy
M3 Księgowość firm małego biznesu
M4 Regulacje prawne dla małego biznesu
M5 Marketing w firmie, zarządzanie relacjami z klientem.

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, w godzinach 8:00-16:00.

2. Szkolenie-warsztaty ze sporządzania Wniosku o udzielenie dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego oraz Biznesplanu, w ramach którego omówiony zostanie sposób wypełniania poszczególnych punktów dokumentów, które następnie będą podlegały ocenie przez Komisję Oceny Biznesplanów. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną również warsztaty z wypełniania części finansowej oraz omówiona zostanie procedura składania i oceny biznesplanów, przyznawania dofinansowania i podpisywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, w godzinach 8:00-16:00.

Jednocześnie informujemy, że WARP Sp. z o.o. nie będzie wyrażać zgody na zmianę grupy szkoleniowej.

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z komunikatem WARP Sp. z o.o. w zakresie zachowania bezpieczeństwa przed i w trakcie prowadzenia szkoleń w celu uniknięcia zachorowania na COVID-19.

Nadto, w związku z zaplanowaną formą szkoleń, na bieżąco będą Państwo informowani o sposobie podpisania umów, odbiorze materiałów szkoleniowych oraz innych ważnych ustaleniach dotyczących uczestnictwa w szkoleniach.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259 oraz 61 65 06 240.


NABÓR II

Poznań, dnia 12 sierpnia 2021 r.

WYNIKI REKRUTACJI – OSTATECZNA LISTA

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę w ramach II etapu rekrutacji oraz w ramach procedury odwoławczej.

W związku z powyższym sporządzono ostateczną listę rankingową osób skierowanych do etapu szkoleniowego, która zawiera listę 84 osób skierowanych do etapu szkoleniowego oraz listę rezerwową zawierającą w sumie 9 osób.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe.

Przypominamy, że zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu rekrutacji „Ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze”.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu rekrutacji „(…). Na liście rezerwowej umieszczane są osoby, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na Listach osób zakwalifikowanych, do udziału w projekcie”.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259 oraz 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem twojafirma@warp.org.pl.


NABÓR II

Poznań, dnia 10 sierpnia 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU II

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj zamieszono na stronie projektu Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami.
Dokumenty mogą Państwo pobrać w zakładce Dokumentacja.


NABÓR II

Poznań, dnia 3 sierpnia 2021 r.

WYNIKI REKRUTACJI

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę w ramach II etapu rekrutacji.
W związku z powyższym została sporządzona wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego wraz z listą rezerwową. Dokument dostępny tutaj. Informujemy, że do etapu szkoleniowego zostaną skierowane 84 osoby.

W ramach punktacji uwzględniono:

 1. punkty z oceny formularza rekrutacyjnego,
 2. punkty z oceny przeprowadzonej przez doradcę zawodowego,
 3. punkty za spełnienie kryteriów dodatkowych (jeśli dotyczy):
 • osoba pracująca: 20 punktów,
 • osoba bezrobotna: 10 punktów,
 • osoba otwierająca działalność w branży SMART: 10 punktów,
 • osoba otwierająca działalność w branży OZE: 10 punktów,
 • osoba zatrudniająca dodatkowego pracownika: 5 punktów.

Informacja o wynikach II etapu rekrutacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe.

Dodatkowo podkreślamy, że o podziale na grupy szkoleniowe oraz dokładnych terminach szkoleń zostaną Państwo powiadomieni oddzielną korespondencją po zakończeniu procedury odwoławczej, co nastąpi około 12 sierpnia 2021r.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 260, 61 65 06 280 oraz 61 65 06 240.


NABÓR II

Poznań, dnia 21 lipca 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończoną procedurą odwoławczą do doradcy zawodowego została skierowana dodatkowo 1 osoba.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

NABÓR  II – Lista rankingowa etap I rekrutacji

NABÓR  II – Zaktualizowana lista rankingowa etap I rekrutacji”

Jednocześnie informujemy, iż Harmonogram rozmów z doradcą zawodowym nie uległ zmianie.


NABÓR II

Poznań, dnia 21 lipca 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że zakończył się etap procedury odwoławczej od oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę”.

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

NABÓR  II – Lista rankingowa etap I rekrutacji

Informujemy, że rozmowy z doradcą zawodowym rozpoczynają się 22 lipca br. (miejsce spotkania z doradcą: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, ul. Piekary 19, salka na półpiętrze).

Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z wyznaczonym terminem rozmowy z doradcą zawodowym.

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym

Jednocześnie podkreślamy, że w dniu rozmowy kandydat zobowiązany jest posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy.


