Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Wielkopolski

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizowała projekt pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20

Celem projektu było wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu kapitału obrotowego, czyli finansowaniu bieżącej działalności firmy.

Grantobiorcami mogły być wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniały wszystkie warunki łącznie:

  1. są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant);
  2. prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r;
  3. nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
  4. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
  5. odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
  6. na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: I. rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub II. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogły być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.

W ramach projektu grantowego przewidziano składanie wniosków o grant w ramach dwóch typów:

Typ A – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność wiodącą w konkretnych branżach / rodzajach działalności (dla typu A wskazano konkretne kody PKD działalności wiodącej – patrz Regulamin)

Typ B – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność w pozostałych branżach / rodzajach działalności (pozostałe kody PKD niewymienione w typie A).

 

ALOKACJA

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów w ramach projektu grantowego wynosiła 94 293 867,92 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 92/100).

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów została przydzielona na każdy z dwóch typów wniosków o grant:

  • typ A – 40% kwoty alokacji i wynosiła 37 717 547,17 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 17/100),
  • typ B – 60% kwota alokacji i wynosiła 56 576 320,75 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 75/100)

Grant obliczany był jako stawka jednostkowa przemnożona przez ilość miesięcy utrzymania działalności.

Stawka jednostkowa liczona była jako iloczyn kwoty

7.845,11 PLN i √FTE

(tj. pierwiastka drugiego stopnia ze wskaźnika FTE)

Ilość miesięcy utrzymania działalności to 1, 2 lub 3 miesiące

Minimalna możliwa do uzyskania wysokość grantu wynosiła:

7.845,11 PLN (dla √FTE = 1 i utrzymania działalności przez 1 miesiąc)

Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość grantu to:

164 747,31 PLN (dla √FTE = 7 i utrzymania działalności przez 3 miesiące)

FTE (z ang. Full-Time Equivalent) – czyli zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty (zaokrąglenie w dół do liczb całkowitych).

W przypadku osoby samozatrudnionej FTE wynosiło 1.

Newsletter klientów WARP