Pożyczka Prorozwojowa, Pożyczka Ekoenergetyczna II

Pożyczka Prorozwojowa i Pożyczka Ekoenergetyczna II dla mikro, małych i średnich firm z Wielkopolski.

WARP Sp. z o.o. realizuje Umowę Pośrednika I stopnia zawartą z WFR sp. z o.o., w ramach której obsługuje Instrumenty Finansowe: Pożyczka Prorozwojowa i Pożyczka Ekoenergetyczna II.

Niniejsza Umowa ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania co przyczyni się do trwałego rozwoju regionu.

Środki z Pożyczki Prorozwojowej muszą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców w województwie wielkopolskim, w tym na wydatki inwestycyjne, obrotowe oraz związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

Środki z Pożyczki Ekoenergetycznej II muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane u Ostatecznych Odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza.

W ramach Instrumentu Finansowego Pośrednik Finansowy udziela Jednostkowych Pożyczek, ze środków udostępnionych przez Menadżera oraz z obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego.

Umowa Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Pożyczka EKOenergetyczna II oraz Pożyczka Prorozwojowa Nr Umowy 2/2022/IH z późn. zm.
Instrument Finansowy – Pożyczka Prorozwojowa
Instrument Finansowy – Pożyczka Ekoenergetyczna II
Wartość portfela do zbudowania – 93.217.580,04 zł (w tym: wkład Menadżera  – 90.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 3.217.580,04 zł)
Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa zakończył się.
Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka Ekoenergetyczna II trwa.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie


Instrument Finansowy – Pożyczka Prorozwojowa, Pożyczka Ekoenergetyczna II.

Jednostkowa Pożyczka – pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika Finansowego w ramach danego Instrumentu Finansowego ze środków Wkładu Menadżera oraz Wkładu Pośrednika Finansowego, na warunkach określonych w  Metryce Instrumentu Finansowego.

Menadżer – Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Okres Budowy Portfela – okres, w którym Pośrednik Finansowy zobligowany jest do wypłacenia na rzecz Ostatecznych Odbiorców na podstawie zawartych z nimi Umów Inwestycyjnych 100% wkładu Menadżera i wkładu Pośrednika Finansowego w ramach Instrumentu Finansowego.

Ostateczny Odbiorca – MŚP, który zawarł z Pośrednikiem Finansowym Umowę Inwestycyjną.

Pośrednik Finansowy – WARP Sp. z o.o., wybrany w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, z którego udzielane są Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Umowa Inwestycyjna – umowa zawarta między Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji z Instrumentu Finansowego.

Umowa Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Pożyczka EKOenergetyczna II oraz Pożyczka Prorozwojowa Nr Umowy 2/2022/IH z późn. zm. – Umowa zawarta pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., na podstawie której WARP pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Wkład Menadżera – środki finansowe WFR sp. z o.o. wniesione przez Menadżera do Instrumentu Finansowego pochodzące ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Wkład Pośrednika Finansowego – środki finansowe wniesione przez WARP Sp. z o.o. do Instrumentu Finansowego.

 

Belka z logotypami WARP, WFR oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Newsletter klientów WARP