NABÓR II

Poznań, dnia 6 lipca 2021 r.

KOMISJA REKRUTACYJNA I ETAP – LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA

Uprzejmie informujemy, że w zaktualizowano Wstępną listę rankingową z etapu oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę”.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną zanonimizowaną Wstępną listę rankingową z punktami uzyskanymi z oceny formularza rekrutacyjnego i rozmowy z Komisją Rekrutacyjną uwzględniającą podział na osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym.

NABÓR  II – Wstępna zaktualizowana lista rankingowa etap I rekrutacji

Przypominamy, że informacja o wyniku weryfikacji została przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.

Jednocześnie informujemy, że od powyższej decyzji przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu rekrutacji. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej oceny może zostać udostępniona w trybie § 3 ust. 5 Regulaminu rekrutacji. Powyższe nie wstrzymuje biegu terminu na złożenie odwołania, który upływa dnia 13 lipca 2021 r.

O zakwalifikowaniu Uczestnika projektu do kolejnego etapu projektu – rozmowy z doradcą zawodowym, decydować będzie ostateczna ilość punktów uzyskana po rozpatrzeniu wszystkich odwołań – zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu rekrutacji. Łącznie do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym zakwalifikowane zostaną 92 osoby.

Rozmowy z doradcą zawodowym rozpoczynają się 22 lipca 2021 r. (miejsce spotkania z doradcą: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, ul. Piekary 19, salka na półpiętrze).
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym zostanie opublikowany na stronie projektu, a także przesłany na Państwa adresy mailowe, najpóźniej w dniu 21 lipca 2021 r.

Jednocześnie podkreślamy, że w dniu rozmowy kandydat zobowiązany jest posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy. Prosimy zatem o weryfikację terminu upływu ważności dokumentów.
W przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo prosimy o wystąpienie do ZUS/PUP o aktualne zaświadczenie.
Osoby pracujące, których umowy zakończyły się będą zobowiązane do przedłożenia nowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie – nowych umów lub aneksów do wcześniej dostarczonych umów.

W przypadku pytań i wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z z pracownikami Zespołu Projektu pod numerami tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280, 61 65 06 216, 61 65 06 240 oraz na adres mailowy: twojafirma@warp.org.pl.


NABÓR II

Poznań, dnia 6 lipca 2021 r.

KOMISJA REKRUTACYJNA I ETAP REKRUTACJI – LISTA RANKINGOWA

Uprzejmie informujemy, że w zakończył się etap oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę”.

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Wstępną listę rankingową z punktami uzyskanymi z oceny formularza rekrutacyjnego i rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

NABÓR  II – Wstępna lista rankingowa etap I rekrutacji

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.

Jednocześnie informujemy, że od powyższej decyzji przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu rekrutacji. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej oceny może zostać udostępniona w trybie § 3 ust. 5 Regulaminu rekrutacji. Powyższe nie wstrzymuje biegu terminu na złożenie odwołania, który upływa dnia 13 lipca 2021 r.

O zakwalifikowaniu Uczestnika projektu do kolejnego etapu projektu – rozmowy z doradcą zawodowym, decydować będzie ostateczna ilość punktów uzyskana po rozpatrzeniu wszystkich odwołań – zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu rekrutacji. Łącznie do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym zakwalifikowane zostaną
92 osoby.

Rozmowy z doradcą zawodowym rozpoczynają się 22 lipca 2021 r. (miejsce spotkania z doradcą: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, ul. Piekary 19, salka na półpiętrze).
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym zostanie opublikowany na stronie projektu, a także przesłany na Państwa adresy mailowe, najpóźniej w dniu 21 lipca 2021 r.

Jednocześnie podkreślamy, że w dniu rozmowy kandydat zobowiązany jest posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy. Prosimy zatem o weryfikację terminu upływu ważności dokumentów.
W przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo prosimy o wystąpienie do ZUS/PUP o aktualne zaświadczenie.
Osoby pracujące, których umowy zakończyły się będą zobowiązane do przedłożenia nowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie – nowych umów lub aneksów do wcześniej dostarczonych umów.

W przypadku pytań i wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z z pracownikami Zespołu Projektu pod numerami tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 6165 06 280, 61 65 06 216, 61 65 06 240 oraz na adres mailowy: twojafirma@warp.org.pl.


NABÓR II

Poznań, dnia 23 czerwca 2021 roku

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

Informujemy, że zaplanowano spotkania z Komisją Rekrutacyjną dla kandydatów składających formularze rekrutacyjne w ramach naboru uzupełniającego.

