Pożyczka płynnościowa POIR

WARP Sp. z o.o. realizuje Umowę Operacyjną zawartą z BGK, w ramach której obsługuje Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR.
W ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR, Pośrednik Finansowy udzielał Jednostkowych Pożyczek, ze środków udostępnionych przez Menadżera oraz z obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego, z przeznaczeniem dla MŚP z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw wielkopolskiego lub lubuskiego w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.


Umowa Operacyjna nr 2/POIR/1921/2022/III/R/417 z dnia 10.02.2022 r. z późn. zm.
Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR
Wartość zbudowanego portfela (Zamówienie Podstawowe) – 58.823.529,42 zł (w tym: wkład Menadżera  – 50.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 8.823.529,42 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.


Fundusz Funduszy – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 27 Rozporządzenia 1303/2013, utworzony i zarządzany przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie w celu realizacji Projektu.

Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR.

Instytucja Zarządzająca – Skarb Państwa – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jednostkowa Pożyczka – pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika Finansowego w ramach danego Instrumentu Finansowego ze środków Wkładu Funduszu Funduszy oraz Wkładu Pośrednika Finansowego, na warunkach określonych w  Metryce Instrumentu Finansowego.

Menadżer Funduszu Funduszy – BGK.

Okres Budowy Portfela – okres, w którym Pośrednik Finansowy zobligowany jest do wypłacenia na rzecz Ostatecznych Odbiorców na podstawie zawartych z nimi Umów Inwestycyjnych 100% wkładu Funduszy Funduszy i wkładu Pośrednika Finansowego w ramach danego Instrumentu Finansowego.

Ostateczny Odbiorca – MŚP, który zawarł z Pośrednikiem Finansowym Umowę Inwestycyjną.

Pośrednik Finansowy – WARP Sp. z o.o., wybrany w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, z którego udzielane są Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Projekt – przedsięwzięcie pn. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU – FPWP REACT-EU POIR realizowane przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowaniu.

Umowa Inwestycyjna – umowa zawarta między Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji z Instrumentu Finansowego.

Umowa o Finansowanie – umowa nr POIR.06.01.00-00-0001/21-00 o finansowaniu Projektu Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zawarta w dniu 29 czerwca 2021 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Skarbem Państwa – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Umowa Operacyjna – Umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP), na podstawie której WARP pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Wkład Funduszu Funduszy – środki finansowe Funduszu Funduszy wniesione przez Menadżera (BGK) do Instrumentu Finansowego.

Wkład Pośrednika Finansowego – środki finansowe wniesione przez WARP Sp. z o.o. do Instrumentu Finansowego.

Belka logotypów programów operacyjnych

Newsletter klientów WARP