Pożyczka Prorozwojowa II

Pożyczka Prorozwojowa II dla mikro, małych i średnich firm z Wielkopolski.

WARP Sp. z o.o. realizuje Umowę Pośrednika I stopnia zawartą z WFR sp. z o.o., w ramach której udziela i obsługuje Instrument Finansowy Pożyczka Prorozwojowa II.

Niniejsza Umowa ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania co przyczyni się do trwałego rozwoju regionu.

Pożyczka Prorozwojowa II to produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców w województwie wielkopolskim

W ramach Instrumentu Finansowego Pośrednik Finansowy udziela Jednostkowych Pożyczek, ze środków udostępnionych przez Menadżera oraz z obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego.

Umowa Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Pożyczka Prorozwojowa II Nr Umowy  3/2023/IH późn. zm.
Instrument Finansowy – Pożyczka Prorozwojowa II
Wartość Umowy – 61.855.670,10 zł zł (w tym: wkład Menadżera  – 60.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 1.855.670,10zł)
Okres Budowy Portfela trwa.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie


Instrument Finansowy – Pożyczka Prorozwojowa II.

Jednostkowa Pożyczka – pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika Finansowego w ramach danego Instrumentu Finansowego ze środków Wkładu Menadżera oraz Wkładu Pośrednika Finansowego, na warunkach określonych w  Metryce Instrumentu Finansowego.

Menadżer – Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Okres Budowy Portfela – okres, w którym Pośrednik Finansowy zobligowany jest do wypłacenia na rzecz Ostatecznych Odbiorców na podstawie zawartych z nimi Umów Inwestycyjnych 100% wkładu Menadżera i wkładu Pośrednika Finansowego w ramach Instrumentu Finansowego.

Ostateczny Odbiorca – MŚP, który zawarł z Pośrednikiem Finansowym Umowę Inwestycyjną.

Pośrednik Finansowy – WARP Sp. z o.o., wybrany w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, z którego udzielane są Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Umowa Inwestycyjna – umowa zawarta między Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji z Instrumentu Finansowego.

Umowa Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Pożyczka Prorozwojowa II Nr Umowy  3/2023/IH późn. zm. – Umowa zawarta pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., na podstawie której WARP pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Wkład Menadżera – środki finansowe WFR sp. z o.o. wniesione przez Menadżera do Instrumentu Finansowego pochodzące ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Wkład Pośrednika Finansowego – środki finansowe wniesione przez WARP Sp. z o.o. do Instrumentu Finansowego.

 

 

Belka z logotypami WARP, WFR oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Newsletter klientów WARP