Prowadzę firmę powyżej 2 lat

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 04.10.2022 roku zawiesza nabór wniosków w ramach Pożyczki Prorozwojowej.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną w WARP ofertą produktu Pożyczka Inwestycyjna. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: http://warp.org.pl/pozyczki/pozyczka-inwestycyjna/

Ponadto informujemy, że na temat aktualnego wsparcia dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich mogą Państwo bezpłatnie otrzymać informacje w naszych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich: http://warp.org.pl/pife/.

 

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl
tel. 61 65 06 338, 61 65 06 333, 61 65 06 363, 61 65 06 366,  61 65 06 362


Szanowny Kliencie,

zanim rozpoczniesz kompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o Pożyczkę Prorozwojową, koniecznie zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Przygotowując dokumenty do złożenia, w celu ubiegania się o pożyczkę, należy zwrócić uwagę na to, które dokumenty Wnioskodawca jest zobligowany przedłożyć w zależności m.in. od kwoty pożyczki, rodzaju zabezpieczenia, itp.

 

WYMAGANE DOKUMENTY – DOTYCZY SPÓŁKI JAWNEJ,
W PRZYPADKU KTÓREJ ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NASTĄPIŁO WCZEŚNIEJ NIŻ 24 MIESIĄCE PRZED ZAWARCIEM UMOWY POŻYCZKI
LICZĄC OD DATY REJESTRACJI W KRS, PRZY CZYM ZMIANĘ FORMY PRAWNEJ WNIOSKODAWCY UZNAJE SIĘ ZA KONTYNUACJĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uwaga: Poniższa lista dotyczy spółek, których Wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. W przypadku, jeżeli Wspólnikami spółki są jednostki nieposiadające osobowości prawnej lub osoby prawne, dodatkowo należy załączyć dokumenty zgodnie z listą dotyczącą zabezpieczeń pożyczki, a odnoszącą się do poręczenia wekslowego spółek osobowych i kapitałowych.

Obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe Wspólników oraz ich Współmałżonków (jeżeli dotyczy).

Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów, co do zasady, dotyczy również Współmałżonka Wspólnika pozostającego w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej krócej niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

 • Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki).
 • Uchwała Wspólników dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki, formy zabezpieczenia tej pożyczki
  oraz jeżeli dotyczy – zgody na obciążenie majątku spółki.
 • Aktualna lista Wspólników spółki.
 • Informacja księgowa za rok bieżący (wg wzoru WARP)/Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego – dot. Wnioskodawcy[1].
 • Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za poprzednie 3 lata obrotowe (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) – jeżeli dotyczy1.
 • Rozliczenia Wspólników z Urzędem Skarbowym z tytułu działalności prowadzonej przez spółkę (PIT) wraz z załącznikami za 3 poprzednie lata i potwierdzeniami złożenia/nadania do właściwego Urzędu Skarbowego [1].

 • Aktualne zaświadczenia o zameldowaniu wystawione przez właściwy organ – dot. Wspólników i ich Współmałżonków.
 • Raport kredytowy zawierający informacje o terminowości spłat zobowiązań Wnioskodawcy pobrany ze strony bik.pl (Raport BIK Moja Firma).
 • Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o charakterze posiadanych przez Wnioskodawcę zobowiązań, wysokości ich zadłużenia oraz terminowości ich spłat lub stosowne Umowy wraz z harmonogramami spłat
  i potwierdzenia zapłaty rat za ostatnie 6 miesięcy.
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Wnioskodawcy, Wspólników i ich Współmałżonków[2].

 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wg wzoru WARP).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru WARP).
 • Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (w przypadku budowy, rozbudowy), jeżeli dotyczy.
 • Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku budowy, rozbudowy), jeżeli dotyczy.
 • Projekt Inwestycji – wyciąg (w przypadku budowy, rozbudowy), jeżeli dotyczy.
 • Zawarte umowy na zakup/dostawę/wykonanie Inwestycji lub umowy przedwstępne/otrzymane oferty, jeżeli dotyczy.
 • Oceny oddziaływania na środowisko, opinie i decyzje wydane przez właściwe organy oraz inne dokumenty techniczno-finansowe, jeżeli dotyczy.

WYMAGANE DOKUMENTY – DOTYCZY ZABEZPIECZEŃ

Obligatoryjnie weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę.

Uwaga: W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka (Współmałżonek dostarcza dokumenty zgodnie z listą dokumentów wymaganych przy poręczeniu wekslowym osoby fizycznej).

Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów, co do zasady, dotyczy również Współmałżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela, pozostającego w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej krócej niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

Poręczenie wekslowe osób fizycznych:

 • Kwestionariusz osobowy Poręczyciela (wg wzoru WARP).
 • Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu Poręczyciela wystawione przez właściwy organ.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu Poręczyciela (wg wzoru WARP) i/lub dokument potwierdzający aktualną wysokość pobieranych przez Poręczyciela świadczeń społecznych (renta, emerytura) – jeżeli dotyczy.
 • Raporty kredytowe Poręczyciela zawierające informacje o terminowości spłat zobowiązań prywatnych (Raport BIK) oraz firmowych, jeżeli dotyczy (Raport BIK Moja Firma), pobrane ze strony bik.pl, a także, w przypadku Poręczyciela uzyskującego dochody z tytułu umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej lub emerytury/renty, obligatoryjnie 3 ostatnie potwierdzenia wpływu wynagrodzenia/świadczenia na rachunek bankowy Poręczyciela.
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą lub Poręczyciela, który zakończył działalność gospodarczą do 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.
 • Rozliczenie Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia /nadania do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku poniesionej straty należy załączyć jej wyjaśnienie. Dodatkowo w przypadku, gdy Poręczyciel prowadzi(ł) księgi rachunkowe, należy przedłożyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok.
 • Informacja księgowa Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą za rok bieżący (wg wzoru WARP)/Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego wraz z wyjaśnieniem poniesionej straty, jeżeli dotyczy.
 • Ewidencja środków trwałych za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego – Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą.

Poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych:

 • Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki).
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
 • Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki.
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – w przypadku spółek osobowych dotyczy dodatkowo Wspólników.
 • Sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub, gdy spółka nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych, informacja księgowa (wg wzoru WARP) dotycząca wyników z prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego. W przypadku poniesionej straty, należy dodatkowo załączyć jej wyjaśnienie.
 • Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą (wg wzoru WARP)/spółki prawa handlowego (wg wzoru WARP) o posiadanych rachunkach bankowych i zobowiązaniach.
 • Podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących spółkę (wg wzoru WARP).
 • Raport kredytowy BIK Moja Firma zawierający informacje o terminowości spłat zobowiązań dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę.
 • Umowa założenia/otwarcia rachunku, np. lokaty terminowej.

Uwaga: W przypadku, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba trzecia, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe właściciela nieruchomości.  W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka.

 • Umowa nabycia nieruchomości (akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny, itp.).
 • Wyrys mapy oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (dot. nieruchomości gruntowych i budynków wolnostojących).
 • Aktualna wycena/operat szacunkowy nieruchomości (wymagana w przypadku, gdy wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie jest zbliżona do poziomu zabezpieczenia wymaganego przez WARP, a także w zależności od indywidualnej oceny ryzyka).
 • Polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem zapłaty składki – w przypadku nieruchomości zabudowanych i lokalowych.

W przypadku nieruchomości stanowiących własność osoby trzeciej, będącej osobą fizyczną, dodatkowo:

 • Oświadczenie osoby fizycznej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP) – dotyczy również Współmałżonka.
 • Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu wystawione przez właściwy organ Właściciela nieruchomości – dotyczy również Współmałżonka.

W przypadku nieruchomości stanowiących własność osoby trzeciej, będącej spółką osobową/kapitałową, dodatkowo:

 • Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP).
 • Podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących spółkę (wg wzoru WARP).
 • Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki).
 • Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki.
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego    dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na obciążenie hipoteczne nieruchomości będących własnością Spółki dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
 • Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym Rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
 • Karta pojazdu dot. środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego środka transportu.
 • Polisa ubezpieczenia AC środka transportu wraz z potwierdzeniem zapłaty składki.

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu.
WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl, 
tel. 61 65 06 338, 61 65 06 333, 61 65 06 363, 61 65 06 366, 61 65 06 362


[1] W przypadku poniesionej przez Wnioskodawcę straty dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie.
[2] Dotyczy Współmałżonków, którzy dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą lub zakończyli działalność gospodarczą do 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.
[3] Dokumentacja do uzupełnienia przez mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 2014/L 187) lub rozporządzenia     go zmieniającego/zastępującego, lub podmioty realizujące projekt, którego PKD wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji       dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030), lub podmioty, które w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają na terenie Wiejskich obszarów funkcjonalnych województwa wielkopolskiego siedzibę lub oddział zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEIDG.

Newsletter klientów WARP