Spotkania będą realizowane w okresie do 29.06.2021 za pośrednictwem platformy SKYPE. W celu przeprowadzenia spotkania na chwilę przed wyznaczoną godziną otrzymają Państwo na wskazany w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail link, w który należy kliknąć i dołączyć do spotkania. Nie ma konieczności instalowania aplikacji. Każda komisja ma przypisany numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu.

Przedstawiamy Państwu zatem zaktualizowany Harmonogram spotkań z Komisją Rekrutacyjną.


NABÓR II

Poznań, dnia 18 czerwca 2021 roku

ZAMKNIĘCIE NABORU

Informujemy, iż nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Podziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość został zamknięty w dniu 18.06.2021r.


NABÓR I

Poznań, dnia 16 czerwca 2021 roku

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła procedurę odwoławczą dotyczącą oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami.

Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła ostatecznie 63 Uczestników Projektu, którzy otrzymają dotację jednorazową i wsparcie pomostowe.

Jednocześnie w wyniku procedury odwoławczej przeprowadzonej zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, biorąc pod uwagę punktację uzyskaną na poszczególnych etapach rekrutacji oraz w odniesieniu do oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, a także z uwzględnieniem punktów dodatkowych, 15 Uczestnikom Projektu nie została przyznana dotacja jednorazowa oraz wsparcie pomostowe. Jednocześnie 6 Uczestników Projektu zrezygnowało pisemnie z udziału w projekcie lub nie złożyło Wniosku o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanem.

W związku z powyższym została sporządzona ostateczna lista rankingowa osób, którym przyznano dotację jednorazową i wsparcie pomostowe.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 6165 06 280, 61 65 06 216, 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem: twojafirma@warp.org.pl.


NABÓR II

Poznań, dnia 16 czerwca 2021 roku

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

Informujemy, że zaplanowano spotkania w ramach Komisji Rekrutacyjnej.
Spotkania będą realizowane w okresie od 17.06.2021 do 29.06.2021 za pośrednictwem platformy SKYPE.

Przedstawiamy Państwu Harmonogram spotkań z Komisją Rekrutacyjną.

Jednocześnie podkreślamy, że harmonogram nie obejmuje części osób, dla których nadal prowadzona jest ocena formalna, w tym osób składających formularz w naborze uzupełniającym. Aktualizacja harmonogramu uwzględniająca pozostałych kandydatów nastąpi w kolejnym tygodniu.


NABÓR II

Poznań, dnia 9 czerwca 2021 roku

WZNOWIENIE NABORU

Informujemy, że z dniem 14 czerwca 2021 od godziny 08:00 wznowimy nabór w projekcie „Dotacja na Twoją firmę„.

Zgodnie z przyjętym w Regulaminie założeniem i intencją WARP Sp. z o.o., aby bezzwrotną dotację na własną firmę otrzymały zróżnicowane grupy potrzebujących, po wznowieniu naboru przyjmowane będą wyłącznie wnioski dotyczące branży odnawialnych źródeł energii (bez względu na status na rynku pracy) lub składane przez osoby pracujące.

Przypominamy, że osoba pracująca w projekcie to osoba uboga pracująca (z wynagrodzeniem minimalnym), osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę krótkoterminową lub umowę cywilno-prawną z wynagrodzeniem nie większym niż 120% minimalnego wynagrodzenia brutto, a także zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną imigrant.

Jednocześnie działalność w ramach branży odnawialnych źródeł energii może być związana z m.in. ze sprzedażą i montowaniem paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, a także biogazowni, projektowaniem budynków pasywnych, czy też na przykład z wykorzystaniem technologii odzysku wody i ciepła.

WARP Sp. z o.o. będzie przyjmować wnioski w poniedziałek – 14 czerwca 2021r., w godzinach od 8:00 do 15:00.
W przypadku wpłynięcia 30 i więcej wniosków złożonych przez osoby pracujące oraz 5 i więcej wniosków złożonych przez osoby chcące założyć działalność w ramach branży OZE, nabór może zostać zakończony.

Zapraszamy do udziału w projekcie.


NABÓR II

Poznań, dnia 7 czerwca 2021 r.

ZAWIESZENIE NABORU!

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” został zawieszony w dniu 07.06.2021r. wraz z zamknięciem Biura Obsługi Klienta.

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów np. osób pracujących, stosowna informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.


NABÓR II

Poznań, dnia 2 czerwca 2021 roku.

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU FORMULARZY W DNIU 7 CZERWCA 2021 ROKU

W związku z ogromnym zainteresowaniem projektem „Dotacja na Twoją firmę” i zaplanowanym naborem rozpoczynającym się od 7 czerwca 2021 informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości Sp. z o.o. będzie trwał na pewno cały pierwszy dzień – tj. 7 czerwca 2021 roku w godzinach od 8:00 do 15:00. Oznacza to, że nabór nie zostanie zawieszony czy zamknięty w trakcie tego dnia.

