Informacje projektowe

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. realizują projekt pt. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” nazwany Rozwój z dotacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych, Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.08.03.02-30-0007/22-00.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 30.11.2023
Wartość projektu: 10.000.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 9.000.000,00 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 8.500.000,00 PLN

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 2094 osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe, pracujące lub uczące się w województwie wielkopolskim.

 UWAGA! Uczestnicy Projektu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcące skorzystać z usług rozwojowych, mogą zgłosić się do wybranych Operatorów realizujących projekty w ramach działania 6.5 WRPO.

 UWAGA!  W ramach Projektu nie ma możliwości udzielania wsparcia skierowanego do lekarzy, pielęgniarek i położnych w zakresie doskonalenia zawodowego kadr systemu ochrony zdrowia.

W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej (np. szkolenia, kursy), która została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych, kończącej się wyłącznie uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem. Wyłączone z refundacji są usługi rozwojowe prowadzone w formie e-learningu.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 89% kosztów netto usługi rozwojowej.

Wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 4.500,00 zł netto na jednego Uczestnika Projektu.

 Każdy Uczestnik może skorzystać z maksymalnie dwóch usług rozwojowych.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 11% kosztów netto usługi rozwojowej.

Podatek od towarów i usług (VAT) ujęty na fakturach potwierdzających zakup usługi rozwojowej jest w całości finansowany z wkładu własnego Uczestnika Projektu.

Dofinansowanie dotyczyć może usług rozwojowych, które zakończą się do 30.09.2023 r. (dotyczy również uzyskania kwalifikacji/otrzymania dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji).

 

 JAK WNIOSKOWAĆ O WSPARCIE?

Uczestnicy Projektu składają Formularz zgłoszeniowy w Generatorze wniosków – aplikacji, która umożliwia sprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. Generator jest umieszczany na stronie projektu w dniu naboru.

 

NABORY

Informacja o naborach będzie dostępna w zakładce Ważne informacje.

 

Newsletter klientów WARP