Regionalna Instytucja Finansująca – RIF

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w okresie od 3 września 2008 roku do 31 grudnia 2020 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego w zakresie wdrażania programów dotacji dla przedsiębiorstw finansowanych z dotacji UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do zadań RIF należała obsługa przedsiębiorstw realizujących projekty dofinansowane z Działania 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1. oraz 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Około 40% wszystkich zawartych w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka umów zostało zawartych za pośrednictwem WARP Sp. z o.o.

 W ramach poniżej opisanych Działań POIG w sumie zostało złożonych i ocenionych 4771 wniosków o dotację. Łącznie zawarto 1897 umów, a wartość udzielonych dotacji to prawie 1,5 mld PLN.

Opis poszczególnych, wdrażanych przez WARP Sp. z o.o., Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Działanie 1.4-4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac” – projekty dotyczące projektów badawczych i rozwojowych oraz wdrożenia wyników tych prac.

Dofinansowaniem mogły zostać objęte projekty realizowane w dwóch kolejnych etapach:

  • I etap (Działanie 1.4) – Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.
  • II etap (Działanie 4.1) – Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.

Działanie 4.2 PO IG „Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach” – projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupów środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój).

Działanie 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” – projekty inwestycyjne o wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. Realizowane projekty mogły prowadzić w szczególności do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez ograniczenie energio-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

Działanie 5.4.1 PO IG – „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” – projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej.

Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu” – dofinansowanie udzielone na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Dofinansowaniem zostały objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach:

  • I etap – przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych,
  • II etap – wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru instrumentów proeksportowych.

Działanie 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” – dofinansowanie udzielone mikro i małym przedsiębiorstwom na realizację projektów mających na celu świadczenie e-usług lub wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu było stworzenie i świadczenie przynajmniej jednej e-usługi.

Działanie 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” – dofinansowanie udzielone mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na realizację projektów mających na celu rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w tym w szczególności poprzez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców (B2B).


Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-048), ul. Smocza 27, pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego, w zakresie obsługi projektów POIG, 2007-2013 r.

Wszelka korespondencja związana z Projektami POIG, 2007-2013 powinna być jednak kierowana na adres PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Kontroli

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

W gestii PARP będzie natomiast decyzja o ewentualnym zleceniu poszczególnych zadań dla Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o.

Adresem kontaktowym w sprawie projektów POIG jest adres mailowy: zamykaniepoig@parp.gov.pl

 

 

Newsletter klientów WARP