Dokumentacja projektu

REGULAMIN

Zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestników Projektu oraz sposób postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu wsparcia w ramach Projektu są określone w Regulaminie.

 • Informujemy, że wersje archiwalne dokumentów znajdują się na dole strony.
KWALIFIKACJE

W związku z faktem, że w okresie przejściowym, tj. do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, to Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wraz z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, jako Operator w projekcie pn. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” decydują o uznaniu dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji ważnych dla rynku pracy (tzw. kwalifikacji rynkowych), prosimy o zapoznanie się z przygotowanym Poradnikiem dotyczącym uzyskiwania kwalifikacji, który ułatwi ocenę, zarówno Operatorowi, jak i usługodawcy, czy dany dokument spełnia wszystkie niezbędne przesłanki dla jego akceptacji.

Uwzględniając doświadczenie Operatora w weryfikacji Kart Usług dotyczących uzyskiwania tzw. kwalifikacji rynkowych, prosimy o zwrócenie uwagi na kluczowe problemy/wątpliwości. Liczymy, że ułatwi to przygotowanie dokumentacji.

 1. Kompetencja a kwalifikacja: Pojęcia kwalifikacji i kompetencji znacząco się od siebie różnią. Kompetencję można uzyskać uczestnicząc w dowolnym szkoleniu, w ramach którego pozyskujemy wiedzę i umiejętności z danego zakresu. Dla kwalifikacji kluczowe są systemy walidacji (egzamin) i certyfikacji (wydawania uprawnień), które prowadzone są przez podmioty mające odpowiedni zasób kadr z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem mogące zweryfikować wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia i potwierdzić, że jest ona wystarczająca dla nadania kwalifikacji z jakiejś dziedziny. Kwalifikacja musi zostać sprawdzona w procesie walidacji poprzez zdanie konkretnego testu wiedzy i umiejętności (teoretycznego i/lub praktycznego). Następnie nastąpić powinno formalne potwierdzenie przez instytucję uprawnioną do certyfikowania, że Uczestnik posiadł odpowiednią wiedzę. Proces nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikowania) powinien być objęty zasadami zapewniania jakości.
 2. Kwalifikacja rynkowa: Kwalifikacja powinna być oparta o konkretny zakres tematyczny szkolenia, odpowiednią liczbę godzin, odpowiednie osoby prowadzące szkolenie, ale również o odpowiednie osoby prowadzące etap egzaminowania i nadawania kwalifikacji. Dla danej kwalifikacji podmioty z branży wystawiają rekomendacje potwierdzające, że osoba z ukończonym konkretnym szkoleniem po zdaniu egzaminu i nadaniu kwalifikacji, może zostać u danego pracodawcy zatrudniona jako posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności na istniejącym stanowisku pracy. Bardzo często nazwą kwalifikacji jest tytuł szkolenia.
 3. Rozdział funkcji: W przypadku kwalifikacji rynkowych, gdzie proces kształcenia, walidacji i certyfikacji prowadzony jest w ramach jednego podmiotu, niezbędne jest zachowanie bardzo przejrzystego podziału funkcji w strukturach takiego podmiotu. Należy bardzo precyzyjnie wyodrębnić osoby/komórki organizacyjne zajmujące się procesem kształcenia, a także nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikacji). Podział ten powinien być oparty o wiedzę i umiejętności osób prowadzących szkolenia, prowadzących egzaminy oraz nadających kwalifikacje. Nie należy dowolnie ustalać zespołów egzaminacyjnych i certyfikujących. Konieczne jest tu zastosowanie podziału w zakresie branż/zakresów merytorycznych szkoleń, a także w miarę możliwości gradacji wiedzy i umiejętności pomiędzy tymi osobami/komórkami organizacyjnymi.