Jednocześnie podkreślamy, że NIE DECYDUJE godzina złożenia formularza rekrutacyjnego. O wyższej pozycji na liście rankingowej decydują punkty przyznawane za otwarcie działalności w ramach branż odnawialnych źródeł energii i/lub inteligentnych specjalizacji, a w dalszej kolejności utworzenie dodatkowego miejsca pracy, status na rynku pracy oraz punkty uzyskane za poszczególne części formularza rekrutacyjnego.

Powyższe jest zgodne z zapisami par. 2 ust. 32 Regulaminu rekrutacji, który stanowi, że:
W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów o wyższej pozycji na liście decyduje wyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:a) deklarację utworzenia działalności gospodarczej w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) lub/i w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);b) posiadanie statusu osoby pracującej/bezrobotnej;c) deklarację stworzenia dodatkowego miejsca pracy;d) Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów, wyżej na liście znajdzie się kandydat, który łącznie spełnia więcej niż jedno kryterium wskazane w punktach a) do c). W przypadku, gdy kandydaci do projektu spełniają taką samą ilość kryteriów wskazanych w punktach od a) do c) wyżej na liście znajdzie się kandydat, który uzyskał większą ilość punktów w pkt d). Ostateczna decyzja podejmowana jest przez Kierownika Projektu/Koordynatora Projektu u Partnera„.

Wobec powyższego w celu złożenia formularza rekrutacyjnego prosimy o przybycie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta i godzinach trwania naboru – tj. od 8:00 do 15:00.
Przypominamy o zachowaniu bezpiecznego dystansu 1,5 metra, dezynfekcji rąk oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.

UWAGA!
W przypadku składania formularza rekrutacyjnego u Partnerów – ARR S.A. w Koninie lub EUROCENTRUM Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych zostanie u Partnerów zawieszony lub zamknięty po złożeniu 87 formularzy.
Zatem nabór formularzy rekrutacyjnych u Partnerów może zakończyć się w kilka minut po jego otwarciu. Prosimy zapoznawać się z komunikatami zamieszczanymi na stronach Partnerów.

Zapraszamy do udziału w projekcie!


NABÓR I

Poznań, dnia 31 maja 2021 r.

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW – LISTA RANKINGOWA

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanami. Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła 53 Uczestników Projektu, którzy otrzymają dotację jednorazową i wsparcie pomostowe, 18 Uczestników Projektu, których Wnioski o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanem uwzględniono na wstępnej liście rezerwowej oraz 7 Uczestników Projektu, których Wnioski o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe oraz biznesplany zostały odrzucone. Jednocześnie 6 Uczestników Projektu zrezygnowało pisemnie z udziału w projekcie lub nie złożyło Wniosku o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z biznesplanem.

W związku z powyższym została sporządzona lista rankingowa osób, którym przyznano dotację jednorazową i wsparcie pomostowe.

Informujemy, że od powyższej decyzji przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Termin na wniesienie odwołania upływa w dniu 8 czerwca 2021r. Jednocześnie informujemy, że WARP Sp. z o.o. w dniu 4 czerwca 2021 jest nieczynna. Powyższe pozostaje bez wpływu na wskazany termin wniesienia odwołania.

Jednocześnie informujemy, że spośród ww. osób, którym nie przyznano wsparcia tylko 10 osób zakwalifikuje się do otrzymania dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego po etapie odwoławczym. O przyznaniu Uczestnikowi projektu dotacji jednorazowej oraz wsparcia pomostowego decydować będzie ostateczna ilość punktów uzyskana po rozpatrzeniu wszystkich odwołań – zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.

Do osób, którym nie udzielono wsparcia wraz z pismem zostały wysłane formularze oceny sporządzone na podstawie oceny dokonanej przez członków Komisji Oceny Biznesplanów.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 6165 06 280, 61 65 06 216, 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem: twojafirma@warp.org.pl.


NABÓR II

Poznań, dnia 17 maja 2021 r.

Rekrutacja do projektu.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje, że Formularze rekrutacyjne w projekcie pn. „Dotacja na Twoją firmę”  będą przyjmowane w okresie od 7 do 18 czerwca br., w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Formularze rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej do siedziby WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19 (Biuro Obsługi Klienta na partnerze) lub Oddziału WARP Sp. z o.o. w Pile, ul. Grunwaldzka 2. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony w WARP Sp. z o.o. (UWAGA: decyduje data wpływu do WARP, a nie data stempla pocztowego). Formularze rekrutacyjne złożone poza wskazanym terminem rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie. Formularze złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej również nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 115 sztuk w ramach danego naboru. W przypadku wpłynięcia wskazanej lub większej ilości formularzy, nabór może zostać zawieszony/zamknięty od następnego dnia. Nie ma znaczenia, czy dokumenty zostaną złożone rano czy po południu.
WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie także możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów.

