Firma OK

Projekt pn. „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię” realizowany był przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Wartość projektu wyniosła 1 681 900,80 PLN z czego dofinansowanie z UE: 1 597 805,76 PLN

Głównym celem projektu było wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego przez utworzenie 50 podmiotów gospodarczych i 16 dodatkowych miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (tj. powiat kaliski, ostrowski oraz gmina Gołuchów) w wieku powyżej 29 roku życia, które jednocześnie należały do jednej z następujących grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)

Dodatkowym atutem, podnoszącym atrakcyjność planowanej działalności gospodarczej, było zaplanowanie:

  • utworzenia dodatkowego miejsca pracy,
  • założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation).

Obszar realizacji projektu: powiaty kaliski i ostrowski w gminach: Kalisz, Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, Sośnie oraz gmina Gołuchów w powiecie pleszewskim.

Każdy Uczestnik Projektu, którego biznesplan został zakwalifikowany do wsparcia otrzymał kwotę jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22.325,00 PLN. Minimalna kwota wkładu własnego wynosiła 1.700,00 PLN.

Newsletter klientów WARP