Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu

Projekt pn. „Usług rozwojowe kluczem do sukcesu” realizowany był przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w okresie od 01.03.2017 do 28.05.2020 roku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

Wartość projektu wyniosła 29 370 098,99 PLN z czego dofinansowanie z UE: 24 902 339,37 PLN

W wyniku realizacji projektu wsparcie otrzymało 2 857 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  oraz 9 885 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek.

Celem projektu było wsparcie rozwojowe Przedsiębiorstw należących do sektora MŚP:a) pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim,

b) w zakresie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50+ oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

Przedmiot dofinasowania:

  • Udział w usłudze rozwojowej (maksymalne dofinansowane do 80% ceny netto usługi)
  • Diagnoza (uproszczona analiza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa) – dofinansowanie 100% ceny usługi)

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do firm z sektora MŚP oraz ich pracowników z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej, z siedzibą (lub oddziałem) w subregionie poznańskim (powiat obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, m. Poznań).

Dodatkowo wsparcie w ramach projektu PSF było skoncentrowane w szczególności na:

  • pracownikach w wieku 50 lat i więcej;
  • pracownikach o niskich kwalifikacjach;
  • branżach o największym potencjale rozwojowym lub branżach;
  • strategicznych dla danego regionu (smart specialisation);
  • przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
  • usługach rozwojowych, które kończą się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji

Newsletter klientów WARP