Warunki uczestnictwa w projekcie oraz szczegółowe informacje nt. przebiegu rekrutacji przedstawione są w Regulaminie rekrutacji Uczestników projektu oraz załącznikach do niego opublikowanych w dniu 05.05.2020 r. i dostępnych tutaj.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi status zawodowy (pkt. II Formularza).

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić starannie, najlepiej elektronicznie, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać w miejscu do tego przeznaczonym. Prosimy zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane oświadczenia (pkt. IV i V Formularza) podpisać w miejscach do tego przeznaczonych.

Zaświadczenia potwierdzające status zawodowy kandydata do projektu należy dostarczyć w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii (umieszczenie klauzuli „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” na każdej zadrukowanej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem kandydata na uczestnika projektu).


NABÓR II

Poznań, dnia 5 maja 2021 roku

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DLA NABORU II

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj zamieszono na stronie projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności wraz z załącznikami.
Dokumenty mogą Państwo pobrać w zakładce Dokumentacja.


NABÓR I

Poznań, dnia 26 marca 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA DLA NABORU I

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj zamieszono na stronie projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności wraz z załącznikami.
Dokumenty mogą Państwo pobrać w zakładce Dokumentacja.


NABOR I

Poznań, dnia 19 marca 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą formy prowadzenia szkoleń na zdalną dokonano zmian w zapisach Załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowy o udzielaniu wsparcia szkoleniowego oraz Załącznika nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczeniu o aktualności danych. Poniżej przedstawiamy zapisy przed i po zmianach.
Jednocześnie informujemy, że Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego pozostał bez zmian.

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o udzielaniu wsparcia szkoleniowego
a) § 2 ust. 4:
było:
Liczba godzin usług szkoleniowych świadczona na rzecz Uczestnika Projektu, potwierdzana jest podpisem Uczestnika, złożonym w dniu korzystania z usługi na liście obecności
jest:
Liczba godzin usług szkoleniowych świadczona na rzecz Uczestnika Projektu, potwierdzana jest podpisem Uczestnika, złożonym w dniu korzystania z usługi na liście obecności lub w przypadku szkoleń prowadzonych w formie zdalnej, potwierdzeniem mailowym lub za pośrednictwem aplikacji złożonym przez Uczestnika w dniu szkolenia.

b) § 2 ust. 5:
było:
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy jest zachowanie frekwencji na poziomie minimum 80% wymiaru godzin, co zostało potwierdzone podpisem Uczestnika Projektu na listach obecności.
jest:
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy jest zachowanie frekwencji na poziomie minimum 80% wymiaru godzin, co zostało potwierdzone udziałem w szkoleniach Uczestnika Projektu zgodnie z zapisami w ust. 4.

c) § 5 ust. 2:
było:
Za korespondencję w formie pisemnej należy rozumieć korespondencję listowną przesłaną na adres korespondencyjny wskazany w ust. 4 lub korespondencję mailową z podpisem certyfikowanym przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 4.
jest:
Za korespondencję w formie pisemnej należy rozumieć korespondencję listowną przesłaną na adres korespondencyjny wskazany w ust. 4 lub korespondencję mailową przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w komparycji niniejszej umowy.

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczenie o aktualności danych
W związku z podpisywaniem oświadczenia przed rozpoczęciem szkoleń, dodano oświadczenie o poniższej treści:
Oświadczam nadto, że w przypadku, gdy na dzień rozpoczęcia szkoleń zmieni się mój status na rynku pracy, niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o./ Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie/ Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości pod rygorem wykluczenia z możliwości dalszego udziału w Projekcie.


NABÓR I

Poznań, dnia 18 marca 2021 r.

W związku z realizacją kolejnego etapu Projektu pn. „Dotacja na Twoja firmę” prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami WARP Sp. z o.o. na temat zachowania w obliczu panującej pandemii COVID-19, szczególnej ostrożności zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania organizowanych dla Państwa szkoleń.