 4. Nowe kwalifikacje rynkowe: Co do zasady w przypadku, gdy dana kwalifikacja jest dostępna w ZSK, czy też istnieją na rynku podmioty zajmujące się szkoleniem, walidacją lub certyfikacją w pewnych zakresach od wielu lat, czy też na poziomie międzynarodowym (patrz dokument pn. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji), Operator nie widzi zasadności tworzenia dodatkowych kwalifikacji rynkowych w takim samym lub zbliżonym zakresie. Wpisanie kwalifikacji do ZSK, czy też wieloletnie doświadczenie poszczególnych podmiotów prowadzących walidację i certyfikację powodują, że dana kwalifikacja ma już odpowiednią renomę i rozpoznawalność. Jeśli jednak firma szkoleniowa widzi zasadność stworzenia kwalifikacji podobnych do tych, dla których w ZSK opisano proces kształcenia, walidacji i certyfikacji, należy pamiętać, aby zachować zbliżony poziom jakościowy tych szkoleń. Jednocześnie nowa czy też rozszerzona kwalifikacja nie powinna mieć identycznego zakresu merytorycznego i godzinowego co taka, która wpisana jest do ZSK. Wówczas bowiem tworzenie nowej kwalifikacji rynkowej nie jest zasadne. Jednocześnie należy przeanalizować, czy w związku z ujęciem w ZSK kwalifikacji o zbliżonym zakresie merytorycznym, będzie na rynku zapotrzebowanie na kursy i szkolenia prowadzone przez inne niż wskazane w ZSK podmioty.
 5. Program szkolenia: Opis programów szkoleń musi być przede wszystkim przygotowany zgodnie z Instrukcją wypełniania Kart Usług. Jednocześnie w przypadku kwalifikacji rynkowych program szkolenia powinien zostać opisany na tyle szczegółowo, aby Uczestnik był w stanie ocenić, czy dane szkolenie faktycznie doprowadzi do zdobycia przez niego kwalifikacji dających mu przewagę na rynku pracy. Hasłowe opisywanie programów szkoleń i wykorzystywanie ich dla wielu kwalifikacji nie może zostać zaakceptowane przez Operatora. Skoro do zdobycia kwalifikacji prowadzi wyłącznie takie szkolenie/kurs, dla której organizacja certyfikująca określa odpowiedni standard wiedzy, umiejętności i kompetencji, elementy te muszą zostać precyzyjnie określone w programie szkolenia.
 6. Rekomendacje: Zakres rekomendacji dołączanych do Kart Usług powinien odnosić się do konkretnego certyfikatu/dokumentu potwierdzającego uzyskanie konkretnej kwalifikacji rynkowej a same rekomendacje muszą być wystawiane przez pracodawcę z danej branży/sektora. Każda rekomendacja powinna być zindywidualizowana, tj. dostosowana do konkretnej branży/sektora, czy też certyfikatu/dokumentu wymienionych z nazwy. W rekomendacji powinna znaleźć się również informacja o potencjalnej możliwości zatrudnienia uczestnika szkolenia/kursu na istniejącym u danego pracodawcy sporządzającego rekomendację stanowisku pracy, na którym Uczestnik będzie mógł wykorzystać zdobyte kwalifikacje. Nie jest możliwe przyjęcie rekomendacji od pracodawców, którzy nie są związani z daną branżą/sektorem.
 7. Informacje na stronie internetowej: Szczegółowe informacje (zgodnie z zamieszczonym na stronie Operatora Poradnikiem, a także przy uwzględnieniu ww. uwag) dotyczące opisu poszczególnych kwalifikacji muszą być dostępne co najmniej na stronach internetowych firmy nadającej kwalifikacje.
BADANIE CENY USŁUGI

Operator dokonuje weryfikacji cen usług rozwojowych na podstawie Porównywarki cen usług zamieszczonej na stronie BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka.

Usługi rozwojowe, których wartość przekracza III kwartyl będą uznawane za niekwalifikowalne.

Wybór poszczególnych kryteriów wyszukiwania w porównywarce cen usług:

 • Kategoria/podkategoria/rodzaj usługi – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi
 • Forma świadczenia usługi – ogółem
 • Liczba godzin – puste pole
 • Województwo – wielkopolskie (w przypadku braku danych dla Wielkopolski należy zaznaczyć „ogółem”)
 • Data rozpoczęcia /zakończenia okresu – wg. możliwości wyboru (co do zasady rok wstecz)

Weryfikacji podlega cena netto osobogodziny wskazanej w karcie usługi.
Operator nie będzie akceptować Kart Usług, gdzie wskazano nieprawidłową kategorię/podkategorię.

Newsletter klientów WARP