Prowadzę firmę do 2 lat

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 04.10.2022 roku zawiesza nabór wniosków w ramach Pożyczki Prorozwojowej.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną w WARP ofertą produktu Pożyczka Inwestycyjna. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: http://warp.org.pl/pozyczki/pozyczka-inwestycyjna/

Ponadto informujemy, że na temat aktualnego wsparcia dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich mogą Państwo bezpłatnie otrzymać informacje w naszych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich: http://warp.org.pl/pife/.

 

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl
tel. 61 65 06 338, 61 65 06 333, 61 65 06 363, 61 65 06 366,  61 65 06 362


Szanowny Kliencie,

zanim rozpoczniesz kompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o Pożyczkę Prorozwojową, koniecznie zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Przygotowując dokumenty do złożenia, w celu ubiegania się o pożyczkę, należy zwrócić uwagę na to, które dokumenty Wnioskodawca jest zobligowany przedłożyć w zależności m.in. od kwoty pożyczki, rodzaju zabezpieczenia, itp.

 

WYMAGANE DOKUMENTY – DOTYCZY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ I SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ,
W PRZYPADKU KTÓRYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NASTĄPIŁO NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 24 MIESIĄCE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY POŻYCZKI
LICZĄC OD DATY REJESTRACJI W KRS,
PRZY CZYM ZMIANĘ FORMY PRAWNEJ WNIOSKODAWCY
UZNAJE SIĘ ZA KONTYNUACJĘ   DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uwaga: Poniższa lista dotyczy Wnioskodawcy, którego Komplementariuszem jest osoba prawna, a Komandytariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. W każdym innym przypadku należy odwołać się do listy dotyczącej zabezpieczeń pożyczki, a odnoszącej się do poręczenia wekslowego osób fizycznych oraz spółek osobowych i kapitałowych.

Poręczenie wekslowe Komplementariusza, Komandytariuszy oraz ich Współmałżonków, jeżeli dotyczy, jest obligatoryjne.

Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów przez Współmałżonka Komandytariusza, co do zasady, dotyczy również Współmałżonka Komandytariusza pozostającego w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej krócej          niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

 • Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
 • Kwestionariusze osobowe Komandytariuszy oraz ich Współmałżonków (wg wzoru WARP).
 • Oświadczenie Komplementariusza o posiadanych rachunkach bankowych i zobowiązaniach (wg wzoru WARP).
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami (wg wzoru WARP).

 

 • Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki) – dotyczy Wnioskodawcy oraz Komplementariusza.
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy Wnioskodawcy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki, formy zabezpieczenia tej pożyczki oraz jeżeli dotyczy, zgody na obciążenie majątku Wnioskodawcy.
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy spółki będącej Komplementariuszem Wnioskodawcy dotycząca wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wnioskodawcę pożyczki, a także wyrażenia zgody na udzielenie przez Komplementariusza poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
 • Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy Wnioskodawcy oraz Komplementariusza.
 • Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za poprzednie 2 lata obrotowe oraz za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego, w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa – jeżeli dotyczy[1].
 • Sprawozdania finansowe Komplementariusza za poprzednie 3 lata obrotowe oraz za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego, w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa – jeżeli dotyczy.

 

 • Aktualne zaświadczenia o zameldowaniu wystawione przez właściwy organ – dot. Komandytariuszy i ich Współmałżonków.
 • Raporty kredytowe zawierające informacje o terminowości spłat zobowiązań Wnioskodawcy oraz Komplementariusza, pobrane ze strony bik.pl lub w przypadku spółki komandytowo – akcyjnej raport kredytowy oferowany przez BIK S.A. (Raport BIK Moja Firma).
 • Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o charakterze posiadanych zobowiązań, wysokości ich zadłużenia oraz terminowości ich spłaty lub stosowne Umowy wraz z harmonogramami spłat oraz potwierdzenia zapłaty rat za ostatnie 6 miesięcy – dotyczy zobowiązań Wnioskodawcy oraz Komplementariusza.
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS[2] i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Wnioskodawcy i Komplementariusza.

 

 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wg wzoru WARP).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru WARP).
 • Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (w przypadku budowy, rozbudowy), jeżeli dotyczy.
 • Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku budowy, rozbudowy), jeżeli dotyczy.
 • Projekt Inwestycji – wyciąg (w przypadku budowy, rozbudowy), jeżeli dotyczy.
 • Zawarte umowy na zakup/dostawę/wykonanie Inwestycji lub umowy przedwstępne/otrzymane oferty, jeżeli dotyczy.
 • Oceny oddziaływania na środowisko, opinie i decyzje wydane przez właściwe organy oraz inne dokumenty techniczno-finansowe, jeżeli dotyczy.