W trosce o Państwa zdrowie oraz bezpieczeństwo, jak również możliwość przeprowadzenia dla Państwa szkoleń, w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania, zwracamy się z prośbą o zachowanie przez Państwa maksymalnej ostrożności w okresie 10 dni przed szkoleniami oraz w 5-dniowym okresie ich realizacji. Prosimy zatem, o ile to możliwe, o wstrzymanie się od wizyt i spotkań wszelkiego rodzaju, udziału w zgromadzeniach, przebywaniu w zatłoczonych pomieszczeniach itp.

Przestrzeganie podstawowych wymogów sanitarnych znacząco zmniejszy ryzyko zachorowania i umożliwi Państwu udział w szkoleniach, a pracownikom WARP Sp. z o.o. przekazanie Państwu wiedzy teoretycznej i praktycznej, która jest niezbędna zarówno przy przygotowywaniu biznesplanu, ale także przy rozpoczynaniu przez Państwa prowadzenia własnej firmy.

Zachorowanie, kwarantanna czy izolacja mogą Państwu utrudnić lub uniemożliwić udział w szkoleniach, a zmiana grupy szkoleniowej jest co do zasady niemożliwa.

Mając na uwadze ogół powyższych informacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość oraz poważne potraktowanie powyższej prośby Organizatora. Priorytetem Zespołu Twoja Firma, pomimo utrudnionych warunków uczestnictwa w szkoleniach, jest przekazanie Państwu jak największej ilości informacji przygotowujących Państwa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W przypadku przebywania na kwarantannie, czy też izolacji i tym samym braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniach, prosimy o niezwłoczne poinformowanie WARP Sp. z o.o. o zaistniałej sytuacji, co pozwoli na szybką reakcję Organizatora oraz podjęcie niezbędnych kroków w tym zakresie.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280 oraz 61 65 06 240.


NABÓR I

Poznań, dnia 18 marca 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj na stronie projektu została zamieszczona ostateczna lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego, która zawiera listę 84 osób skierowanych do etapu szkoleniowego oraz listę rezerwową zawierającą w sumie 9 osób.

Dokonano zatem ostatecznego podziału Uczestników na 5 grup szkoleniowych.

Osoby, które zakwalifikowały się ostatecznie do etapu szkoleniowego, informację o przydzieleniu do konkretnej grupy szkoleniowej otrzymały w mailu z wynikiem oceny II etapu rekrutacji.

Szkolenia odbywać się będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM, SKYPE lub innej w następujących terminach:

Grupa I: 29.03.2021-02.04.2021
Grupa II: 01.04.2021-08.04.2021
Grupa III: 07.04.2021-13.04.2021
Grupa IV: 12.04.2021-16.04.2021
Grupa V: 15.04.2021-21.04.2021

Każdy Uczestnik weźmie udział w 2 szkoleniach.

1. Szkolenie-warsztaty ze sporządzania Wniosku o udzielenie dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego oraz Biznesplanu, w ramach którego omówiony zostanie sposób wypełniania poszczególnych punktów dokumentów, które następnie będą podlegały ocenie przez Komisję Oceny Biznesplanów. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną również warsztaty z wypełniania części finansowej oraz omówiona zostanie procedura składania i oceny biznesplanów, przyznawania dofinansowania i podpisywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, w godzinach 8:00-16:00.

2. ABC przedsiębiorczości, które składa się z następujących modułów:

 • M1 Pomysł na biznes a rzeczywistość, działalność gospodarcza w obszarze inteligentnych specjalizacji i odnawialnych źródeł energii
 • M2 Zarządzanie firmą i odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • M3 Księgowość firm małego biznesu
 • M4 Regulacje prawne dla małego biznesu
 • M5 Marketing w firmie, zarządzanie relacjami z klientem.

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin, w godzinach 8:00-16:00.

Jednocześnie informujemy, że WARP Sp. z o.o. nie będzie wyrażać zgody na zmianę grupy szkoleniowej.

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z komunikatem WARP Sp. z o.o. w zakresie zachowania bezpieczeństwa przed i w trakcie prowadzenia szkoleń w celu uniknięcia zachorowania na COVID-19.

Nadto, w związku z zaplanowaną formą szkoleń, niezwłocznie zostaną Państwo poinformowani mailowo o sposobie podpisania umów, odbiorze materiałów szkoleniowych oraz innych ważnych ustaleniach dotyczących uczestnictwa w szkoleniach.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280 oraz 61 65 06 240.


NABÓR I

Poznań, dnia 18 marca 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę w ramach II etapu rekrutacji oraz w ramach procedury odwoławczej.

W związku z powyższym sporządzono ostateczną listę rankingową osób skierowanych do etapu szkoleniowego , która zawiera listę 84 osób skierowanych do etapu szkoleniowego oraz listę rezerwową zawierającą w sumie 9 osób.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe.

