Jak uzyskać dotację?

I ETAP – ZNALEZIENIE USŁUGI ROZWOJOWEJ:

 1. Przedsiębiorca w BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ samodzielnie, wybiera usługę rozwojową (spośród usług dofinansowanych i pozwalających na zdobycie kwalifikacji/kompetencji) odpowiadającą na potrzeby rozwojowe prowadzonej działalności.
 2. Po wybraniu usługi rozwojowej Przedsiębiorca generuje Kartę Usługi, w której zawarte są niezbędne informacje na temat usługi, w tym numer usługi. Dane zawarte w tym dokumencie są niezbędne do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i zawarcia Umowy wsparcia. W tym momencie Przedsiębiorca nie może się jeszcze zapisać na usługę rozwojową.

Uwaga !

Wybrana usługa rozwojowa powinna obligatoryjnie:

 • kończyć się uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji,
 • posiadać możliwość dofinansowania,
 • w polu pn. „Sposób dofinansowania” mieć wskazaną adnotację:
  wsparcie dla pracodawców i ich pracowników.

II ETAP – UMOWA

 1. Przedsiębiorca, po wybraniu usługi rozwojowej, w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej Operatora https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/uslugi-rozwojowe-dla-twojego-biznesu/informacje-projektowe/, wypełnia i przesyła Formularz zgłoszeniowy.
 1. Operator dokonuje weryfikacji formularza, sporządza umowę wsparcia wraz załącznikami (w tym promesę). Następnie poprzez pocztę elektroniczną wysyła ww. dokumenty do Przedsiębiorcy.
 2. Przedsiębiorca dostarcza do Operatora (tradycyjną pocztą/osobiście/kurierem, itp.) wydrukowane i podpisane ww. dokumenty  (2 egzemplarze).
 3. Operator, po otrzymaniu podpisanej Umowy wsparcia wraz z załącznikami weryfikuje poprawność ww. dokumentów i podpisuje Umowę wsparcia oraz wystawia zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, a następnie papierową wersję ww. umowy (1 egz.) wraz załącznikami odsyła na adres Przedsiębiorcy. Jednocześnie, Operator w BUR nadaje numer ID, uprawniający do zapisu na usługę rozwojową z możliwością dofinansowania.
 4. Przedsiębiorca zapisuje się na usługę rozwojową za pośrednictwem BUR,
  zgodnie z instrukcją BUR (zapis na usługę z profilu uczestnika instytucjonalnego, z dołączeniem Pracownika i numeru ID nadanego przez Operatora do danej umowy wsparcia).

III ETAP – REALIZACJA USŁUGI ROZWOJOWEJ:

 1. Uczestnik usługi zobowiązany jest do udziału w wybranej usłudze rozwojowej.
  Brak obecności stwierdzony np. podczas monitoringu może skutkować niekwalifikowaniem wydatków lub rozwiązaniem umowy wsparcia.

IV ETAP – OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ I REFUNDACJA:

 1. Przedsiębiorca oraz pracownik po zakończeniu udziału w usłudze, oceniają ją w Systemie Oceny usług Rozwojowych BUR.
 2. Przedsiębiorca ponosi 100% kosztów za usługę rozwojową ze środków własnych, a następnie składa do Operatora dokumenty niezbędne do rozliczenia, wskazane w Regulaminie projektu.
 3. Operator dokonuje oceny przekazanej dokumentacji, sporządza rekomendację płatności i przekazuje środki finansowe na konto wskazane w zawartej Umowie wsparcia.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Newsletter klientów WARP