WYMAGANE DOKUMENTY – DOTYCZY ZABEZPIECZEŃ

Obligatoryjnie weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę.

Uwaga: W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka (Współmałżonek dostarcza dokumenty zgodnie z listą dokumentów wymaganych przy poręczeniu wekslowym osoby fizycznej).

Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów, co do zasady, dotyczy również Współmałżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela, pozostającego w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej krócej niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

Poręczenie wekslowe osób fizycznych:

 • Kwestionariusz osobowy Poręczyciela (wg wzoru WARP).
 • Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu Poręczyciela wystawione przez właściwy organ.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu Poręczyciela (wg wzoru WARP) i/lub dokument potwierdzający aktualną wysokość pobieranych przez Poręczyciela świadczeń społecznych (renta, emerytura) – jeżeli dotyczy.
 • Raporty kredytowe Poręczyciela zawierające informacje o terminowości spłat zobowiązań prywatnych (Raport BIK) oraz firmowych, jeżeli dotyczy (Raport BIK Moja Firma), pobrane ze strony bik.pl, a także, w przypadku Poręczyciela uzyskującego dochody z tytułu umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej lub emerytury/renty, obligatoryjnie 3 ostatnie potwierdzenia wpływu wynagrodzenia/świadczenia na rachunek bankowy Poręczyciela.
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą lub Poręczyciela, który zakończył działalność gospodarczą do 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.
 • Rozliczenie Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia /nadania do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku poniesionej straty należy załączyć jej wyjaśnienie. Dodatkowo w przypadku, gdy Poręczyciel prowadzi(ł) księgi rachunkowe, należy przedłożyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok.
 • Informacja księgowa Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą za rok bieżący (wg wzoru WARP)/Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego wraz z wyjaśnieniem poniesionej straty, jeżeli dotyczy.
 • Ewidencja środków trwałych za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego – Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą.

Poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych:

 • Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki).
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
 • Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki.
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – w przypadku spółek osobowych dotyczy dodatkowo Wspólników.
 • Sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub, gdy spółka nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych, informacja księgowa (wg wzoru WARP) dotycząca wyników z prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego. W przypadku poniesionej straty, należy dodatkowo załączyć jej wyjaśnienie.
 • Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą (wg wzoru WARP)/spółki prawa handlowego (wg wzoru WARP) o posiadanych rachunkach bankowych i zobowiązaniach.
 • Podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących spółkę (wg wzoru WARP).
 • Raport kredytowy BIK Moja Firma zawierający informacje o terminowości spłat zobowiązań dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę.
 • Umowa założenia/otwarcia rachunku, np. lokaty terminowej.

Uwaga: W przypadku, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba trzecia, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe właściciela nieruchomości.  W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka.

 • Umowa nabycia nieruchomości (akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny, itp.).
 • Wyrys mapy oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (dot. nieruchomości gruntowych i budynków wolnostojących).
 • Aktualna wycena/operat szacunkowy nieruchomości (wymagana w przypadku, gdy wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie jest zbliżona do poziomu zabezpieczenia wymaganego przez WARP, a także w zależności od indywidualnej oceny ryzyka).
 • Polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem zapłaty składki – w przypadku nieruchomości zabudowanych i lokalowych.

W przypadku nieruchomości stanowiących własność osoby trzeciej, będącej osobą fizyczną, dodatkowo:

 • Oświadczenie osoby fizycznej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP) – dotyczy również Współmałżonka.
 • Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu wystawione przez właściwy organ Właściciela nieruchomości – dotyczy również Współmałżonka.

W przypadku nieruchomości stanowiących własność osoby trzeciej, będącej spółką osobową/kapitałową, dodatkowo:

 • Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP).
 • Podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących spółkę (wg wzoru WARP).
 • Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki).
 • Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki.
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
 • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na obciążenie hipoteczne nieruchomości będących własnością Spółki dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
 • Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym Rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
 • Karta pojazdu dot. środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego środka transportu.
 • Polisa ubezpieczenia AC środka transportu wraz z potwierdzeniem zapłaty składki.

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu.
WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl, 
tel. 61 65 06 338, 61 65 06 333, 61 65 06 363, 61 65 06 366, 61 65 06 362


[1] W przypadku poniesionej przez Wnioskodawcę straty dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie.
[2] W sytuacji, gdy Wnioskodawca i/lub Komplementariusz nie figurują, jako płatnicy składek, należy dostarczyć stosowne zaświadczenia z ZUS o niefigurowaniu.

Newsletter klientów WARP