Przypominamy, że zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu rekrutacji „Ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze”.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu rekrutacji „(…). Na liście rezerwowej umieszczane są osoby, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na Listach osób zakwalifikowanych, do udziału w projekcie”.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280 oraz 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem twojafirma@warp.org.pl.


NABÓR I

Poznań, dnia 3 marca 2021 r.

Wyniki rekrutacji w ramach naboru I

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę w ramach II etapu rekrutacji.

W związku z powyższym została sporządzona wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego wraz z listą rezerwową, a także ostateczna lista osób niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym. Dokument dostępny tutaj.

W ramach punktacji uwzględniono:
1) punkty z oceny formularza rekrutacyjnego,
2) punkty z oceny przeprowadzonej przez doradcę zawodowego (jeśli dotyczy),
3) w przypadku osób skierowanych do doradcy zawodowego – punkty dodatkowe za spełnienie następujących kryteriów:

 • osoba pracująca: 20 punktów,
 • osoba bezrobotna: 10 punktów,
 • osoba otwierająca działalność w branży SMART: 10 punktów,
 • osoba otwierająca działalność w branży OZE: 10 punktów,
 • osoba zatrudniająca dodatkowego pracownika: 5 punktów.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe.

Dodatkowo podkreślamy, że o podziale na grupy szkoleniowe oraz dokładnych terminach szkoleń zostaną Państwo powiadomieni oddzielną korespondencją po zakończeniu procedury odwoławczej, co nastąpi około 22 marca 2021r.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu Twoja firma pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 280 oraz 61 65 06 240.


NABÓR I

Poznań, dnia 11 lutego 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w zakończył się etap oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę”.

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

NABÓR  I – Lista rankingowa etap I rekrutacji

Informujemy, że rozmowy z doradcą zawodowym rozpoczynają się 15 lutego br. (miejsce spotkania z doradcą: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, ul. Piekary 19, salka na półpiętrze).

Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z wyznaczonym terminem rozmowy z doradcą zawodowym.

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym

Jednocześnie podkreślamy, że w dniu rozmowy kandydat zobowiązany jest posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy.


NABÓR I

Poznań, dnia 28 stycznia 2021 r.

Informujemy, że zaplanowano spotkania w ramach Komisji Rekrutacyjnej.

Spotkania będą realizowane w okresie od 01.02.2021 do 10.02.2021 za pośrednictwem platformy SKYPE.

Osoby, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu czy też nie mają możliwości wzięcia udziału w spotkaniach online, zapraszamy na wyznaczoną godzinę na osobiste spotkanie z Komisją Rekrutacyjną – Poznań, ul. Górna Wilda 104, piętro I.

Przedstawiamy Państwu Harmonogram spotkań z Komisją Rekrutacyjną.


NABÓR I

Poznań, dnia 27 stycznia 2021 r.

Zamknięcie naboru!

Informujemy, iż uzupełniający nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Podziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość został zamknięty w dniu 27.01.2021r.

Zapraszamy do udziału w naborze II zaplanowanym od 7 czerwca 2021r.
Zachęcamy również do uczestniczenia w webinariach dotyczących projektu, jakie będą realizowane od II połowy kwietnia 2021r.

Bieżące informacje o projekcie są zawsze dostępne na niniejszej stronie internetowej.


NABÓR I

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 stycznia 2021 od godziny 08:00 wznowimy nabór w projekcie „Dotacja na Twoją firmę”.

Zgodnie z przyjętym w regulaminie założeniem i intencją WARP Sp. z o.o., aby bezzwrotną dotację na własną firmę otrzymały zróżnicowane grupy potrzebujących, po wznowieniu naboru przyjmowane będą wyłącznie wnioski dotyczące branży odnawialnych źródeł energii lub składane przez osoby pracujące.

Przypominamy, że osoba pracująca w projekcie to osoba uboga pracująca (z wynagrodzeniem minimalnym), osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę krótkoterminową lub umowę cywilno-prawną z wynagrodzeniem nie większym niż 120% minimalnego wynagrodzenia, a także zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną imigrant.

Jednocześnie działalność w ramach branży odnawialnych źródeł energii może być związana z m.in. ze sprzedażą i montowaniem paneli słonecznych, a także biogazowni, projektowaniem budynków pasywnych, czy też na przykład z wykorzystaniem technologii odzysku wody i ciepła.

WARP Sp. z o.o. będzie przyjmować wnioski w poniedziałek – 25 stycznia 2021r. w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku wpłynięcia 47 i więcej wniosków, nabór może zostać zawieszony od następnego dnia, tj. od 26 stycznia 2021r.


