Rozwijaj się

Projekt pn. „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” realizowany był wspólnie przez DGA S.A. oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych, Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.08.03.02-30-0021/19-00.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.06.2022
Wartość projektu: 5 175 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4 657 500,00 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 4 398 750,00 PLN

Celem projektu było uzyskanie kwalifikacji przez 1370 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego obejmującego powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki i śremski.

Uczestnikami Projektu mogły być wyłącznie osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

  • w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+),
  • z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Luboń, Oborniki, Swarzędz, Szamotuły, Śrem i Środa Wielkopolska,

zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie subregionu poznańskiego, a w przypadku osób bezdomnych przebywające na tym obszarze, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.

W ramach Projektu Uczestnik mógł uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej (np. szkolenia, kursy), kończącej się uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem z wyłączeniem usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu.

Poziom i wartość dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosił:

  • dla osób pracujących maksymalnie 4 500,00 zł netto i nie przekraczał 80% kosztów netto usługi rozwojowej,
  • dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) maksymalnie 4 500,00 zł netto i nie przekraczał 90% kosztów netto usługi rozwojowej.

Poziom wkładu własnego wnoszonego przez Uczestników Projektu (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT)) dla pojedynczej usługi rozwojowej wynosił:

  • dla osób pracujących co najmniej 20% kosztów netto usługi rozwojowej,
  • dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) co najmniej 10% kosztów netto usługi rozwojowej.

 

Newsletter klientów WARP