Firma i Ty

Projekt pn. „Raz, dwa, trzy – firma i Ty” realizowany był przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na terenie całego województwa wielkopolskiego w okresie od 1 marca 2018 roku do 29 stycznia 2021 roku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Wartość projektu wyniosła 5 149 357,76 PLN z czego dofinansowanie z UE: 4 891 889,87 PLN

 Głównym celem projektu było wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego przez utworzenie 100 podmiotów gospodarczych i 13 dodatkowych miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Dodatkowe punkty w projekcie były przydzielane za:

 • kobieta
 • osoba powyżej 50 roku życia
 • osoba o niskich kwalifikacjach
 • jeśli osoba założy działalność w ramach inteligentnych specjalizacji
 • jeśli osoba założy działalność w ramach odnawialnych źródeł energii
 • jeśli osoba zatrudni dodatkową osobę na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu

Każdy Uczestnik Projektu, którego biznesplan został zakwalifikowany do wsparcia otrzymał kwotę jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 861,15 PLN, a także w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności tzw. wsparcie pomostowe w wysokości:

 • 2 000,00 PLN/miesiąc w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • 1 500,00 PLN/miesiąc w przypadku założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) i/lub utworzenia dodatkowego miejsca pracy;
 • 1000,00 PLN/miesiąc w pozostałych przypadkach.

Minimalna kwota wkładu własnego wynosiła 2.238,85 PLN.

 

Newsletter klientów WARP