NABÓR I

dnia 18 stycznia 2021 r.

Zawieszenie naboru!

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” został zawieszony w dniu 18.01.2021r. o godzinie 14:00.

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów np. osób pracujących, stosowna informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.


NABÓR I

Poznań, dnia 14..01.2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski zgłosił drobne uwagi do dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczonej na stronie projektu. Zgodnie z prośbą Urzędu WARP Sp. z o.o. dokonała następujących zmian:

1. W Regulaminie rekrutacji Uczestników:

a) w par. 1 ust. 4 lit. b – usunięto słowo „netto” oraz sformułowanie „i/lub rzeczowego”

b) w par. 1 ust. 15 – zmieniono sformułowanie „WRPO+” na „RPO” oraz dodano program PO WER

c) w par. 2 ust. 22 doprecyzowano informacje o sposobie oceny w następujący sposób:
było:
Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających. W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, np. 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach podejmuje Koordynator / Kierownik / osoba bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie projektem.
jest:
Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających pkt III Formularza. W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, np. 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach podejmuje Koordynator / Kierownik / osoba bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie projektem (inna niż dokonująca oceny Formularza).

d) w par. 2 ust. 30 w następujący sposób:
było:
Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział w I etapie rekrutacji oraz ci, którzy wzięli udział w I i II etapie), powiadamiani są o wynikach rekrutacji, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I i II etapu. Zanonimizowana lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji podawana jest do wiadomości na stronach internetowych twojafirma.warp.org.pl,  twojafirma.arrkonin.org.pl oraz  www.euro.ctiw.pl/twojafirma.
jest:
Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji (tj. kandydaci, którzy wzięli udział w I etapie rekrutacji oraz ci, którzy wzięli udział w I i II etapie), powiadamiani są pisemnie o wynikach rekrutacji, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I i II etapu. Zanonimizowana lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji podawana jest do wiadomości na stronach internetowych twojafirma.warp.org.pl,  twojafirma.arrkonin.org.pl oraz  www.euro.ctiw.pl/twojafirma.

2. W Formularzu rekrutacyjnym:

a) dokonano korekty „instrukcji” wypełniania do punktu 2 „Planowany koszt przedsięwzięcia” w części III Formularza poprzez usunięcie informacji sugerujących podział kwot na netto i brutto, a także zapisy dot. wkładu własnego w formie rzeczowej.

b) w części V Oświadczenia dokonano następujących zmian:
– zmieniono oświadczenie nr 3 poprzez zmianę sformułowania „WRPO+” na „RPO” oraz dodano program PO WER
– usunięto oświadczenie nr 10
– zmieniono oświadczenie nr 12 poprzez usunięcie sformułowania „/lub rzeczowy” oraz „netto/brutto”.
– usunięto oświadczenie nr 15

Pozostałe dokumenty nie uległy zmianie.
Skorygowane dokumenty dostępne są w zakładce Dokumentacja projektu


NABÓR I

Poznań, dnia 07.01.2021 r.

Rekrutacja do projektu.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje, że Formularze rekrutacyjne w projekcie pn. „Dotacja na Twoją firmę”  będą przyjmowane w okresie od 18 do 31 stycznia br., w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Formularze rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej do siedziby WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19 (Biuro Obsługi Klienta na partnerze) lub Oddziału WARP Sp. z o.o. w Pile, ul. Grunwaldzka 2. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony w WARP Sp. z o.o. (UWAGA: decyduje data wpływu do WARP, a nie data stempla pocztowego). Formularze rekrutacyjne złożone poza wskazanym terminem rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie. Formularze złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej również nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 115 sztuk w ramach danego naboru.WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie także możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów.

Warunki uczestnictwa w projekcie oraz szczegółowe informacje nt. przebiegu rekrutacji przedstawione są w Regulaminie rekrutacji Uczestników projektu oraz załącznikach do niego opublikowanych w dniu 30.12.2020 r. i dostępnych tutaj.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi status zawodowy (pkt. II Formularza).

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić starannie, najlepiej elektronicznie, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać w miejscu do tego przeznaczonym. Prosimy zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane oświadczenia (pkt. IV i V Formularza) podpisać w miejscach do tego przeznaczonych.

Zaświadczenia potwierdzające status zawodowy kandydata do projektu należy dostarczyć w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii (umieszczenie klauzuli „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” na każdej zadrukowanej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem kandydata na uczestnika projektu).

W związku z koniecznością dostarczenia przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy a także osoby bierne zawodowo zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) poniżej przekazujemy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo uzupełnionego dokumentu.

Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_wzór
Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_przykład

 

Newsletter klientów WARP